KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – informacja dla rolników

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

  • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło
    do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,

  • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?

Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być :

  • obywatel Polski,

  • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.

Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

1) zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,

2) usuwanie zbędnych części roślin,

3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Wykaz produktów rolnych, przy zbiorze których pomoc świadczona przez pomocnika może być wykonywana na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach dostępny będzie na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umów (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami) nie może przekroczyć 180 dni
w danym roku kalendarzowym
. Przed zawarciem umowy rolnik powinien uzyskać
od pomocnika oświadczenie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń pomocnika rolnika w KRUS
i wysokość składek na te ubezpieczenia
:

  1. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.

Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego
w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy,
a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpieczenia powstaje od dnia zawarcia umowy, a ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej umowy
z rolnikiem.

  1. Ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Ważne

Przepisy nie dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika.

Szczegółowy sposób ustalania wymiaru składki dziennej na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz tabela z wyliczoną wysokością składek dziennych oraz wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Termin płatności składek

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz
na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany miesiąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do
15 dnia następnego miesiąca.

UWAGA

Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu
7 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach
, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa.

Rolnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia składek i ich terminowego opłacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń dokonuje się na opracowanych przez KRUS formularzach zgłoszeniowych, dostępnych na stronie internetowej Kasy oraz
w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Formularz zgłoszeniowy można złożyć w KRUS osobiście, przesłać do KRUS
za pośrednictwem operatora pocztowego, a także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Szczegółowe informacje w zakresie obejmowania ubezpieczeniami w KRUS pomocnika rolnika dostępne są na stronie internetowej Kasy. Wyjaśnień w tym zakresie udzielają również jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego,
w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie internetowej KRUS.

Wczorajsze burze nad gminą Rudnik przeszły bez większych szkód.

Długo oczekiwany przez rolników i ogrodników deszcz w końcu spadł. Pola zostały sowicie nawodnione co z pewnością przyspieszy wegetację. Na deszcz szczególnie czekali rolnicy, którzy w tym roku obsadzili duże areały ziemniakami. Mimo wczesnej pory sadzenia, ziemniaki nie skiełkowały z powodu suszy.
Teraz wszystko ruszy ze zdwojoną siłą. Wczoraj w godzinach popołudniowych zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spadł w końcu obfity deszcz, w okolicach Grzegorzowic opadom deszczu
towarzyszył także niewielki grad. Ku niezadowoleniu Raciborzan, tam opady były symboliczne, spadło zaledwie kilka kropel deszczu. Zgoła inaczej sytuacja przedstawiała się w okolicach pobliskich Witosławic i Dzielaw gdzie strażacy zostali wezwani do usuwania błota i zanieczyszczeń z dróg i ulic. W rejonach Góry Św. Anny w powiecie strzeleckim efektem burzy i nawałnicy są zniszczone pola i drogi transportu rolniczego. Po burzach piaskowych, które przeszły niedawno w tym rejonie, wczoraj, w
okolicach Ligoty Górnej zniszczone zostały hektary upraw rzepaku. Rośliny zostały całkowicie połamane, rolnicy liczą straty bowiem grad zruinował tegoroczne plony.

Uwaga! Konsultacje społeczne.

Zgodnie z zarządzeniem nr 215/2018 Wójta Gminy Rudnik z dnia 16 kwietnia 2018r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyrażenia opinii do projektu dokumentu „PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RUDNIK”. Od dnia 17 kwietnia 2018 roku trwają konsultacje społeczne dotyczące wyrażenia opinii w sprawie projektu pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik” planowany termin zakończenia konsultacji to 30 kwietnia 2018 roku.
Materiały szczegółowe dotyczące konsultacji dostępne są na BIP Gminy Rudnik w zakładce KONSULTACJE http://bip.gmina-rudnik.pl/view.php?id=3151&menuID=413

 

Afrykański Pomór Świń

W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.
W celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji dotyczących odnalezionych padłych dzików i ich szczątków należy każdy taki przypadek zgłaszać niezwłocznie w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym.  Padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą.

Program „Aktywny samorząd” – wsparcie dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Rok 2018

Program pilotażowy „Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w powiecie raciborskim. Podmiot realizujący – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowani do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o terminie naboru wniosków będzie informowało na bieżąco. Informacje na temat programu można również uzyskać pod numerami telefonu:

(32) 415 20 28, 415 94 62 (wew. 23) lub 885 390 570

500 plus. Mijają dwa lata od wprowadzenia Rządowego Programu.

Ponad 43 miliardy złotych – tyle kosztował przez dwa lata program 500+ w skali kraju. Pomocą objętych zostało prawie 2,5 miliona rodzin w Polsce. Przeciętne wsparcie dla rodziny to kwota około 8846zł rocznie.

W naszym rejonie, w budżecie każdej z gmin na rok 2018, pojawiła się kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, czyli inaczej mówiąc na program rządowy 500+.

Kwoty w zaokrągleniu (w zł):
Gmina Racibórz – 22.750.000,00
Gmina Kuźnia Raciborska – 5.300.000,00
Gmina Krzyżanowice – 5.000.000,00
Gmina Lubomia – 4.300.000,00
Gmina Nędza – 3.300.000,00
Gmina Pietrowice Wielkie – 2.800.000,00
Gmina Cisek – 2.600.000,00
Gmina Rudnik – 2.600.000,00
Gmina Krzanowice – 2.500.000,00
Gmina Polska Cerekiew – 1.400.000,00

Jest wiele sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje poza granicami kraju. Z jakiego systemu wsparcia korzysta wówczas taka rodzina? Opieka rodzicielska może być wspierana z dwóch systemów na zasadzie wypłaty różnicy świadczeń. Np. kwota wypłacanego zasiłku w Niemczech, Austrii czy Holandii pomniejszana jest o kwotę świadczeń pobieranych w Polsce.

Jak wygląda wsparcie opieki rodzicielskiej w krajach sąsiednich?

Litwa
Polski program 500+ okazał się inspiracją dla Litwy, która postanowiła wprowadzić własny program 500+. Od tego roku każde litewskie dziecko, niezależnie od dochodu rodziców, otrzyma 30 euro (126 zł) w ramach tego świadczenia.

Niemcy
W Niemczech świadczenia rodzinne otrzymują rodzice wszystkich dzieci do 18. roku życia. Na pierwszych dwoje dzieci w rodzinie państwo wypłaca po 192 euro miesięcznie (czyli po 810 zł). Na trzecie dziecko świadczenie wynosi 190 euro (czyli 801 zł), na każde następne po 215 euro (czyli po 907 zł). Nie jest to jedyna forma wsparcia rodzin w tym kraju. Państwo niemieckie daje rodzicom także szereg ulg podatkowych nawet do 1956 euro rocznie.

Austria
Zasiłek w Austrii nie zależy ani od dochodów ani od czasu zatrudnienia. Świadczenie otrzymują rodzice dzieci do 18. roku życia; w przypadku kontynuacji nauki – do 26 lat. Podstawowa wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 105,40 euro miesięcznie na dziecko (444 zł). Dla dzieci powyżej 3. roku życia wzrasta do 112,70 euro, dla dzieci powyżej 10 lat – do 138,80 euro, a powyżej 19 lat – do 162 euro. Zasiłek rodzinny na drugie dziecko jest wyższy o 6,90 euro miesięcznie, na trzecie dziecko – o 17 euro, na czwarte dziecko – o 26 euro. Na każde następne dziecko zasiłek wzrasta o 50 euro miesięcznie. Zasiłek jest wypłacany nie 12 razy, ale 13 razy w roku. Dwukrotnie świadczenie wypłacane jest w miesiącu wrześniu.

Holandia
Rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze 5. roku życia, otrzymują na to dziecko 201,05 euro (czyli 848 zł). Rodziny z dziećmi w przedziale od 6 do 11 lat dostają 244,13 euro na każde z nich, a od 12 do 17 lat – 287,21 euro (1211 zł). Świadczenia w Holandii wypłacane są raz na kwartał.

Francja
Francja ma rozbudowany system wsparcia dla rodziców. Tzw. becikowe, czyli jednorazowa wypłata po narodzeniu dziecka wynosi w tym kraju aż 927,71 euro (3911 zł). Bezpośrednie wsparcie wypłacane jest rodzinom z dwójką lub większą liczbą dzieci. Podstawowa wartość zasiłku to 130,51 euro na dziecko (czyli 550 zł). Rośnie przy każdym następnym dziecku. Na osobne dodatki mogą liczyć rodzice pracujący wówczas rząd dopłaca rodzinom do wynajęcia niani.

https://raciborz.com.pl/2018/04/03/500-plus-mijaja-dwa-lata-od-wprowadzenia-rzadowego-programu.html

Pierwsze zawirowania w okręgach wyborczych

Zmiana okręgów wyborczych w Gminie Rudnik może pokrzyżować plany kandydatom na radnych w Modzurowie, Ponięcicach i Jastrzębiu i nieco „namieszać” na lokalnej scenie politycznej. Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy ma zostać podjęta uchwała dotycząca podziału gminy na okręgi wyborcze.

Zgodnie z wytycznymi PKW, w sytuacji, gdy nie narusza się zapisów art. 417 Kodeksu Wyborczego podział gmin na okręgi wyborcze miał pozostać zachowany w kształcie jaki obowiązywał w poprzednich wyborach. Zdaniem władz gminy Rudnik taka sytuacja miała właśnie miejsce. Co za tym idzie projekt uchwały jaki trafił na komisje rady oraz pod obrady dzisiejszej sesji nie zakładał jakichkolwiek zmian w tej kwestii. Dyrektor Delegatury Biura Wyborczego w Bielsku Białej dopatrzył się jednak naruszeń art. 417 Kodeksu Wyborczego w proponowanym projekcie uchwały, a dotyczy to miejscowości Jastrzębie i Ponięcice. Więcej: https://raciborz.com.pl/2018/03/28/gmina-rudnik-pierwsze-zawirowania-w-okregach-wyborczych.html

Centrum Usług Wspólnych – sposobem na usprawnienie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych.

Już od dłuższego czasu kierownictwo urzędu gminy w Rudniku planuje usprawnienie obsługi księgowej gminy i jej jednostek. Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2016 roku, jednostki samorządu terytorialnego uzyskały możliwość fakultatywnej organizacji wspólnej obsługi. Obsługa ta może w szczególności obejmować sprawy administracyjne, finansowe i organizacyjne. Urząd gminy może zostać wskazany przez radę gminy jako jednostka obsługująca, zapewniająca wspólną obsługę w określonym zakresie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych. W Rudniku Centrum Usług Wspólnych swoim działaniem miałoby się zająć całokształtem obsługi księgowo-kadrowej gminy, jednostek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej na stronie: https://raciborz.com.pl/2018/03/28/centrum-uslug-wspolnych-w-rudniku.html