Wizyta inspektorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach

18 lutego na prośbę Wójta Gminy przyjechał Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski. Wraz z nim przyjechali również inspektorzy: Bartosz Majorek zajmujący się zabytkowymi terenami zielonymi, Wiesława Prusecka odpowiedzialna za zabytki nieruchome (z wyłączeniem obiektów przemysłowych, sakralnych i zabytkowych terenów zielonych) oraz Aleksander Polański zajmujący się sakralnymi zabytkami nieruchomymi i ruchomymi. W wizytacji uczestniczył Wójt Gminy Rudnik.

Wizytację rozpoczęto od Rudnika, aby pokazać stan pałacu po zawaleniu, ale również konserwatorzy zabytków zainteresowani byli parkiem przypałacowym z innymi zabudowaniami. Dużo uwagi zwrócono na zabytki w Strzybniku. Szczególnie park, kuźnię i kaplicę grobową z końca XIX w. von Eikstedtów. Ostatni z rodu Fritz von Bischoffshausen-Eickstedt opuścił pałac w Strzybniku w 1944 r. W czasach Polski Ludowej posiadłość została znacjonalizowana i oddana pod zarząd Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Pałac po likwidacji PGR został doprowadzony do ruiny w latach 90-tych XX w. Na początku XXI dawna rezydencja  znalazła nabywcę. Właściciel nie interesował się jednak jej losem. Budynek nie otoczony ogrodzeniem, nie zabezpieczony przed wejściem podlegał coraz większej dewastacji. Stropy wewnątrz pałacu od lat są zawalone. Zawaliły się sklepienia piwnic, część balkonu podtrzymywanego przez kolumny oraz przybudówka w bocznej elewacji.  W stanie do uratowania i zagospodarowania jest kuźnia, nad losem której obiecał pochylić się konserwator. W Gamowie, mimo nieobecności proboszcza obejrzano kościół pod wezwaniem św. Anny. Stan murów oceniono na bardzo zły, pęknięcia na ścianach niebezpiecznie się powiększają. Konserwatorzy zabytków z Katowic potwierdzili podjęcie pilnych działań prac konserwatorskich w świątyni. W drodze powrotnej obejrzano kapliczkę domkową w Gamowie, którą właściciele posesji zgłosili do wpisania, do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dzięki uprzejmości właścicieli pałacu w Jastrzębiu, państwa Żebrowskich, konserwatorzy mogli obejrzeć stan robót konserwatorskich w tym zabytku. Jest to obecnie, obok pałacu w Modzurowie najlepiej utrzymany i zadbany obiekt w gminie. Kolejnym przystankiem był Sławików. Park, mauzoleum i pałac zajęły chwilę czasu. Rozmawiano o dalszych działaniach  z Murami pałacu, o inwentaryzacji parku przypałacowego. Konserwator zapewnił  o wsparciu działań samorządu, które będą miały na celu uratowanie pałacu i parku. Przy okazji konserwatorzy odwiedzili kościółek pod wezwaniem św. Jerzego w Sławikowie. Od lat systematycznie proboszcz tej parafii realizuje plan konserwatorski zabytku, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez urzędników z Katowic. Ostatnim miejscem, które zwizytowano to ruiny pałacu w Łubowicach. Gospodarz obiektu, Paweł Ryborz z zainteresowaniem opowiadał o losach rodziny Eichendorffów  i planach odbudowy zamku. Natomiast konserwatorzy zwrócili uwagę na bardzo zły stan drzewostanu w parku przypałacowym, konieczność wykonania pilnych wycinek suchych konarów i wykonania inwentaryzacji drzewostanu.

Na zakończenie wizyty określono dalsze działania tak ze strony gminy, jak i konserwatora zabytków w Katowicach. Najbliższe miesiące będą pracowite dla obu stron, ale wizyta daje nadzieję na uporanie się z największymi od lat wyzwaniami związanymi z ochroną zabytków na terenie Gminy Rudnik. W maju i czerwcu gościć będą studenci aby inwentaryzować kolejne zabytki, czeka też inwentaryzacja parków.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie konkursu

Na realizację zadań z zakresu kultury, tradycji, opieki społecznej, mniejszości kulturowych.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Rudnik ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

 1. RODZAJ ZADAŃ, WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ, INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W GMINIE RUDNIK I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych realizowanych całorocznie w Gminie Rudnik określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudnik na rok 2019. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących systematyczne, całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudnik.

A). ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY, MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ , WSPARCIA PATRIOTYZMU, WSPARCIA DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZYCH

Obejmują działania promujące prozdrowotną aktywność tworzące różnorodną ofertę, a także rozwój, modernizację i utrzymanie baz ZESPOŁÓW I OBIEKTÓW KULTURY.

Priorytetem współpracy w 2019 roku jest zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć, w tym dla osób dorosłych, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:

 1. a) Uczestnictwa w imprezach kulturalnych, organizacji życia kulturalnego mniejszości narodowych, utrzymania obiektów ważnych dla kultury regionalnej.
 2. c) Organizacja imprez promujących zdrowy styl życia, a także Gminę Rudnik;

Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości                  22 500,00 zł.

Wysokość środków publicznych przekazanych w roku 2018 stowarzyszeniom i klubom sportowym prowadzącym systematyczne oraz całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudnik na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowiła kwotę 22 500,00 zł.

B). ZADANIE Z ZAKRESU WSPIERANIE OPIEKI SPOŁECZNEJ.

 1. Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi.
 2. Rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych
 3. organizacja żywienia i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.

Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości                  2000,00 zł.

Wysokość środków publicznych przekazanych w roku 2018 stowarzyszeniom i klubom sportowym prowadzącym systematyczne oraz całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudnik na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowiła kwotę 2000,00 zł.

II.ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty :

1) Organizacje pozarządowe prowadzące systematyczną, całoroczną działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) Inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:

 1. a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 2. b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. c) spółdzielnie socjalne,
 4. d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. , poz.715), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 5. O dotację mogą się ubiegać w/w oferenci pod warunkiem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną, z jakiej realizowane jest zadanie publiczne, a ich działalność prowadzona jest systematycznie oraz całorocznie.
 6. Wkład własny finansowy bądź niefinansowy podmiotu ubiegającego się o wsparcie zadania nie może być mniejszy niż 10% całkowitej kwoty wnioskowanej dotacji.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. W przypadku, gdy oferent dostał propozycję przyznania dotacji niższej niż określonej w ofercie zobowiązany jest do złożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia. Niedokonanie aktualizacji kosztorysu i harmonogramu w określonym terminie stanowi podstawę do odmowy przyznania dotacji.
 9. Dopuszcza się aktualizację kosztorysu i harmonogramu w zakresie:

1) Zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty;

2) Zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty;

3) Zmniejszenia albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu w sposób niezmieniający charakter i istotą zadania;

4) Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania procentowego wkładu własnego określonego w ofercie.

 1. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć kwoty podanej w ogłoszeniu konkursowym dla wnioskowanego zakresu.

III. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Konkurs obejmuje zadania, które będą realizowane najwcześniej od dnia podpisania umowy do dnia określonego w umowie, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 roku.
 2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Dotowane z budżetu Gminy Rudnik mogą być tylko zadania realizowane na rzecz jej mieszkańców.

Dotacji nie można wykorzystać na:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Inwestycje.
 3. Realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Urząd Gminy w Rudniku.
 4. Projekty dyskryminujące osoby lub grupy.
 5. Prowadzenie działalności politycznej.
 6. Zadania będące już w trakcie realizacji.

Wykaz kosztów kwalifikowanych pokrywanych z dotacji

 1. Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

1) Ponoszone w związku z działaniami opisanymi w ofercie, niezbędnymi do realizacji zadania, bezpośrednio z realizacją zadania przebiegającą zgodnie z opisem tych działań;

2) Uwzględnione w kosztorysie zadania i uwzględnione w ofercie;

3) Spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

4) Ponoszone z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

5) Ponoszone w okresie, którego dotyczy umowa;

6) Poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej Oferenta.

 1. Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania publicznego przyjmuje się w szczególności:

Zakup usług i dóbr integralnie związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności takich, jak:

1) Obsługa prelegentów, jurorów, sędziów zawodów sportowych oraz innych osób związanych z realizacją zadania;

2) Usługi transportowe sprzętu, osób i specjalistyczne wykonywane odrębnym taborem

3) Usługi noclegowe i gastronomiczne;

4) Usługi medyczne, pielęgniarskie, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne związane z opieką nad uczestnikami – adresatami zadania publicznego;

5) Opłaty za media, czynsz;

6) Usługi pocztowe – wyłącznie zakup znaczków;

7) Usługi fotograficzne;

8) Koszty zakupu biletów wstępu do placówek prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, sportową wynikającą z opisu działań zadania;

9) Obozy organizowane przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży;

10) Usługi poligraficzne, fotograficzne plastyczne, kserograficzne, wydawnicze, muzyczne, nagłośnienie sali, konferansjerka,

11) Usługi wynajmu i zakupu materiałów, przedmiotów, urządzeń wyposażenia i sprzętu;

12) Usługi wynajmu obiektów (z wyłączeniem obiektów własnych);

13) Usługa zapewnienia ochrony i porządku;

14) Ubezpieczenie sprzętu i zawodników;

15) Opłata wpisowego i licencji zawodniczych;

16) Zakup nagród rzeczowych, upominków, zestawów dla wszystkich uczestników (z załączeniem listy kwitującej odbiór lub protokół odbioru);

17) Zakup materiałów, strojów i sprzętu sportowego (z wyłączeniem strojów dla instruktorów i trenerów);

18) Zakup produktów żywnościowych;

19) Zakup leków i środków czystości;

20) Zakup materiałów i usług związanych z bezpośrednim przygotowanie obiektu do realizacji zadania publicznego.

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Kompletne oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „KONKURS OFERT ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY , OPIEKI, MNIEJSZOŚCI KULTUROWEJ.” z podaną nazwą oferenta w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2019 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1, lub nadesłać drogą pocztową na wyżej wymieniony adres – o terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rudniku.

 1. TRYB SKŁADANIA OFERT:
 2. Oferty składane są w trybie wspierania, o którym mowa w art.11 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania ofert.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 6. Oferty należy składać na formularzu ofert, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, dostępny na stronie internetowej.
 7. Wypełniając formularz należy zastosować się do przypisów 1 – 29 druku oferty
 8. W przypadku, gdy pytanie nie dotyczy oferenta, należy to zaznaczyć wpisując „ nie dotyczy” lub liczbę, „0” – jeśli są to wartości liczbowe.
 9. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 przedmiotowej ustawy działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna

wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których w art. 3 ust.3 ustawy, wobec organu administracji publicznej.

 1. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Wójt Gminy Rudnik unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty bądź żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 2. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Rudnik, a organizacją przedstawiającą ofertę. Umowę ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji.

Wszelkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu ofert umieszczone są na stronie internetowej:  www.gmina-rudnik.pl w zakładce Organizacje. Informacje dotyczące składania ofert można także otrzymać w spokoju nr 6 Urzędu Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1.

 

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu oraz Urząd Gminy w Rudniku zaprasza na szkolenie gminne, które odbędzie się w dniach 21.02.2019 r. oraz 22.02.2019 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku ul. Mickiewicza 2a.

Tematyka szkolenia obejmować będzie:

21.02.2019 r.

 1. BHP w rolnictwie/konkurs/ oraz zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych rolników – KRUS Racibórz Agnieszka Plaskacz

 2. Aktualne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt /bioasekuracja/ PIWET – pow. lek. wet. Zbigniew Mazur

 3. Aktualne przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin – PIORiN Iwona Cygan

22.02.2019 r.

 1. PROW 2014-2020 / Aktualne programy/ ODR Mikołów Franciszek Matula

 2. Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych /prawo wodne/ ODR Mikołów Teresa Giel

Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne zaświadczenia!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Przedszkolaki z Szonowic i Rudnika na przedstawieniu ,, Pszczółka Maja”

W piątek 1 lutego Przedszkolaki z naszych przedszkoli pojechały do raciborskiego RCK-u na przedstawienie „ Pszczółka Maja” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia.
Bohaterka – Maja poznaje świat i uczy się w nim żyć. Pomaga również odpowiedzieć na pytania
Czy o przyrodę warto dbać?, Czy świat owadów może być ciekawy? i Czy bez pszczół życie człowieka na ziemi byłoby zagrożone?”
Spektakl bardzo podobał się dzieciom a wykorzystane piosenki, gra świateł dodatkowo uatrakcyjniły przedstawienie. (więcej…)

Światowy Dzień Chorego w parafii Łubowice

Nie robię wielkich rzeczy, ale robię rzeczy małe, za to z wielką miłością” (św.Matka Teresa z Kalkuty)

11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez Jana Pawła II w rocznicę zamachu na jego życie. W roku 2019 centralne obchody odbywają się w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości. Parafialny Zespół Caritas również włączył się w obchody Dnia Chorego i zorganizował dla chętnych spotkanie z tej okazji. Odbyło się w niedzielne popołudnie w Centrum Eichendorffa 10 lutego 2019. (więcej…)

Wójt Gminy Rudnik zachęca do wzięcia udziału w Programie Ministerstwa Środowiska „Czyste powietrze” realizowanym w latach 2018-2029.

Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje głównie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych. Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła. (więcej…)

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2019r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Działalność GOPS. Opieka nad osobami starszymi (SENIOR+).

 2. Plan imprez i zawodów sportowych na szczeblu gminnym i powiatowym/animatorzy sportu/.

     3. Sprawy bieżące.