Organizacje
gminne
aktualności

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2010-07-07

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Stanowisko pracy:
  Referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
   

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  a) obywatelstwo polskie
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
  d) nieposzlakowana opinia
  e) minimum wykształcenie średnie
  f) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office: Word, Excel
  g) dwuletni staż pracy

 

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) dokładność, systematyczność, umiejętność współpracy,
b) komunikatywność
c) biegła znajomość obsługi komputerów, w tym pracujących w sieci
d) wysoka kultura osobista

e) znajomość ustawy: samorządowej, o zasiłkach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

f) dyplom pracownika socjalnego

g) znajomość ustawy o finansach publicznych

h) podstawowe umiejętności w zakresie działu księgowości


 1. Podstawowe zadania wykonywane na stanowisku:
  a) przyjmowanie, kompletowanie i rozpatrywanie wniosków (w formie decyzji administracyjnej) o zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

b) sporządzanie list wypłat oraz przelewów świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych;
c) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
d) przekazywanie innych sprawozdań drogą elektroniczną, sporządzonych przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie wersji papierowej
e) rozpoznawanie potrzeb i przedstawianie kierownikowi GOPS zapotrzebowania na środki finansowe służące do zrealizowania świadczeń rodzinnych oraz funduszu
f) kompletowanie wszelkich dokumentów związanych z odwołaniami klientów z zakresu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
g) ścisła współpraca z pracownikami OPS w zakresie służącym do prawidłowego rozpoznawania potrzeb oraz sytuacji rodzinnej i materialnej klientów
h) wykonywanie wszelkich czynności związanych z pełnieniem obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
i) przetwarzanie, przechowywanie, opracowywanie dokumentów niejawnych OPS

j) wprowadzanie aktualizacji zainstalowanych programów
k) systematyczne sporządzanie kopii danych

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) kwestionariusz osobowy dostępny do pobrania w siedzibie ośrodka bądź na stronie internetowej
www.gmina-rudnik.pl w zakładce Organizacje Gminne
d) pisemne oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczą się wobec kandydata postępowania karne, karno skarbowe, dyscyplinarne ( zaświadczenie zostanie uzupełnione w terminie późniejszym po ewentualnym podjęciu zatrudnienia)
f) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
g) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz.1271) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Gawliny 2, 47-411 Rudnik, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta do spraw świadczeń rodzinnych." do dnia 21 lipca 2010 r. (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS, a nie data nadania przesyłki).

 

 1. Metody i techniki naboru

  Zgodnie z regulaminem naboru, który jest do wglądu w siedzibie GOPS Rudnik.

 2. Wynagrodzenie

  Wysokość wynagrodzenia na stanowisku referenta zgodnie z tabelą miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 Dz.U. Z 2009 nr 50 poz. 398

  Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika GOPS.
  O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Załączniki

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0253

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij