Rewitalizacja parku przypałacowego w Sławikowie

W 2019 roku rozpoczęły się działania związane z przeprowadzeniem analizy i planowania poszczególnych etapów rewitalizacji kompleksu pałacowo-parkowego w Sławikowie. Polegały one na konsultacjach z ekspertami oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i stworzeniu tzw. mapy działań, koniecznych do wykonania oraz dostosowanych do możliwości finansowych gminy i pozyskanych dotacji krajowych i zagranicznych. Na ich podstawie powstały założenia do projektu składającego się z kilku etapów. Projekt został podzielony na następujące części: prace związane z zabudową pałacową oraz część dotyczącą parku przypałacowego.  Na część związaną z budowlą do chwili obecnej udało się wykonać ekspertyzę techniczno-budowlaną oranżerii wraz z wizualizacją. W takcie opracowania jest podobny dokument dotyczący części głównej pałacu wraz z wykonaniem projektu budowlanego.

Część druga rewitalizacji odnosi się do założeń projektu zagospodarowania parku w Sławikowie. Zakres prac rewitalizacyjnych w przestrzeni parku jest kompromis między wynikami analizy stanu obecnego parku oraz oczekiwaniami i możliwościami gminy Rudnik, tak by planowane przedsięwzięcia były możliwe do zrealizowania także jako inwestycje rozłożone w czasie na poszczególne etapy. Jako główny kierunek zagospodarowania parku wybrano rekreację i wypoczynek mieszkańców wsi i sąsiednich miejscowości, a także cel wycieczek osób z całego regionu.

Prace związane z parkiem rozpoczęły się zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków tzn. od inwentaryzacji drzewostanu. Polegały na inwentaryzacji wszystkich drzew co do gatunku, stanu zdrowotno-sanitarnego i położenia GPS. Na podstawie tej inwentaryzacji konserwator zabytków wydał decyzję co do działań pielęgnacyjnych oraz kształtowania drzewostanu i charakterystyki parku zgodnie z założeniami ochrony zieleni i drzewostanu. Wydany został jednocześnie także nakaz wycinki gatunków inwazyjnych obecnego drzewostanu, zmierzający do usunięcia wiatrołomów i złomów drzewnych, przywrócenia naturalnych ścieżek i architektury pierwotnej. Równolegle  wykonany został plan oraz projekt, który uzyskał pozytywna opinię Konserwatora Zabytków w Katowicach. Projekt ten pozwolił na pozyskane dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 372.400,00zł  na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie”, polegające na rewitalizacji parku przypałacowego w Sławikowie. Wysokość pozyskanych środków pozwoli w przyszłości na wykonanie jedynie część prac, na danym fragmencie parku, zgodnie z  założeniami projektu. Dokument ten zakłada działania związane z usunięciem zinwentaryzowanego wcześniej drzewostanu będącego w złym stanie zdrowotno-sanitarnym oraz gatunków inwazyjnych tj. robinii akacjowej, czy też drzewostan zainfekowany przez jemiołę, która atakując korony drzew, powoduje ich całkowite zamieranie. Działania te są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających park osób. Obecnie trwają prace związane z usunięciem wyznaczonych do wycinki drzew. Etap ten jest niezbędny do wykonania i jego zakończenie pozwoli na przejście do kolejnych etapów ujętych w projekcie.

Kolejne etapy polegają m.in.: na przywróceniu i odtworzeniu ścieżek w parku, po których poruszać się będą mogli mieszkańcy i turyści , utworzeniu miejsc rekreacyjnych i małej architektury (ławki, pergole, miejsca do biwakowania), z zachowaniem charakterystyki poszczególnych miejsc obecnych w parku jak np. mauzoleum, jako miejsca wyciszenia i kontemplacji. Ponadto wykonane zostaną nasadzenia nowych gatunków drzew, przewidywanych i zalecanych do nasadzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres prac pozostałych do wykonania jest bardzo duży i wydawać by się mogło trudny czy wręcz niemożliwy do wykonania. Przyjmując jednak metodę etapowania działań, właściwej koordynacji i determinacji wszystkich zainteresowanych stron, w tym władz gminy, członków Fundacji Gniazdo, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, licznych wolontariuszy i darczyńców jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami da się wiele osiągnąć, czego przykładem jest np. obiekt pałacowo-parkowy w Tworkowie. W przypadku zespołu pałacowo-parkowego w Sławikowie działania mają wielowątkowy charakter i poza stricte pracami budowlanymi i pielęgnacyjnymi w parku, koncentrujemy uwagę również na promocji obiektu zabytkowego, organizując w tym miejscu wspólnie liczne eventy i przedsięwzięcia. Mają one na celu skoncentrowanie uwagi publicznej na działaniu na rzecz ratowania tak okazałego zabytku oraz aktywne lobbowanie w rządowych strukturach decyzyjnych, celem pozyskania środków na rewitalizację.

Zespół pałacowo-parkowy w Sławikowie jest perłą w koronie śląskich pałaców i z całą pewnością zasługuje na drugą szansę, dlatego powinniśmy razem w różnoraki sposób dołożyć swojej „cegiełki” do ratowania naszego dziedzictwa, co niezłomnie od kilku lat staramy się wspólnymi siłami robić.

Odnośnik do artykułu lokalnej prasy – https://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/106745-park-jak-za-czasow-jasniepanstwa–w-slawikowie-powstanie-zielona-perelka

fot. facebook

 

 

 

Trwa nabór na otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”.

Na jego realizację przeznaczono 550 000 złotych, o 50 000,00 więcej niż w roku 2023. Na poszczególne zadania można otrzymać od 5 000 do maksymalnie 10 000 zł.

Dofinansowanie przeznaczone może być w szczególności na:

– Zakup strojów ludowych i regionalnych.
– Zakup sprzętu i akcesoriów do wykonywania rękodzieła.
– Zakup wyposażenia do stoisk plenerowych takich jak: ławki plenerowe, namioty, systemy wystawiennicze (np.: rollupy, ścianki wystawiennicze, banery, ekspozytory).
– Zakup sprzętu i akcesoriów służących do przygotowywania i przechowywania posiłków i ich prezentacji tj. grille, garnki, sztućce i naczynia wielokrotnego użytku, wózek kelnerski, zamrażarka, chłodziarka, podgrzewacz, transporter do przenoszenia produktów spożywczych.
– Działania promujące tradycje lokalne (przygotowanie stoiska wystawienniczego, usługa transportowa, zakup produktów niezbędnych do przygotowania degustacji potraw regionalnych).

Więcej szczegółów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego pod linkiem – https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-otwarty-konkurs-ofert-na-zadania-publiczne-dotyczace-wspierania-rozwoju-gospodyn-wiejskich-aktywnych-spolecznie-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-w-2024-roku-kultywowanie-tradycji-lokalnych.html

Dzień Seniora w Szonowicach

Po raz kolejny w szonowickiej świetlicy świętowano Dzień Seniora zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,Wioskowe Trio,, ,nauczycieli i uczniów SP Szonowice oraz Parafię Modzurów. Po uroczystej mszy św. ok.70-ciu seniorów z sołectw Modzurów, Dolędzin ,Szonowice, Ponięcice przybyło na świąteczny obiad. Dzieci szkolne przedstawiły scenki w gwarze śląskiej z dużą dawką humoru. Były również tańce w wykonaniu pełnej pasji młodzieży, a wszystko po to,by podzielić się radością i miłością ze swymi babciami i dziadkami. Podczas poczęstunku kawą i słodkościami, panie z KGW przedstawiły prezentację historii swej działalności z okazji obchodów swego Jubileuszu 15-lecia powstania KGW ,,Wioskowe Trio,,.
Razem spędzony czas był pełen miłych doznań, śpiewu i rozmów. Słów pełnych wdzięczności i zadowolenia- co upewniło nas w przekonaniu, że ,,Tyle jesteś wart ile możesz dać drugiemu człowiekowi,, JPII.


My zaś życzyliśmy i życzymy wszystkim Seniorom długich lat życia w zdrowiu i pełnej sprawności ciała i ducha. Niech jesień życia będzie najlepszym czasem na spełnianie marzeń jeszcze niespełnionych, a co najważniejsze ,by zawsze towarzyszyło Wam wsparcie i obecność najbliższych…

Akcja „Bezpieczne Ferie 2024” Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Celem akcji jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego poprzez prowadzenie działaności informacyjno-edukacyjnej, w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

Poniżej materiały informacyjne do zapoznania się:

Stawka opłaty za odpady komunalne bez zmian.

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Informujemy, iż po przeprowadzonej analizie oddanych ilościowo poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy, a także przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, stawki  opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 roku NIE ULEGAJĄ ZMIANIE i podobnie jak w roku poprzednim wynoszą:

 

OPŁATA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

 • 31,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 93,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady przysługuje częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 1,50 zł miesięcznie od osoby, co daje:

 • 29,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość budynku jednorodzinnego kompostujących bioodpady.

 

WAŻNE!!!

W związku z powyższym NIE TRZEBA ZMIENIAĆ DEKLARACJI, która została w poprzednich latach złożona do urzędu.

 

Osoby, które do tej pory nie kompostowały bioodpadów, a chcą dokonać zmiany i skorzystać ze zwolnienia (1,50 zł na osobę) ze skutkiem obniżki od stycznia 2024r., zobowiązani są spełnić warunki dotyczące kompostowania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku oraz zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji najpóźniej do 10 lutego 2024r. z wyliczeniem zwolnienia (29,50 zł na osobę). 

Deklaracje złożone w związku z kompostowaniem  po 10 lutym 2024r., należy złożyć najpóźniej do 10-tego dnia następnego miesiąca, w którym powstał kompostownik, tak aby otrzymać obniżkę za miesiąc, w którym złożona została nowa deklaracja.

Opłata ryczałtowa za nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy:

 • 186,00 zł rocznie za nieruchomość – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 558,00 zł rocznie za nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

OPŁATA ZA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

 • worek lub pojemnik o pojemności 60 l w wysokości 4,00 zł (12,00 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),
 • worek lub pojemnik o pojemności 80 l w wysokości 5,33 zł (15,99 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),
 • worek lub pojemnik pojemności 120l w wysokości 8,00 zł (24,00 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),
 • pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 16,00 zł (48,00 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),
 • pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 73,33 zł (219,99 zł – jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny).

 

BIOODPADY – ZMIANA ZASAD ODBIORU ODPADÓW BIODEGRADALNYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2024 r. zmianie ulegną zasady odbioru  odpadów biodegradowalnych (BIO), w związku z tym:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dnia 29 lutego 2024 r. wyposażyć ją w 1 brązowy pojemnik (maksymalna pojemność pojemnika 240 litrów) spełniającym normę EN-840.

Bioodpady, które będzie trzeba wrzucać luzem do brązowego pojemnika (odpady wrzucone do pojemnika w workach nie będą odbierane)  . Zaliczają się do nich:

 • trawa,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • pozostałości roślinne,
 • obierki z owoców i warzyw,
 • przeterminowane owoce i warzywa,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie.

 Do pojemnika na bioodpady nie wolno wrzucać:

 • mięsa,
 • kości,
 • odchodów zwierząt,
 • ziemi,
 • kamieni,
 • popiołu,
 • gotowanych owoców i warzyw,
 • zużytego oleju jadalnego,
 • chusteczek i ręczników papierowych,
 • naczyń jednorazowych,
 • resztek „poobiadowych”,
 • folii (reklamówek, worków).

Wszelkiego rodzaju worki zaburzają proces kompostowania odpadów oraz zwiększają koszty ich segregacji.

Przejście na pojemniki bio pozwoliło nam utrzymać stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niezmienionej kwocie 31,00 zł za osobę (29,50 zł dla osób kompostujących bioodpady).

Pozostałą ilość bioodpadów mieszkańcy mogą oddać na PSZOK w Rudniku przy ul. Przemysłowej 5.

WORKI NA SEGREGACJĘ:

Firma „Naprzód Sp. z o.o.”, która obsługuje naszą gminę, odbiera wszystkie wystawione worki, zarówno te z napisem firmowym firmy obsługującej, jak i te w które zaopatrzył się mieszkaniec. W przypadku kiedy  ilość pozostawionych przez operatora worków nie wystarcza, mieszkańcy muszą zaopatrzyć się w worki we własnym zakresie. Ważne jest jedynie, iż zakupując worki należy mieć na uwadze, by były one w odpowiednim kolorze dla danej segregowanej frakcji.

Aby zmniejszyć objętość zawartości worków żółtych należy zgniatać opakowania plastikowe lub wkładać jedno w drugie. W pojemnik oraz worki (czarne) na odpady zmieszane mieszkaniec zaopatruje się indywidualnie.

TERMINY PŁATNOŚCI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać z góry opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał w nieprzekraczalnych terminach:

 • za I kwartał do 15 lutego danego roku;
 • za II kwartał do 15 maja danego roku;
 • za III kwartał do 15 sierpnia danego roku;
 • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudnik nr XVII/118/2016 z dnia 29 czerwca 2016 dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest kwartał z terminami płatności tj.15 luty, 15 maj,15 sierpień, 15 listopad.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

 

 

MOBILNA APLIKACJA ECOHARMONOGRAM

Od 2020 roku uruchomiona została darmowa aplikacja mobilna pn. Eco Harmonogram, dzięki której mogą Państwo m.in. sprawdzić terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudnik, dowiedzieć się, jak segregować śmieci, czy też kiedy przypada termin płatności za odpady oraz wiele innych informacji.

Darmowa aplikacja dostępna jest dla systemów Android, iOS oraz Windows Phone.

Kod QR do pobrania aplikacji

wiedzącej informacji na stronie http://www.ecoharmonogram.pl/

 

PLIKI DO POBRANIA:

Deklaracja do pobrania

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik

Zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik

Uchwała Nr XXXIV/323/2021 z dnia 15.12.2021 ws stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXV/333/2021 z dnia 29.12.2021 ws zmiany uchwały XXIV/323/2021 ws stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Koło Gospodyń Wiejskich „Rudnickie Jabłonki” w Rudniku

Nazwa: Koło Gospodyń Wiejskich „Rudnickie Jabłonki” w Rudniku,

47-411 Rudnik,
ul. Mickiewicza 2
tel. 791280022
Data założenia: 13 października 2021 r. 
 

Zarząd KGW Rudnickie Jabłonki:

 

Przewodnicząca KGW „Rudnickie Jabłonki” – Beata Stępień

 

Z-ca Przewodniczącej KGW „Rudnickie Jabłonki” –  Alina Lach- Kapuśniak

 

Skarbnik KGW „Rudnickie Jabłonki” – Edyta Marcinek

 

Sekretarz KGW „Rudnickie Jabłonki” – Katarzyna Rzepka

 

Administrator mediów społecznościowych KGW  „Rudnickie Jabłonki” – Dorota Rucińska

Galeria zdjęć Koła Gospodyń Wiejskich

„Rudnickie Jabłonki” w Rudniku

 

Komunikat Pani Dyrektor SPZLA ws wznowienia działalności gabinetu fizjoterapii i rehabilitacji

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z ogromną przyjemnością pragnie poinformować, że wznawiamy działalność gabinetu fizjoterapii i rehabilitacji w Grzegorzowicach przy ul. Młyńskiej 1.

Udało nam się pozyskać w nasze zasoby personelu, Panią magister fizjoterapii Iwonę Meisner, która posiada ogromne doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Pani Iwona jako członek Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej posiada kilkunastoletnie doświadczenie w ocenie i skutecznym zarządzaniu leczeniem pacjentów prowadząc do optymalnego powrotu do zdrowia. Posiada doświadczenie z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, ćwiczeń ogólnousprawniających dzieci i dorosłych, diagnostyki i ćwiczeń indywidualnych, a także korekcyjnych – wady postawy. Prowadzi terapie indywidualne z pacjentami po schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych oraz z dziećmi z wadami postawy.

Już teraz zachęcamy do zapisów pod numer telefonu  606 725 477 celem umówienia wizyty.

Działalność gabinetu fizjoterapii  i rehabilitacji wznawia się od 02 listopada 2023r.

W załączeniu znajduje się cennik najważniejszych usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Cennik usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych

REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA

1)

Porada/ konsultacja diagnostyczno- terapeutyczna z zakresu rehabilitacji/ fizykoterapii

                                                            120,00 zł

2)

Terapia indywidualna (kręgosłup, biodra, barki, kolana, stopy, dłonie itp.)

60 min.

140,00 zł

3)

Ćwiczenia indywidualne usprawniające

30 min.

60,00 zł

60 min.

100,00 zł

4)

Korekcja wady postawy

45 min.

100,00 zł

5)

Masaż leczniczy

15 min.

50,00 zł

30 min.

80,00 zł

45 min.

100,00 zł

6)

Drenaż limfatyczny

a) manualny

30 min.

100,00 zł

60 min.

200,00 zł

b) pneumatyczny

30 min.

60,00 zł

60 min.

120,00 zł

7)

Kinesiology taping

40,00 zł

8)

Magnetoterapia (zabieg z użyciem pola magnetycznego)

15 min.

20,00 zł

30 min.

40,00 zł

9)

Elektroterapia (zabieg z użyciem prądu elektrycznego) w tym:

 

a) TENS,

b) Galwanizacja,

c) Jonofereza,

d) Elektrostymulacja,

e) Diadynamik;

1 zabieg do 15 min.

20,00 zł

10)

Laseroterapia (zabieg z użyciem lasera)

1 zabieg do 10 min.

20,00 zł

11)

Krioterapia

35,00 zł

12)

Ultradźwiękoterapia (zabieg z użyciem ultradźwięków)

1 zabieg do 10 min.

20,00 zł

13)

Lampa

1 zabieg do 15 min.

20,00 zł

 

Możliwość dojazdu do pacjenta na wizyty domowe, po uprzednim umówieniu się w gabinecie fizjoterapeuty lub pod nr telefonu: 606 725 477 – Pani Iwona Meisner

Dla osób korzystających z usług fizjoterapeutycznych mających deklarację lekarza POZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczenia Ambulatoryjnego w Rudniku przewidziano rabat na wszystkie usługi fizjoterapeutyczne w wysokości 10%.

Nowoczesność zawitała do kuchni w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach

Po przeprowadzonym w czasie wakacji remoncie, szkolna kuchnia w Grzegorzowicach zyskała nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim optymalną funkcjonalność. Dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu rządowego “Posiłek w Szkole i w Domu – moduł 3”, możliwa była modernizacja instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Zakupiony został nowoczesny piec konwekcyjno – parowy oraz inne urządzenia, tj. patelnia, taboret, piec elektryczny, zmywarko – wyparzarka, a także zestaw mebli ze stali nierdzewnej, zlewy i sporo drobnego sprzętu.
Wyposażenie kuchni umożliwia serwowanie zdrowych i pysznych posiłków, przy jednoczesnej oszczędności energii i czasu gotowania. Jest to tym bardziej ważne, gdyż w bieżącym roku szkolnym, oprócz gotowania prawie 100 obiadów dla uczniów szkoły, przygotowywane są posiłki dla 50 dzieci z remontowanego przedszkola w Brzeźnicy wraz z dostawą w formie cateringu.
Całkowity koszt remontu wyniósł 115 tys zł, w tym aż 80 tys. to pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych w ramach ww. programu.
Skip to content