Oświata
OŚWIATA

Konkurs na dyrektora Samorządowego Przedszkola w Rudniku

2017-07-24

Wójt Gminy Rudnik ogłasza konkurs na dyrektora Samorządowego przedszkola w Rudniku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Rudnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Rudniku przy ul. Stawowej 5   1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1)     jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, 2)     ukończyła studia wyższe i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, 3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; 5)     w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego; 6)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 7)     nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 8)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 9)     nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.). 2. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania: 1)     ukończyła studia wyższe magisterskie; 2)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy; 3)     posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki; 4)     spełnia wymagania określone w pkt 1 ust. 3 i 6-10. 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: a)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola, b)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, c)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: -       stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo -       stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo -       stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, d)    oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c, e)     oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, f)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, g)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, h)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, i)      oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.), j)      oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.4)) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły, k)     oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela, l)      oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, m)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, n)     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, o)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i danymi do kontaktu oraz dopiskiem "Konkurs Samorządowe Przedszkole Rudnik” w terminie do dnia 18.08.2017r, na adres: Wójt Gminy Rudnik ul. Kozielska 1 47-411 Rudnik  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Rudnik. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0185

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij