Nasza gmina
NASZA GMINA

Ogłoszenie o konkursach ofert

2016-12-08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury i zachowania dóbr dziedzictwa. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu inicjatyw w obszarze zwiększenia aktywności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na 2017 rok. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik Wspieranie inicjatyw w obszarze zwiększenia aktywności ludzi wykluczonych i z niepełnosprawnością.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik z zakresu upowszechniania kultury i zachowania dóbr dziedzictwa. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2017r. p.n. „Szanujmy Przeszłość”, Uchwała Rady Gminy Rudnik UCHWAŁA Nr XX/134/2016 z dnia 26.10.2016r ogłaszam: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłaszający: Wójt Gminy Rudnik Data ogłoszenia: 6.12.2016r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póź. zmianami)) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania działań z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego, mniejszości narodowych i inicjatyw integracyjnych społeczności lokalnej. Wysokość dotacji – do 100 % całkowitego kosztu zadania Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2016 – 17.000,- Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017 – 17.000,- 1) Cel zadania: – wspieranie inicjatyw podtrzymujących tradycje i dziedzictwo kulturowe – wspieranie działań sprzyjających aktywności społecznej – aktywizujących społeczność lokalną poprzez imprezy integracyjne – 2)Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: – integracja lokalnych społeczności – działania na rzecz zachowania dóbr kultury na terenie gminy Rudnik 3)Beneficjenci zadania: – członkowie DFK – dzieci i młodzież – mieszkańcy gminy 4)Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności: – zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania, – wynagrodzenia kadry specjalistycznej i merytorycznej, – wyżywienie uczestników zajęć – usługi dotyczące zabezpieczenia technicznego i artystycznego imprez, występów lub konferencji Zasady i warunki przyznawania dotacji: 5) Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny: 1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej instancji posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy, 2) Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami zdrowej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, 3) Posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje, kadrę oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania. 6) Składanie ofert: 1 ) Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2017r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Kozielska 1, Rudnik 2). We wniosku należy podać osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie zadania oraz osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych. 3) Do oferty należy dołączyć kopia statut poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 7) Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: 1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty ostatecznego terminu składania wniosków. 2) Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez powołaną zarządzeniem wójta Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: - merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania, - zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, - zasięg terytorialny zadania, korzyści płynące dla mieszkańców i liczba osób objęta projektem - ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, - Wykonanie i rozliczenie zadań zleconych w okresie poprzednim, 3) Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Rudnik, lub dla jej mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy. We wniosku należy wyraźnie wskazać, jaką część środków stanowi wkład pozafinansowy. 4) Dotacji nie można wykorzystać na: - prowadzenie działalności gospodarczej, - realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Gminy, - remonty, - projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, - prowadzenie działalności politycznej, - zadania będące już w trakcie realizacji. 8) Postanowienia końcowe. 1) Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku zmiany budżetu gminy, zmniejszającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej. 2) Urząd Gminy Rudnik zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu 3) Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna skończyć się z dniem 31.12.2017r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania. 4) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela w Urzędzie Gminy Rudnik w pokoju 5. Konkurs - Wspieranie inicjatyw w obszarze zwiększenia aktywności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na 2017 rok Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2017r. p.n. „Szanujmy Przeszłość”, Uchwała Rady Gminy Rudnik UCHWAŁA Nr XX/134/2016 z dnia 26.10.2016r ogłaszam: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłaszający: Wójt Gminy Rudnik Data ogłoszenia: 6.12.2016r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póź. zmianami)) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania Wspieranie inicjatyw w obszarze zwiększenia aktywności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i niepełnosprawności w 2017 r. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłaszający: Wysokość dotacji – do 100 % całkowitego kosztu zadania Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017– 2.000,- Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2016–2.000,- 1)Cel zadania: – wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz osób i środowisk dotkniętych i zagrożonych patologiami oraz wykluczeniem społecznym – wspieranie działań sprzyjających zdobywaniu umiejętności zawodowych oraz inspirujących do aktywności społecznej – aktywizujących społeczność lokalną poprzez imprezy integracyjne 2)Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania świetlic środowiskowych i wiejskich, – imprezy rekreacyjne i wycieczki dla dzieci, – szkolenia i warsztaty dla mieszkańców, – inne formy aktywizacji społecznej. 3)Beneficjenci zadania: – podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku oraz organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej, – osoby starsze zagrożone wykluczeniem społecznym – dzieci i młodzież – osoby bezdomne, dotknięte i zagrożone patologiami i wykluczeniem społecznym. 4)Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności: – zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania, – koszty związane z realizacją programów reintegracji zawodowej i społecznej, w tym koszty lokalowe niezbędne dla realizacji zadania, – wynagrodzenia kadry specjalistycznej i merytorycznej, – wyżywienie uczestników zajęć Zasady i warunki przyznawania dotacji: 5) Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny: 1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej instancji posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy, 2) Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami zdrowej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, 3) Posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje, kadrę oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania. 6) Składanie ofert: 1 ) Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2016r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Kozielska 1, Rudnik 2). We wniosku należy podać osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie zadania oraz osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych. 3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki: - aktualny statut, - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, Kopie załączników winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 7) Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: 1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty ostatecznego terminu składania wniosków. 2) Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez powołaną zarządzeniem wójta Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: - merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania, - zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, - zasięg terytorialny zadania, korzyści płynące dla mieszkańców i liczba osób objęta projektem - ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, - Wykonanie i rozliczenie zadań zleconych w okresie poprzednim, 3) Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Rudnik, lub dla jej mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy. We wniosku należy wyraźnie wskazać, jaką część środków stanowi wkład pozafinansowy. 4) Dotacji nie można wykorzystać na: - prowadzenie działalności gospodarczej, - realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Gminy, - remonty, - projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, - prowadzenie działalności politycznej, - zadania będące już w trakcie realizacji. 8) Postanowienia końcowe. 1) Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku zmiany budżetu gminy, zmniejszającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej. 2) Urząd Gminy Rudnik zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu 3) Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna skończyć się z dniem 31.12.2017r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania. 4) Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela w Urzędzie Gminy Rudnik w pokoju 5, tel. 410 64 18 w. 115 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik Wspieranie inicjatyw w obszarze zwiększenia aktywności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2017r. p.n. „Szanujmy Przeszłość”, Uchwała Rady Gminy Rudnik UCHWAŁA Nr XX/134/2016 z dnia 26.10.2016r ogłaszam: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłaszający: Wójt Gminy Rudnik Data ogłoszenia: 1.12.2016r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z póź. zmianami)) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania inicjatyw w obszarze zwiększenia aktywności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wysokość dotacji – do 100 % całkowitego kosztu zadania Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2015– 10.000,- Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2016– 10.000,- Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2017– 10.000,- 1)Cel zadania: – wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz osób i środowisk dotkniętych i zagrożonych patologiami oraz wykluczeniem społecznym – wspieranie działań sprzyjających zdobywaniu umiejętności zawodowych oraz inspirujących do aktywności społecznej – aktywizujących społeczność lokalną poprzez imprezy integracyjne 2)Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania świetlic środowiskowych i wiejskich, – imprezy rekreacyjne i wycieczki dla dzieci, – szkolenia i warsztaty dla mieszkańców, – inne formy aktywizacji społecznej. 3)Beneficjenci zadania: – podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku oraz organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej, – osoby starsze zagrożone wykluczeniem społecznym – dzieci i młodzież – osoby bezdomne, dotknięte i zagrożone patologiami i wykluczeniem społecznym. 4)Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności: – zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania, – koszty związane z realizacją programów reintegracji zawodowej i społecznej, w tym koszty lokalowe niezbędne dla realizacji zadania, – wynagrodzenia kadry specjalistycznej i merytorycznej, – wyżywienie uczestników zajęć Zasady i warunki przyznawania dotacji: 5) Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny: • Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej instancji posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy, • Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami zdrowej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, • Posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje, kadrę oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania. 6) Składanie ofert: • Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2016r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Kozielska 1, Rudnik • We wniosku należy podać osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie zadania oraz osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych. • Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki: - aktualny statut, wypis KRS, Kopie załączników winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. 7) Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty ostatecznego terminu składania wniosków. • Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez powołaną zarządzeniem wójta Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: - merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania, - zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, - zasięg terytorialny zadania, korzyści płynące dla mieszkańców i liczba osób objęta projektem - ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, - Wykonanie i rozliczenie zadań zleconych w okresie poprzednim, • Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Rudnik, lub dla jej mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy. We wniosku należy wyraźnie wskazać, jaką część środków stanowi wkład pozafinansowy. • Dotacji nie można wykorzystać na: - prowadzenie działalności gospodarczej, - realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Gminy, - remonty, - projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, - prowadzenie działalności politycznej, - zadania będące już w trakcie realizacji. 8) Postanowienia końcowe. • Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku zmiany budżetu gminy, zmniejszającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej. • Urząd Gminy Rudnik zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu • Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna skończyć się z dniem 31.12.2017r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania. • Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela w Urzędzie Gminy Rudnik w pokoju 5.

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0227

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij