Animuje, kształci, prowadzi…

Fundacja „Gniazdo” powstała wiosną 2006 roku. Swoją siedzibę ma w Modzurowie, biuro w Rudniku. Fundacja jest organizatorem obecnie czterech świetlic środowiskowych na terenie gminy Rudnik. W trzech  z nich prowadziła w 2007 roku 9-miesięczny projekt dotowany przez Województwo Śląskie: Magni Nominus Umbra skierowany do wychowanków tych placówek i dzieci szkolnych. Swoim działaniem od jesieni 2007 roku objęła także sąsiedni powiat głubczycki. Prowadzi szkolenia  i warsztaty dla liderów i animatorów lokalnych. Współfinansowała i współorganizowała wypoczynek zimowy w 2008 roku dla dzieci ze szkół gminy Rudnik. Członkowie Fundacji współpracują z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Stowarzyszeniem Szkoła Liderów, a sama Fundacja ma podpisane umowy partnerskie z Fundacją „Głodówka” w Bukowinie Tatrzańskiej i Towarzystwem Oświatowym w Brzeźnicy. Jest od 2008 roku członkiem Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Raciborzu, a także działa jako członek założyciel w ramach Lokalnej Grupy Działania gmin: Rudnik i Pietrowice Wielkie.

Do najwazniejszych zadań fundacji nalezy:

  1. Organizowanie i aktywizowanie wokół idei i celów Fundacji ruchu społecznego, w tym ludzi nauki, kultury, oświaty, turystyki i biznesu w kraju i za granicą
  2. Integrowanie organizacji pozarządowych wokół wspólnych celów, w szczególności wokół problematyki pomocy ludziom poszukującym swojego miejsca w społeczeństwie obywatelskim
  3. Inspirowanie i wspomaganie działań kulturalnych i twórczych, naukowych i gospodarczych na rzecz szeroko pojętej rodziny i środowiska przyjaznego rodzinie
  4. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, kulturalnej, szkoleniowej, badawczej, naukowej, wydawniczej i gospodarczej
  5. Organizowanie wyjazdów studyjnych i seminariów
  6. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych inicjatywach realizujących cele zbieżne z celami Fundacji
  7. Prowadzenie szkoleń, imprez oraz specjalistycznych ośrodków doradczych, edukacyjnych, informacyjnych.
  8. współpraca władzami samorządowymi, administracją rządową, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i poprawą życia mieszkańców szczególnie wsi  i małych miejscowości, kwestią edukacji obywatelskiej, sprawami rozwoju samorządności patriotyzmu lub problematyką patologii społecznej,
Skip to content