Wiele lat starań i szczęśliwy finał – sołectwo Jastrzębie z nową drogą i kanalizacją

Wieloletnie starania wójta Alojzego Pieruszki, samorządu lokalnego, dobra współpraca z włodarzami powiatu raciborskiego i radnymi powiatowymi już w tym roku znajdą finał w postaci największej w historii sołectwa Jastrzębie inwestycji drogowej. Urząd gminy w Rudniku pozyskał środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu bowiem ta część inwestycji finansowana będzie wyłącznie ze środków gminy. Koszty modernizacji i przebudowy jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej, w miejscowości leżącej przy granicy z województwem opolskim podzielone będą między oba samorządy. Na inwestycje udało się zdobyć 800 tysięcy złotych środków pozabudżetowych. Jeszcze w okresie tegorocznych letnich wakacji będzie ogłoszony przetarg – tłumaczy wójt Rudnika Alojzy Pieruszka. Gospodarzem inwestycji będzie gmina Rudnik co ma ułatwić i usprawnić realizację i przebieg robót. Cała inwestycja opiewa na kwotę 5 milionów złotych. Żeby nie stracić dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej, inwestycja musi się zakończyć do końca 2019 roku.

Obwodnica Racibórz – Pszczyna, a sprawa Szonowic?

26 czerwca Miasto Racibórz uzyskało zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na budowę odcinka Drogi Racibórz-Pszczyna. Inwestycja, która będzie realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW), uzyskała największe dofinansowanie w tym rozdaniu środków unijnych. Koszt tego odcinka to 200 milionów polskich złotych. Starania i drobiazgowe przygotowywanie dokumentów trwały kilka lat. Wkrótce ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy. Najprawdopodobniej pierwsze prace ruszą wczesną wiosną 2019r. Obwodnica odciąży ruch i zapewni kompleksowy objazd Raciborza. Budowana jest głównie z myślą by ciężki transport nie rozjeżdżał centrum miasta. Inwestycja rozpocznie się od węzła komunikacyjnego na wysokości sołectwa Rudnik gdzie obok obecnego Chempestu powstanie duże rondo, a samochody będą się włączać do ruchu z obwodnicy do DK 45. Co na to mieszkańcy Szonowic gdzie ruch samochodów, głównie ciężarowych zwiększy się co najmniej o kilkadziesiąt pojazdów na dobę? Wiele lat lobbuje się na forum Rady Gminy o podjęcie uchwał intencyjnych, celem budowy obwodnicy wsi, a mieszkańcy na razie pozostawieni są z niczym! Budynki mieszkalne usytuowane są w niewielkiej odległości od jezdni, po obu stronach, biegnącej centralnie przez sołectwo, ruchliwej drogi krajowej DK 45. Mieszkańcom Szonowic dokucza uciążliwy hałas, zanieczyszczenia oraz drgania wywoływane przez obciążone samochody ciężarowe. Sołtys Szonowic, Karina Lassak  wspólnie z mieszkańcami pisali już  petycje do radnych gminy Rudnik. W imieniu mieszkańców wioski, którzy taką wolę wyrazili na zebraniu wiejskim, wnioskowała o wsparcie przez radę działań na rzecz budowy obwodnicy Szonowic, co jest standardem np. na opolszczyźnie.  Jak argumentuje sołtys Lassak „przez całą wieś przebiega droga krajowa nr 45. W sołectwie mieszka 230 osób i większość zabudowań sąsiaduje z tą ruchliwą drogą. – Codziennie jesteśmy narażeni na ogromne uciążliwości. Szczególnie chodzi o ruch samochodów ciężarowych – napisano w petycji. Sołtys i mieszkańcy prosili radnych o wsparcie pomysłu w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Ministerstwie Infrastruktury itd. Sugerowali włączenie się samorządu do ustalenia przebiegu obwodnicy, przyjęcie uchwał intencyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Termin rozpoczęcia prac nad tą koncepcją widzieli tuż po ukończeniu projektu drogi Racibórz-Pszczyna. Rada wykazała się pasywną postawą, przyjęto w tej sprawie uchwałę, wyrażającą pozorowane poparcie dla inicjatywy, a wszelkie działania scedowano na wójta. Nie takie było oczekiwanie mieszkańców sołectwa Szonowice. Mieszkańcy są przekonani o dobrej woli włodarza gminy, a od Rady oczekują w dalszym ciągu wystąpienia w postaci uchwał intencyjnych do decydentów. W uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono, że o uciążliwościach związanych z drogą nr 45 mówi się w Szonowicach od wielu lat. Petycja zaś ma być pierwszym krokiem ku rozwiązaniu problemu. Koncepcja obwodnicy ma być nawet zapisana w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.  Temat zostanie podjęty na najbliższym zebraniu Wiejskim w sołectwie Szonowice. Materiał foto miejsce budowy odcinka drogi na wysokości Gminy Rudnik.

Uwaga! Zgnilec amerykański

Obszar powiatu raciborskiego w tym także obszar naszej gminy został uznany za „zapowietrzony” występowaniem „zgnilca amerykańskiego”. To bardzo niebezpieczna choroba pszczół, która powoduje śmierć larw tych niezwykle ważnych dla przyrody i człowieka owadów.

Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony:

1) od północy: rozpoczynając od przecięcia DK 45 na wysokości północnej granicy Rudnika z drogą prowadzącą do Brzeźnicy-Łubowic, wzdłuż tej drogi w kierunku wschodnim, do przecięcia z ulicą Kozielską (w miejscowości Brzeźnica), wzdłuż ulicy Kozielskiej do Ligoty Książęcej, dalej na północwzdłuż ulicy Eichendorffa w Łubowicach, do przecięcia z ulicą Wolności, (w miejscowości Łubowice), na wschód wzdłuż ulicy Wolności (Łubowice), do przecięcia z ulicą Odrzańską (miejscowość Grzegorzowice)do stacji promu na Odrze, przecina Odrę do ulicy Raciborskiej w Ciechowicach, ulicą Wodną, Kuźnicką,w kierunku północnym ulicą Raciborską do południowej granicy zbiorników wodnych (stawówhodowlanych). Południową granicą stawów do linii kolejowej Racibórz – Dziergowice, przecina torykolejowe i wzdłuż linii kolejowej łączącej linię Racibórz – Dziergowice z linią Racibórz – Nędza, dalej wzdłuż linii kolejowej przecinającej miejscowość Nędza aż do Szymocic do przecięcia z drogą 919,w kierunku południowym wzdłuż południowej granicy stawów hodowlanych do granicy z powiatem rybnickim (gm. Lyski);

2) od wschodu: od granicy z powiatem rybnickim obejmując wsie Raszczyce i Adamowice do granicy lasu i dalej wzdłuż granicy lasu do Nowej Wsi, następnie w miejscowości Nowa Wieś ulicą Leśną do ulicy Dobrej i dalej tą ulicą do ulicy Rudnej, następnie ulicą Rudną w linii prostej do stawu Żelazistego, obejmując wieś Dzimierz, wzdłuż granicy stawów, dalej od skrzyżowania rzeki Sumina z ulicą Wygony wzdłuż rzeki Sumina do granicy administracyjnej wsi Pstrążna i Dzimierz, następnie w kierunku południowo-zachodnim do drogi krajowej numer 923 i do skrzyżowania z ulicą Morcinka w miejscowości Pstrążna i dalej ulicą Morcinka do ulicy Długiej w miejscowości Łańce do granicy z powiatem raciborskim;

3) od południa: dalej ulicą Długą w kierunku zachodnim, do skrzyżowania z ulicą Wolności i dalej kierując się na południe ulicą Wolności, następnie ulicą Stawową, do skrzyżowania z ulicą Raciborską/Rybnicką, w kierunku wschodnim do skrzyżowania z ulicą Lęgów (Kornowac), dalej ulicą Potoki do granicy powiatu Wodzisławskiego (granice Lubomii), dalej na zachód wzdłuż granicy powiatu raciborskiego i wodzisławskiego do rzeki Odry na terenie kompleksu Wielikąt, dalej wzdłuż linii Odry w kierunku północnym do zakładu „Rafako” w miejscowości Racibórz, i dalej wzdłuż ulicy Łąkowej przecinając linię kolejową i następnie ulicą Ocicką w miejscowości Racibórz do skrzyżowania z DK 45 (ulice Starowiejska i Bogumińska);

4) od zachodu: od skrzyżowania drogi numer 916 z DK 45 (ulice Starowiejska i Bogumińska), dalej w kierunku północnym ulicą Starowiejską (DK 45) do skrzyżowania z ulicą Głubczycką i dalej DK 45 (ul. Kozielska, Kwiatowa) i na wysokości miejscowości Rudnik do skrzyżowania z drogą na Brzeźnicę/Łubowice.

Jakie są obowiązki na terenie zapowietrzonym?

W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
2) niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków
zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Wszystkie nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą każdego posiadacza pszczół z obszaru zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

Więcej informacji w załacznikach

Ankieta- Koniunktury w Gospodarstwie Rolnym

Informujemy, że w dniach od 16 do 31 lipca na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona ankieta  koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Badanie ma charakter obowiązkowy.

Informacje pozyskiwane będą w drodze samodzielnego przekazania danych przez internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystyki publicznej – pracownika urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz  upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Ogólny plakat o badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach domowych

Wiedeń, pomysł, który warto zrealizować…

Gospodynie z Koła działającego przy świetlicy wiejskiej w Szonowicach oraz zaproszeni do wspólnego wyjazdu przyjaciele koła, w pierwszy lipcowy weekend, mieli okazję zwiedzić siedzibę  monarchii i imperium Habsburgów.
Wiedeń jest bardzo wdzięcznym miastem do zwiedzania. Liczba zabytków, wspaniałych budynków, uroczych uliczek i kamienic przekracza wszelkie dopuszczalne normy i wyobrażenia. Tym pięknym miastem trzeba się po prostu delektować. W stolicy Austrii jest tyle pięknych miejsc, że nie trzeba chodzić z przewodnikiem, by co chwilę spotkać prawdziwe perełki architektury, zadbane kamienice, przepiękne parki, place z fontannami i potężnymi pomnikami. Niemniej z przewodnikiem wyprawa jest o wiele ciekawsza i interesująca. Wszystko się błyszczy dopieszczone i zadbane. Zwiedzanie rozpoczęto od tzw. ringu, czyli obwodnicy okalającej starą część miasta. Jest tam sporo zabytków, wspaniałe kamienice i olbrzymie kościoły. Ulice dość tłoczne, mnóstwo turystów, sklepy, kawiarnie i restauracje otwarte do późnej nocy. W planie wyprawy nie mogło zabraknąć Pałacu Schonbrunn z otaczającymi go pięknymi ogrodami, kolejno był Hofburg – wiedeński pałac władców Austrii, następnie wspólnie z przewodnikiem grupa przeszła do Katedry św. Stefana, a także zwiedzono Schonbrunner Gardens – wielkie, piękne i pachnące ogrody obok Pałacu Schonbrunn oraz Belveder – okazały pałac z pięknym, zadbanym ogrodem i wielką fontanną. Wyprawa nieco męcząca ale obfitująca w wiele niezapomnianych wrażeń. Podziękowania dla szefowej koła Basi oraz wszystkich tych, którzy przyczynili się do tak sprawnej i ciekawej organizacji wyprawy.

 

PODPROGRAM 2017 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku z terenu województwa Ślaskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018. (więcej…)

Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się po pomoc!

Ministerstwo zdrowia informuje o funkcjonowaniu Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

CENTRUM WSPARCIA DZIAŁA 

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

  • Czujesz się stale przygnębiony…
  • Nie dajesz sobie rady z codziennością…
  • Przeżywasz kryzys emocjonalny…
  • Znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia”…
  • Nie radzisz sobie ze stresem…
  • Nie chce Ci się żyć…
  • Jesteś ofiarą przemocy…
  • Zamartwiasz się o swój stan zdrowia…
  • Myślisz, że „jest coś z Tobą nie tak”…
  • Nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby…

Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się po pomoc! (więcej…)

Okres letni – czas urlopów, wakacyjnych wyjazdów i ….. porzucania psów.

Porzucanie psów nasila się każdego roku w wakacje. Tut. Urząd w ciągu zaledwie kilku dni otrzymał informacje o 4 błąkających się bezdomnych psach, być może to dopiero początek.

Uczulamy zatem mieszkańców na reagowanie w sytuacjach kiedy jesteśmy świadkami porzucania psa przez właściciela. Fakt ten zgłaszamy na policję!

Posiadanie co najmniej jednego czworonoga przy gospodarstwie domowych wpisało się w klimat gminy wiejskiej. Wolno biegające psy z sąsiedztwa nie są niczym nowym dla mieszkańców, nie mniej jednak Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku pogryzienia, a także za szkody wynikłe ze zdarzeń komunikacyjnych, gdy ich przyczyną był wolno biegający pies ( także jeżeli z ich przyczyny ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu lub szkody materialnej). (więcej…)