Informacje w sprawie zamrożenia cen prądu Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz spółki TAURON Polska Energia S.A.

Możliwość zastosowania ceny 693 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami gospodarstw domowych.

Ustawa określa  maksymalną cenę energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

 • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
 • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
 • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia przez zużycie wskazanych limitów, korzystają z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r., co gwarantuje ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W tym celu również nie muszą składać oświadczenia w celu skorzystania z w rozliczeniach ze sprzedawcą energii

z limitu 2 MWh.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska – wpis z dnia 15.11.2022

Poniżej wzór oświadczenia oraz szczegółowe informacje dla odbiorców energii mających umowę na energie elektryczną ze spółką  TAURON Polska Energia S.A. – kliknij TUTAJ

Pobierz pytania i odpowiedzi do Oświadczenia

 

Komunikat dla mieszkańców! Zmiana godzin otwarcia PSZOK-a w Rudniku.

Informujemy mieszkańców gminy Rudnik, iż z dniem 28 listopada 2022r. godziny otwarcia PSZOK-a w Rudniku, ulegają następującej zmianie. Zmiana dotyczy godzin otwarcia w poniedziałki.

PSZOK RUDNIK CZYNNY:

Poniedziałek:

 • 13:00-16:00 (w miesiącach od października do końca marca)
 • 15:00-18:00 (w miesiącach od kwietnia do końca września)

Wtorek:

 • 09:00-12:00

Środa:

 • 09:00-12:00

Czwartek:

 • 09:-12:00

Piątek:

 • 09:00-12:00

Sabota:

 • 08:00-13:00

„Ciepłe mieszkanie” – dotacja do wymiany źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych. Urząd Gminy Rudnik zbiera deklaracje.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pn.: „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa śląskiego.

            Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

            W celu rozeznania zainteresowania programem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn.: „Ciepłe mieszkanie” wśród mieszkańców gminy, Gmina Rudnik przygotowała deklarację, która pozwoli na oszacowanie wysokości wsparcia oraz zorientowanie się co do liczby chętnych mieszkańców, którzy zechcą skorzystań z dofinansowania.

Na podstawie złożonych deklaracji oraz zawartych w nich informacji w zakresie planowanych prac, Gmina Rudnik złoży do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje dotyczące programu:

 • Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW, a następnie udzielić dotacji beneficjentom końcowym osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na terenie gminy, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000,00 zł.
 • Warunkiem koniecznym dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 oraz:
  • zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego,
  • podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku ( w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

W ramach zakupu i montażu jednego, nowego, ekologicznego źródła ciepła kwalifikują się następujące instalacje:

– pompa ciepła typu powietrze/woda,

– pompa ciepła typu powietrze/powietrze,

– kocioł gazowy kondensacyjny,

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

– ogrzewanie elektryczne,

– podłączenie lokalu do wspólnego, efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo mogą być wykonane:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u., instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła,

– zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

– dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 • Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.
 • Wysokość dotacji dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i może wynieść odpowiednio:

 

 • na poziomie podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000,00 zł

dla Beneficjenta końcowego, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000,00 zł

 • na poziomie podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000,00 zł

dla Beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

1 673,00 zł  w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • na poziomie najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500,00 zł

dla Beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta końcowego, przez wójta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek ten musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Gmina Rudnik znajduje się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021r. Zostały stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

W związku z powyższym gmina skorzysta z prawa do wyższego o 5 pkt procentowych dofinansowania w każdym z ww. poziomów.

 • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla lokalu którego dotyczy wniosek istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on już podłączony do sieci ciepłowniczej.
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego. Beneficjent końcowy zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty w gminie, z którą zawarł umowę o dofinansowanie.

 

Wszystkie zainteresowane osoby będące właścicielem lokalu mieszkalnego prosimy o składanie deklaracji w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Deklaracje można składać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Rudnik

 1. Kozielska 1

47-411 Rudnik

mail: urzad@gmina-rudnik.pl

Informacje o programie udzielane są pod numerem telefonu: 32 410 64 28 wew.  131 lub 116

Wzór deklaracji oraz wszystkie ważne informacje dotyczące programu w załączeniu.

więcej informacji na temat Programu priorytetowego na stronie rządowej – kliknij link: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w dniach 31.10.2022r. oraz 3.11.2022r.  Gmina Rudnik wybrała najkorzystniejsze oferty pod względem kryteriów podanych w SWZ dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wybrano następujących Wykonawców instalacji:

 • Zadanie częściowe nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych

HYMON FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.

ul. Dojazd 16A

33-100 Tarnów

z ceną ofertową: 5 617 114,66 zł brutto

 

 • Zadanie częściowe nr 2: Budowa instalacji solarnych

ECO-TEAM SP. Z O.O

ul. Władysława Jagiełły 60

42-202 Częstochowa

z ceną ofertową: 2 738 678,70 zł brutto

 

 • Zadanie częściowe nr 3: Budowa pomp ciepła na c.w.u.

POLSKA EKOLOGIA PRZETARGI SP. Z O.O.

ul. Piaskowa 7

47-400 Racibórz

z ceną ofertową: 1 420 687,50 zł brutto

 

Jednocześnie informujemy, iż pozostali oferenci mają prawo w ciągu 5 dni od rozstrzygnięcia przez Gminę wyników złożyć odwołanie, co może skutkować przedłużeniem terminu podpisywania umów z wykonawcami instalacji.

 

Wszystkie informacje dotyczące przetargu, w tym wyboru najkorzystniejszych ofert są pod linkiem:

http://bip.gmina-rudnik.pl/powyzej-30-000–/odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-rudnik-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj/#odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-rudnik-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj

UWAGA! Nadal pozostały wolne miejsca na instalacje solarne oraz pompy ciepła do c.w.u. Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcieliby przystąpić do projektu montażu ww. instalacji prosimy o kontakt osobisty z urzędem gminy pok. nr 7 na parterze lub pod nr tel. 32 410 64 28 wew. 106 lub 131.

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap! Nabór do komitetów monitorujących programy funduszy europejskich.

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich
w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. –
w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz
8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie
  i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

 1. przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
 2. partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
 3. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych,
  a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób
z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

“To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.
W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa”
– mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych
w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno
w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu – zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu
w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ekNGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające
w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu

Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

 

 

Komunikat w sprawie punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Rudnik została zaopatrzona w odpowiednią ilość tabletek z jodkiem potasu. W razie konieczności są one przygotowane do dystrybucji.

Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu, w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Rudnik, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość, gdzie zgłosić się po preparat.

MIEJSCA WYDAWANIA PREPARATU W RAZIE URUCHOMIENIA AKCJI DYSTRYBUCJI

SPZLA Ośrodek Zdrowia Rudnik

ul. Kozielska 2a

47-411 Rudnik

Mieszkańcy z następujących miejscowości: Rudnik, Strzybnik, Czerwięcice, Gamów

SPZLA Ośrodek Zdrowia Łubowice

w Grzegorzowicach ul. Młyńska 1

47-411 Rudnik

Mieszkańcy z następujących miejscowości: Brzeźnica, Ligota Książęca, Łubowice, Grzegorzowice, Lasaki, Sławików

SPZLA OŚRODEK ZDROWIA SZONOWICE

ul. Słowackiego 7

47-411 Szonowice  

Mieszkańcy z następujących miejscowości: Szonowice, Ponięcice, Modzurów, Jastrzębie, Dolędzin, Sławienko

 

ZASADY ODBIORU PREPARATÓW JODOWYCH W PUNKTACH WYDAWANIA

 • Wydawanie tabletek z jodkiem potasu następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 r.ż.
 • Możliwe jest odebranie tabletek przez osobę pełnoletnią dla członków swojej rodziny
 • W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym/zamieszkującym gminę Rudnik
 • Wydawanie preparatów jest jednorazowe
 • Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu
 • Środek będzie należało przyjąć w domu, zgodnie z dawkowaniem:

Grupa ryzyka

Ilość podawanych tabletek jodku potasu [szt.]

Ilość stabilnego jodu [mg]

Noworodki (do 1 miesiąca życia)

1/4

12,5

Niemowlęta od 1 miesiąca i dzieci do 3 roku życia

1/2

25

Dzieci od 3 lat do 12 roku życia

1

50

Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli do 60 roku życia (w tym kobiety w ciąży i karmiące piersią)

2

100

UWAGA! Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Przypominamy iż dystrybucja tabletek z jodkiem potasu na terenie Gminy Rudnik rozpocznie się z chwilą powstania zagrożenia, na polecenie stosownych władz.

Profilaktyka jodowa – źródło – Śląski Urząd Wojewódzki

Broszura informacyjna MSWiA

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą informacyjną MSWiA

„Przywracamy błękit” – Ekodoradca Subregionu Zachodniego do dyspozycji mieszkańców w ramach projektu ochrony powietrza w woj. śląskim.

Ekodoradca Subregionu Zachodniego wraz z Urzędem Gminy Rudnik zapraszają mieszkańców na spotkania konsultacyjne, które odbywać się będą w ‼️ przedostatnie wtorki każdego miesiąca w godzinach 12:00 – 15:00 ‼️

Ekodoradca będzie Państwu służył:

👉przekazaniem wiedzy o uchwale antysmogowej i wynikających z niej obowiązkowych działań mieszkańców

👉informacją o dostępnych formach wsparcia i dotacjach na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i instalację fotowoltaiczną

👉pomocą w doborze optymalnego i ekologicznego źródła ciepła

👉doradztwem, jak podnieść efektywność energetyczną budynku

👉edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza

Najbliższe spotkanie już ‼️ 20.09.2022 r. w Urzędzie Gminy w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, I piętro, pok. nr 9 ‼️

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Pozostało jeszcze kilka dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zostało już tylko 9 dni!!!

Jak można złożyć deklarację – elektronicznie  pod adresem internetowym  https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej za pośdrenictwem Urzędu Gminy. 

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji – właściciele budynków mieszkalnych i budynków niemieszkalnych

Termin upływa 30 czerwca 2022 r.!!!

 

Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie z FOGR-u na modernizację drogi transportu rolnego.

15 czerwca br. wójt Piotr Rybka oraz skarbnik gminy pani Danuta Biczysko odebrali z rąk wicemarszałka województwa śląskiego Dariusza Starzyckiego oraz członków zarządu województwa Beaty Białowąs i Izabeli Domogała umowę na dofinasowanie modernizacji dróg transportu rolnego. Urząd Gminy w Rudniku pozyskał 180 880,00 zł dofinansowania z Województwa Śląskiego na budowę lokalnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach dofinansowania modernizacji etap I – 645 mb zostanie poddana droga gminna nr 116 transportu rolnego obręb Strzybnik, od miejscowości Strzybniczek w kierunku ul. Ciszej w Rudniku. Modernizacja drogi w znaczny sposób wpłynie na poprawę infrastruktury transportu rolnego i turystycznego w naszej gminie.

żródło: UG Rudnik, UMWS, fot. Tomasz Żak, redakcja@naszraciborz.pl

Skip to content