Pasowanie na Przedszkolaka w Grzegorzowicach

          Dnia 22 października 2019 roku przedszkolaki z Grzegorzowic stały się prawdziwymi przedszkolakami, a część nawet starszakami. Podczas pasowania dzieci w skupieniu powtarzały słowa przysięgi, że będą pilnie uczyły się, pracowały, że będą dobrymi, miłymi i grzecznymi kolegami i koleżankami. Po przysiędze nastąpiło tradycyjne pasowanie dużą kredką. Przedszkolaki otrzymali dyplomy i drobne upominki. Po części oficjalnej był czas na mały poczęstunek.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg na wykonanie projektu na most w Grzegorzowicach

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem związanym z budową nowego śladu drogi wojewódzkiej nr 421 na terenie gmin Rudniki i Nędza. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnień itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Szczegóły przedmiotu zamówienia zostały opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wytycznych Projektowych.

Więcej informacji – kliknij link poniżej:

http://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1571211622

Wystąpienie II poziomu ostrzeżenia dot. Jakości powietrza (sobota 26.10.2019r.)

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101-150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza*)

 

POZIOM II

 

 

Rodzaj: Ostrzeżenie

Działania

Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne

Data wystąpienia

26.10.2019 r.

Obszar

powiat zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, powiat będziński, Jaworzno, Mysłowice, powiat bieruńsko-lędziński, powiat pszczyński, powiat bielski, powiat rybnicki, powiat raciborski.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych i porannych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniach 26-27.10.2019 r. ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna, lokalnie w części środkowo-wschodniej oraz zachodniej województwa zła.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

  • intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,

  • kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych,

  • zalecenie ograniczenia stosowania kominków.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

26.10.2019 r.

Podstawa prawna

  • art. 93 ust. 1, 1a, 2 oraz art. 94 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  r. Prawo ochrony środowiska

  • Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

  • Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Publikacja

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i

*zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzony został nowy poziom informowania (100 µg/m3) oraz alarmowy (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10; aktualny POP nie uwzględnia nowych wartości.

Powiadomienie przygotował:

Andrzej Szczygieł – Naczelnik RWMŚ w Katowicach

 

Do przedszkola w Gamowie zawitała policja.

Dnia 17.10.2019r. na zaproszenie  dzieci i nauczycieli przybyli do naszego przedszkola policjanci z Komendy Policji w Raciborzu. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna  jest  praca policjanta . Panowie policjanci opowiedzieli dzieciom  o zasadach bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu oraz przybliżyli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Wyjaśnili jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi oraz pieskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Dzieci  z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Na pamiątkę spotkania wszystkie przedszkolaki otrzymały książeczki o zawodzie policjanta. Jednak najlepszym prezentem dla nich okazała się możliwość wejścia do radiowozu policyjnego.

W podziękowaniu za ciekawe spotkanie dzieci  zaśpiewały policjantom piosenkę oraz wykonały książeczkę z podziękowaniami. Było to pouczające spotkanie, dzieci dowiedziały się bardzo ważnych rzeczy o bezpieczeństwie, które przydadzą się im w życiu codziennym.

90 rocznica urodzin Pani Adelajdy Kroker z Rudnika

          Dnia 22 października 2019 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Adelajda Kroker z Rudnika. Przez długie lata Jubilatka ciężko pracowała jako pomocnik na budowach oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem córki.

Jej hobby to robienie na drutach. Jubilatka wychowała córkę, doczekała dwóch wnuków i trzech prawnuków.

Życzenia Jubilatce złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

       

Jubilatka

Zdjęcie 1 z 1

 

Jubileusz „Złote Gody” 2019 r. w Gminie Rudnik

          W dniu 22 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP parom małżeńskim, które w roku 2019 obchodziły jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego.

Dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.

Z okazji Złotych Godów Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za długoletnie dochowanie przysięgi małżeńskiej i za wspólne przeżycie wielu lat.

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli:

Państwo Elsner Maria i Henryk z Ponięcic

Państwo Jurczyk Irena i Piotr z Rudnika

Państwo Koszany Barbara i Jerzy z Szonowic

Państwo Marcinek Urszula i Piotr z Rudnika

Państwo Niedballa Urszula i Henryk z Grzegorzowic

Państwo Zebrała Janina i Ryszard z Modzurowa

 

Wszystkim Jubilatom życzymy jeszcze długich i pogodnych lat wspólnego życia, w jak najlepszym zdrowiu, szczęściu i zadowoleniu.

Złote Gody 2019

Zdjęcie 1 z 1

90 rocznica urodzin Pani Otylii Pieruszka z Gamowa

W dniu 18 października 2019 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Otylia Pieruszka z Gamowa. Jubilatka całe życie związana jest z Gamowem. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, miała 7 rodzeństwa. Pani Otylia była pierwszą Naczelnik  szonowickiego oddziału pocztowego. W roku 1952 ze względu na konieczność pomocy rodzicom na gospodarstwie rolnym zmuszona była do zrezygnowania z pracy zawodowej. Po wyjściu za mąż razem z mężem pracowała na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Urodziła 4 dzieci: syna i trzy córki; doczekała 10 wnuków i 7 prawnuków. Jej hobby to czytanie i rozwiązywanie krzyżówek.

Z okazji urodzin życzenia Jubilatce złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Szanownej Jubilatce składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jubilatka

Zdjęcie 1 z 1

90 rocznica urodzin Pani Edyty Rudek z Szonowic.

Dnia 19 października 2019 r. 90 rocznicę urodzin obchodziła Pani Edyta Rudek z Szonowic. Jubilatka urodziła się i całe swoje życie mieszkała w Szonowicach. Miała dwie siostry. Pani Edyta zawsze kochała kwiaty, a jej sposób na tak dobą kondycję w tym wieku to po prostu ruch.

Serdeczne życzenia złożyli Jubilatce Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Edycie składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje jej szczęścia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Jubilatka

Zdjęcie 1 z 1