REGIONALNY PLAN TRANSPORTOWY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję danych zebranych podczas badań został zweryfikowany przez Zamawiającego tj. Samorząd Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie.

Więcej informacji o badaniu: www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy.

Mobilny punk spisowy Narodowego Spisu Powszechnego

MOBILNE PUNKTY SPISOWE W GMINIE RUDNIK

Szanowni Mieszkańcy,

Gminne Biuro Spisowe w Rudniku organizuje możliwość spisania się w Mobilnych Punktach
Spisowych w Sławikowie i Łubowicach w dniu 24.07.2021 (sobota) w godzinach 13:00 – 15:00.

Wszystkie osoby, które dotychczas nie wzięły udziału w spisie powszechnym i nie wypełniły ankiety spisowej (https://spis.gov.pl) będą mogły wypełnić ustawowy obowiązek.

W punktach spisowych można będzie dokonać spisu u dyżurujących tam rachmistrzów.

Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – Prosimy o przygotowanie numerów PESEL wszystkich domowników.

Harmonogram

24.07.2021 – Łubowice, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań, ul. Zamkowa 1

w godz. 13:00-15:00

24.07.2021 – Sławików, budynek świetlicy, ul. Parkowa 1 w godz. 13:00 -15:00

Uwaga!

W dalszym ciągu istnieje możliwość dokonania spisu w Urzędzie Gminy Rudnik (biuro ewidencji ludności) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sławikowie – działki nr 380/8, 380/11 i 380/15

Wójt Gminy Rudnik ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rudnik, położonych w Sławikowie (Gmina Rudnik), oznaczonych w ewidencji gruntów:

a) działka nr 380/8 k.m. 3 o powierzchni 0,0516 ha

b) działka nr 380/11 k.m. 3 o powierzchni 0,0606 ha

c) działka nr 380/15 k.m. 3 o powierzchni 0,0593 ha

Szczegóły na stronie BIP Gminy Rudnik

Konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z Parkiem Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. organizuje spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Dla przedstawicieli Subregionu Zachodniego spotkanie online odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godz. 11:00-13:00.

Spotkanie dedykowane jest szerokiej reprezentacji środowisk lokalnych poszczególnych subregionów w tym m.in.  dla przedstawicieli przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz instytucji finansowych.

Rejestracji na spotkanie należy dokonać do dnia poprzedzającego spotkanie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: https://zoom.us/meeting/register/tJAufu2prToqGNa2FJ54yFrIn2okl8Gzvq_Q

Więcej informacji:

https://ris.slaskie.pl/czytaj/marszalek_wojewodztwa_slaskiego_zaprasza_na_spotkania_konsultacyjne_w_subregionach_projektu_regionalnej_strategii_innowacji_wojewodztwa_slaskiego_2030

Dostępność

Urząd Gminy w Rudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gmina-rudnik.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.03.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: 

Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia czy pliki audio nie posiadają dodatkowych opisów.

Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:

Transmisje publikowane w czasie rzeczywistym, na przykład transmisja obrad Rady Gminy Rudnik.

Pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku.

Dokumenty tekstowe, tekstowo – graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku.

Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Mapy w postaci skanów arkuszy.

Treści które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej można pozyskać w alternatywny sposób zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale “Informacje zwrotne i dane kontaktowe” oraz “Procedura wnioskowo – skargowa”.  

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 25.11.2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi I aktualizacji dnia: 22.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Rudnik.

Osobą kontaktową jest: Jarosław Borysowicz – informatyk, e-mail: informatyk@gmina-rudnik.pl

Kontaktować można się także telefonicznie pod nr: 32 410 64 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich za pomocą metod kontaktu udostępnionych przez instytucję. 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Gminy w Rudniku

Budynek znajduje się przy ul. Kozielskiej 1 w Rudniku 47-411.

Dojście

Dojście piesze znajduje się od ulicy Kozielskiej. Z ww. ulicy można dojechać na wózku inwalidzkim do budynku urzędu.

Na parkingu przynależącym do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to oznaczone jest znakami pionowymi: D-18 A i T-29.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

Wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od strony ul. Kozielskiej, dostępne jest dla osób na wózku za pomocą rampy. Szerokość przejścia drzwi wejściowych powyżej 90 cm, próg w drzwiach wejściowych nie przekracza 2,0 cm. Przy drzwiach znajdują się przyciski umożliwiające wezwanie obsługi Urzędu Gminy.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku oraz hall wejściowy są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Brak oznakowań dotykowych na posadzce.

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Gminy Rudnik jest wyposażony w windę zlokalizowaną naprzeciwko wejścia. Umożliwia ona przeniesienie na pierwsze piętro, do wszystkich stref obsługi klienta.

Toaleta ogólnodostępna

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze obok windy. Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa – umożliwiony jest transfer boczny lewy, nie zapewniono transferu z prawej strony. Brak systemu przyzywowego, poręczy oraz odpowiedniego lustra.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudność w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcie w kontaktach. Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 410 64 18 oraz e-mailowo: informatyk@gmina-rudnik.pl lub dominika.kwasnica@gmina-rudnik.pl.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku urzędu.

Brak pętli indukcyjnych w budynku i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek: Gminne Centrum Informacji

Budynek znajduje się przy ul. Mickiewicza 2 w Rudniku 47-411.

Dojście

Dojście piesze znajduje się od ulicy Mickiewicza, Szkolnej oraz Sylwestra. Wejście dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane zostało od ulicy Szkolnej.

Na parkingu przynależącym do budynku brak miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

Główne wejście do budynku znajduje się na ścianie frontowej budynku od ulicy Mickiewicza. Wejście dla niepełnosprawnych zlokalizowane jest na elewacji północnej do którego prowadzi rampa dla niepełnosprawnych od ulicy Szkolnej. Szerokość przejścia drzwi wejściowych powyżej 90 cm, próg w drzwiach wejściowych nie przekracza 2,0 cm.

Komunikacja pozioma

Budynek jest jednokondygnacyjny, komunikacja pozioma jest bezkolizyjna, brak progów, budynek ma czytelny i intuicyjny układ komunikacyjny.

Brak oznakowań dotykowych na posadzce.

Toaleta ogólnodostępna

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością dostępna jest z korytarza zlokalizowanego obok sali głównej. Drzwi do toalety nie posiadają samozamykacza. W toalecie zapewniona jest przestrzeń manewrowa – umożliwiony jest transfer boczny lewy, nie zapewniono transferu z prawej strony. Brak systemu przyzywowego, poręczy oraz odpowiedniego lustra.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudność w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcie w kontaktach. Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 410 64 18 oraz e-mailowo: informatyk@gmina-rudnik.pl lub dominika.kwasnica@gmina-rudnik.pl.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku GCI. 

Brak pętli indukcyjnych w budynku i oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Rusza obowiązkowa centralna ewidencja kopciuchów

Od 1 lipca 2021 r. Polacy będą mieli 12 miesięcy na zarejestrowanie swoich źródeł ciepła. Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków o którą zabiegał Polski Alarm Smogowy. Brak wiedzy o kopciuchach był jednym z powodów dla których nie dało się w Polsce skutecznie zarządzać jakością powietrza i walczyć ze smogiem.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Została powołana poprzez zmianę Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w dniu 28 października 2020 r.

„CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej” – informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

W praktyce CEEB ma być narzędziem informatycznym, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W ewidencji zostaną zebrane informacje na temat źródeł emisji w gospodarstwach domowych, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji.

Część danych będziemy wprowadzać do ewidencji osobiście, a część z nich będzie wprowadzana np. przez urzędy gmin bądź organy kontroli i nadzoru, jak np. przez kominiarza, inspektorat ochrony środowiska, czy też instytucje udzielające dotacji do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła.

W CEEB będziemy zobowiązani (my osobiście bądź inne organy) podać m.in. dane na temat:

– źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,

– źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,

– źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia,

– przeprowadzonych kontroli m.in. w zakresie źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia, czy wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę, stanu przewodów kominowych, itp.

– przekazanych premii termomodernizacyjnych i remontowych,

– udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania związanych z ochroną powietrza,

– przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie: dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku z przeznaczeniem na ogrzewanie.

Dostęp do danych będą posiadały różnego rodzaju instytucje, np. Inspekcje Ochrony Środowiska, Organy Nadzoru Budowlanego, samorządy terytorialne, zakłady ubezpieczeń itp.

Ewidencja pozwoli na bieżące monitorowanie stanu wdrożenia zapisów uchwał antysmogowych, w tym uchwały antysmogowej województwa śląskiego. Dzięki niej trudno będzie się uchylić od obowiązku wymiany źródeł ciepła.

Niezłożenie stosownej deklaracji w terminie będzie skutkowało karą grzywny.

 

Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 21listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów z późniejszymi zmianami; www.gunb.gov.pl

***

Stowarzyszenie Zielony Racibórz, Raciborski Alarm Smogowy

Newsletter powstał w ramach programu „Nasze Powietrze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, który jest finansowany przez Clean Air Fund.

ZAWIADOMIENIE

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH w Rudniku

zawiadamia mieszkańców Rudnik że w dniu 11.01.2021r.w godzinach od 9 °° do 12°° nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana  remontem sieci.

Za niedogodności spowodowane brakiem wody bieżącej przepraszamy.

Budowa sieci gazowej w miejscowości Rudnik

Polska Spółka Gazownictwa (dalej PSG) zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci gazowej na terenie miejscowości Rudnik. Zakres projektu obejmuje ulice: Starowiejska, Wiejska, Kozielska, Sylwestra, Rzeczna, Stawowa, Pawłowska, Gawliny, Szkolna na odcinku od ul. Sylwestra do ul. Słoneczna, Powstańców Śl. na odcinku od ul. Kozielska do DK 45. Wybudowana zostanie sieć oraz przyłącza do budynków, których właściciele złożyli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. 

Właściciele/Zarządcy budynków/lokali mieszkalnych, którzy chcą zostać podłączenie w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej proszeni są o niezwłoczne złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, zgodnie z warunkami określonymi przez PSG.

Nie złożenie wniosku na obecnym etapie nie wyklucza z możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Po wybudowaniu sieci gazowej średni czas na wybudowanie przyłącza wynosi od 6-9 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Skip to content