Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku
Rudnik ul. Gawliny 2
47-411 Rudnik

tel.: 32 410 64 25

gops@gmina-rudnik.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku został utworzony na mocy uchwały Gminnej  Rady Narodowej w Rudniku nr X/36/90 z dnia 27 kwietnia 1990r i działa jako jednostka budżetowa w oparciu o statut nadany uchwałą nr XXXI/308/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 16 listopada 2005r w celu realizacji zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek jest jednostką budżetową i  organizacyjną Urzędu Gminy Rudnik. W ośrodku, z dniem 1 maja 2004r, utworzona została także komórka organizacyjna do realizacji w gminie świadczeń rodzinnych, a z dniem 1 czerwca 2005r.- do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz obsługi zaliczki alimentacyjnej. Ośrodek realizuje również zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimnentacyjnego.

Podstawa działania :

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175, poz.1362, z 2009r z późn. zm.),
Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.),
Uchwała Nr X/36/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 27 kwiecień 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku”,
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku

Obszar działalności : Teren Gminy Rudnik

NIP :
639-16-96-924

REGON : 003452932


Konto bankowe :
bieżące :  Bank Spółdzielczy w Raciborzu 48 8475 0006 2001 0000 1212 0001

Pracownicy Ośrodka:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aleksandra Affa

Specjalista pracy socjalnej – Anna Smoleń

Specjalista pracy socjalnej – Joanna Kędzierska

Pracownik socjalny – Katarzyna Kupka

Asystent rodziny – Natalia Lenard

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych – Alicja Maciejewska

Samodzielny Referent ds. świadczeń rodzinnych – Monika Schink

Kasjer – Michaela Korycik

Opiekunka środowiskowa – Aleksandra Wiertelorz

Opiekunka środowiskowa – Iwona Fulneczek

Skip to content