Występ przedszkolaków z Szonowic na kiermaszu adwentowym

W ubiegłą niedzielę, 9 grudnia przedszkolaki z Szonowic wystąpiły podczas Szkolnego Kiermaszu Adwentowego. Grupa starszaków zatańczyła do świątecznej piosenki Rockin’ Around the Christmas Tree, a następnie wspólnie zaśpiewały pastorałkę pt. „Świeć gwiazdeczko” i złożyły życzenia wszystkim zebranym gościom.  Przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami publiczności.

Policjant w przedszkolu w Rudniku i w Szonowicach

W Przedszkolach, zarówno w Rudniku, jak i w Szonowicach odbyły się spotkania z Funkcjonariuszem z Komisariatu Policji w Raciborzu. Pan policjant w praktycznej formie i przyjaznej atmosferze zapoznał dzieci ze swoją pracą oraz zakresem obowiązków. Następnie wytłumaczył, jak należy się zachowywać w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Pan Policjant zademonstrował dzieciom, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci powtórzyły numery alarmowe i z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Bardzo chętnie przymierzały czapkę oraz kurtkę policyjną, a także dały się zapiąć w prawdziwe kajdanki. To było dla nich niesamowite przeżycie! W Rudniku oprócz Policjanta goszczono również Sznupka, czyli policyjną maskotkę.

Na pamiątkę spotkania przedszkolacy otrzymali odblaski, dzięki którym będą bardziej widoczni w czasie spacerów i wycieczek.

Dzieci podziękowały Panu Policjantowi za dobre rady i upominek, zaśpiewały piosenkę, powiedziały wierszyki, a także wręczyły pisemne podziękowanie i laurkę. Uzyskana wiedza na pewno przyda się naszym przedszkolakom.

Brzeźnica laureatem konkursu „Smog nas zje- dbajmy o czyste powietrze”

Konkurs organizowany był przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Szuka „Elementarz” w ramach realizacji zadania publicznego „Smog nas zje – edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

Celem konkursu było:

Przekazywanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z tzw. Niskiej emisji oraz jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia dzieci.

Kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, propagowanie działań ograniczających powstawanie smogu; wzrost poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na problemy ekologiczne.

Uwrażliwianie i zachęcanie placówek do przekazywania dzieciom wiedzy na tematy dotyczące ochrony środowiska.

Motywowanie dzieci do aktywności twórczej oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Konkurs adresowany był do przedszkoli oraz klas I-III szkól podstawowych z terenu województwa śląskiego. Do konkursu mogliśmy zgłosić tylko jedną pracę plastyczną, którą wykonywała u nas grupa przedszkolaków „Kangurków”, pod kierunkiem Pani dr. M. Koloch. Nasza praca wykonana była techniką kolażu. Przedszkolaki kolejno wykonywali poszczególne elementy pracy.

Nasza praca konkursowa trafiła do grona 15 laureatów konkursu, dzięki czemu zdobyliśmy nagrodę o wartości 500zł.

E.R.

Przedszkolaki na Jarmarku Świątecznym w Raciborzu

Dnia 07 grudnia 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic wybrały się na wycieczkę do Raciborza. Program wycieczki był bardzo bogaty. Na początku dzieci zwiedziły Zamek Piastowski. Przedszkolaki obejrzały Kaplicę Zamkową, wnętrza Zamku, Skarbiec, wypchane zwierzęta śląskich lasów czyli Śląskie Sherwood, Izbę tradycji śląskiego więziennictwa, modele statków. Po wielu atrakcjach na Zamku dzieci pojechały pobawić się w Lilu Play. Pracownicy Lilu Play przygotowali wiele atrakcji. Dzieci mogły spróbować swoich sił w małpim gaju, na karuzeli linowej, w kręglach oraz podczas dyskoteki, w tunelu oraz sprawdzić swoją wiedzę o świętym Mikołaju. Po szaleństwie w Lilu Play wybraliśmy się na Raciborski Rynek, gdzie przedszkolaki mogły zobaczyć Jarmark Bożonarodzeniowy, jechały na karuzeli i oglądały bajkę w namiocie sferycznym. Dodatkową atrakcją dla dzieci był przejazd autobusem. Przedszkolaki już czekają na kolejną wycieczkę.

Prezenty dla świętego Mikołaja

Dnia 6 grudnia 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic piekły pierniczki świąteczne. Robiły to nie tylko dla siebie, ale również dla świętego Mikołaja, który przybędzie do nich w najbliższych dniach. Przedszkolaki rozpoczęły swoją pracę zaraz po śniadaniu. Miały dużo siły i mogły wałkować oraz wyciskać różne świąteczne wzory. Przedszkolaki korzystały z cennych rad i pomocy pracowników przedszkola oraz dwóch mam – Aurelii Mainczyk oraz Sylwii Krybus, za co im serdecznie dziękujemy. Dzieci bardzo się zaangażowały również w dekoracje ciasteczek i mamy nadzieję, że święty Mikołaj, gdy zobaczy tak piękne pierniczki hojnie przedszkolaki obdaruje. Na koniec dzieci skosztowały swoje wypieki. Po ich minach widać było, że są bardzo zadowolone z efektów swojej pracy.

Ostatnie tygodnie na publikację materiałów w konkursie dla dziennikarzy i osób publikujących w mediach – „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do 15 stycznia 2019 r. można nadsyłać prace na XXIV Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Nadesłane materiały muszą być opublikowane do końca bieżącego roku.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy
w gospodarstwach rolnych.

Na laureatów czekają nagrody finansowe. Przykładowo – za najlepszy cykl publikacji
(3 publikacje) w kategorii artykuły prasowe i internetowe I nagroda wynosi 2400 zł,
w kategorii audycje radiowe – 3000 zł, w kategorii audycje telewizyjne 3500 zł.
W przypadku pojedynczych publikacji, odpowiednio – 900, 1100 i 1300 zł.

Dla potencjalnych uczestników ułatwieniem może być informacja, że wiedza na ten temat zawarta jest m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy zlecać dzieciom poniżej 16 lat”. Oba dokumenty można znaleźć na stronie internetowej KRUS.

Prewencja jest jednym z głównych zadań prowadzonych przez KRUS. Jest tańsza od leczenia, od długotrwałej rehabilitacji powypadkowej, a wieloletnie działania przynoszą w tej mierze znakomite efekty. Wystarczy powiedzieć, że od 2005 liczba wypadków maleje co roku o kilka procent. Na terenie województwa śląskiego liczba wypadków zmniejszyła się o 32,7 proc!

W konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach masowego przekazu. Publikacje mogą zgłaszać bezpośrednio autorzy, ich Redakcje lub – po uzyskaniu zgody autorów – Oddziały Regionalne KRUS i Biuro Komunikacji Społecznej Centrali KRUS. Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: artykułów prasowych i publikacji internetowych; audycji radiowych oraz audycji telewizyjnych.

Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pojedynczą publikację lub za cykl (minimum trzy publikacje). Organizator pozostawia do wyłącznego uznania autorów dobór gatunków dziennikarskich przy opracowaniu materiałów konkursowych, np. reportaż, wywiad, felieton. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., a następnie przesłanie na adres organizatora, najpóźniej do 15 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) co najmniej jednego artykułu lub jednej audycji spełniającej wymogi konkursowe zawarte w Regulaminie Konkursu.

Publikacje konkursowe należy przesłać w formie: wycinków prasowych –
w przypadku artykułów, skanu obrazu z ekranu z materiałem (printscreen) – w przypadku publikacji internetowych, CD, DVD lub pamięci USB – w przypadku audycji telewizyjnych
i audycji radiowych.

Szczegóły na temat wymogów, jak również dokładne informacje na temat kryteriów oceny publikacji, a także wysokości nagród finansowych w poszczególnych kategoriach można znaleźć na stronie internetowej KRUS.

Regulamin:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkursy_2018/Regulamin_Konkursu_W_rolnictwie_mozna_pracowac_bezpieczniej_2018.pdf

IL

III sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się III sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 20 grudnia 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie III sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;

  2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

  3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

  4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

  5. Uchwała budżetowa Gminy Rudnik na 2019r.

 3. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 4. Zakończenie obrad.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Projekt budżetu gminy na rok 2019.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019r.

3. Sprawy bieżące.

Urząd statystyczny informuje o badaniach pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badaniu pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach od 30 listopada do 21 grudnia 2018 r. na terenie województwa śląskiego przeprowadzone będą badania ankietowe przez pracowników tej jednostki dotyczące pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem(ze wspomaganiem komputerowym).