Od 1 lipca 2021 r. Polacy będą mieli 12 miesięcy na zarejestrowanie swoich źródeł ciepła. Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków o którą zabiegał Polski Alarm Smogowy. Brak wiedzy o kopciuchach był jednym z powodów dla których nie dało się w Polsce skutecznie zarządzać jakością powietrza i walczyć ze smogiem.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Została powołana poprzez zmianę Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w dniu 28 października 2020 r.

„CEEB będzie istotnym narzędziem wspierającym wymianę pieców, tak zwanych “kopciuchów”. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej” – informuje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

W praktyce CEEB ma być narzędziem informatycznym, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W ewidencji zostaną zebrane informacje na temat źródeł emisji w gospodarstwach domowych, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji.

Część danych będziemy wprowadzać do ewidencji osobiście, a część z nich będzie wprowadzana np. przez urzędy gmin bądź organy kontroli i nadzoru, jak np. przez kominiarza, inspektorat ochrony środowiska, czy też instytucje udzielające dotacji do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła.

W CEEB będziemy zobowiązani (my osobiście bądź inne organy) podać m.in. dane na temat:

– źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,

– źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,

– źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia,

– przeprowadzonych kontroli m.in. w zakresie źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW, niewymagającego pozwolenia albo zgłoszenia, czy wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę, stanu przewodów kominowych, itp.

– przekazanych premii termomodernizacyjnych i remontowych,

– udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania związanych z ochroną powietrza,

– przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie: dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zasiłku z przeznaczeniem na ogrzewanie.

Dostęp do danych będą posiadały różnego rodzaju instytucje, np. Inspekcje Ochrony Środowiska, Organy Nadzoru Budowlanego, samorządy terytorialne, zakłady ubezpieczeń itp.

Ewidencja pozwoli na bieżące monitorowanie stanu wdrożenia zapisów uchwał antysmogowych, w tym uchwały antysmogowej województwa śląskiego. Dzięki niej trudno będzie się uchylić od obowiązku wymiany źródeł ciepła.

Niezłożenie stosownej deklaracji w terminie będzie skutkowało karą grzywny.

 

Opracowano na podstawie: Ustawa z dnia 21listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów z późniejszymi zmianami; www.gunb.gov.pl

***

Stowarzyszenie Zielony Racibórz, Raciborski Alarm Smogowy

Newsletter powstał w ramach programu „Nasze Powietrze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, który jest finansowany przez Clean Air Fund.

Skip to content