Sport
SPORT

Ogłoszenie Otwartego Konkursu ofert

2016-12-06

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudnik zadania z zakresu kultury fizycznej - szkolenie sportowe

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rok 2017r. pod nazwą „Szanujmy przeszłość”, Uchwała Rady Gminy Rudnik Nr X/134/2016 z dnia 26 października 2016r. ogłaszam: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2015 - 115000,00 Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2016 - 115000.00 Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2017 - 127000.00 zł 1) Cele zadania: – popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację całorocznego systemu szkolenia dzieci i młodzieży (w szczególności w dyscyplinach priorytetowych, takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekka atletyka, zapasy, pływanie), – propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, – aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu, – rozwój sportu kwalifikowanego. 2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży realizowane przez stowarzyszenia sportowe biorące udział w rozgrywkach i zawodach organizowanych przez związki sportowe (między innymi na: zajęcia treningowe, obozy i zgrupowania, organizacja i udział w zawodach,turniejach, utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej), oraz szkolenie osób niepełnosprawnych realizowane pod opieką wykwalifikowanej kadry, – rozwój sportu kwalifikowanego, realizowanego przez stowarzyszenia sportowe biorące udział w zawodach na najwyższym poziomie 3) Beneficjenci zadania: – dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne zrzeszone w stowarzyszeniach sportowych z terenu Gminy Rudnik, – zawodnicy zrzeszeni w stowarzyszeniach sportowych biorących udział w zawodach na najwyższym poziomie krajowego współzawodnictwa sportowego, – mieszkańcy Gminy Rudnik. 4)Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności: zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania, koszty związane z realizacją programów reintegracji zawodowej i społecznej, w tym koszty lokalowe niezbędne dla realizacji zadania, wynagrodzenia kadry specjalistycznej i merytorycznej, wyżywienie uczestników zajęć. Zasady i warunki przyznawania dotacji: 5) Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny: 1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej instancji posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy, 2) Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami zdrowej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, 3) Posiadać niezbędną wiedzę i kwalifikacje, kadrę oraz odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania. 6) Składanie ofert: 1) Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.01.2017r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Kozielska 1, Rudnik lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego). 2) We wniosku należy podać osobę odpowiedzialną za realizację i rozliczenie zadania oraz osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych. 3) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki: - aktualny statut, - kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej. 7) Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert: 1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty ostatecznego terminu składania wniosków. 2) Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez powołaną zarządzeniem Wójta Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: - merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania, - zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, - zasięg terytorialny zadania, korzyści płynące dla mieszkańców i liczba osób objęta projektem - ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, - Wykonanie i rozliczenie zadań zleconych w okresie poprzednim, 3) Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Rudnik,lub dla jej mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Wkład własny może stanowić tzw. wkład poza finansowy. 4) Dotacji nie można wykorzystać na: - prowadzenie działalności gospodarczej, - realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Gminy, - remonty, - projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, - prowadzenie działalności politycznej, - zadania będące już w trakcie realizacji. 8). Koszty pokrywane z dotacji: a) koszty bezpośrednie: – zakup niezbędnego sprzętu sportowego, – zakup drobnych nagród rzeczowych, – delegacje zbiorowe na zawody, – transport (w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania), noclegi, wyżywienie, – ekwiwalenty sędziowskie, – wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych, – płace szkoleniowców, – udział w szkoleniach, konferencjach szkoleniowych kadry instruktorsko – trenerskiej, – obsługa medyczna i techniczna, – opłaty licencyjne i startowe, – zakup niezbędnych materiałów i usług, między innymi: paliwa do kosiarek dla stowarzyszeń piłki nożnej, napojów, odżywek, środków doraźnej pomocy medycznej, –usługi poligraficzne, - usługi związane z utrzymaniem i naprawami komunalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych. b) koszty pośrednie: – stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby stowarzyszenia, w tym: czynsz, opłaty za media, opłaty telefoniczne, – obsługa księgowa i administracyjna, – opłaty pocztowe, – koszty niezbędnych podróży służbowych, - zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych. 9). Postanowienia końcowe. 1)Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy, zmieniające środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej. 2)Urząd Gminy Rudnik zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach. 3)Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna skończyć się z dniem 31.12.2017r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania. 4)Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Jan Deńca tel. 410 6428 w. 104 Wójt Gminy Rudnik Alojzy Pieruszka

(C) Urząd Gminy Rudnik
0.0153

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych. W opcjach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące tych plików.. Zamknij