Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych osobowych przepisami art. 13 i art. 14 RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez wójta Gminy Rudnik z siedzibą pod adresem: 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1, tel: 32 410 64 18

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres mailowy: iod@drmendyk.pl

3. W przypadku, kiedy jesteście Państwo pracownikiem/współpracownikiem Kontrahenta Gminy Rudnik:

3.1. Będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:

a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko)

b) dane kontaktowe (np. adres e-poczty, numer telefonu i/lub numer telefaxu),

c) dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta Gminy Rudnik bądź współpracy z Kontrahentem Gminy Rudnik (np. nazwa firmy, stanowisko).

3.2. Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie (zwany dalej: Kontrahent Gminy Rudnik) w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem Kontrahenta Gminy Rudnik w procesie przetargu, zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta Gminy Rudnik (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z nami (zwane dalej: Umowa). 

3.3 Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a) zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem Gminy Rudnik, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora],

b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa],

c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora],

d) wykonania zadań publicznych w ramach powierzonego Administratorowi sprawowania władzy publicznej [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia – wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi].

4. W przypadku, gdy jesteście Państwo Kontrahentem Gminy Rudnik (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i/lub wspólnikiem spółki cywilnej).

4.1 Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a) zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie przetargu, zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłanianiem kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania wykonywania Umowy, którą zawarli Państwo z nami przez okres poprzedzający zawarcie Umowy, oraz przez okres wykonywania Umowy [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia — zawarcie i wykonanie umowy],

b) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa],

c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora],

d) wykonania zadań publicznych w ramach powierzonego Administratorowi sprawowania władzy publicznej [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia – wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi].


5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przeniesienia danych,

f) prawo do wniesienia sprzeciwu.

6. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać o nich dodatkowe informacje mogą się Państwo w tej sprawie zwracać

a) pisemnie pod adresem: Gmina Rudnik, 47-411 Rudnik, ul. Kozielska 1

b) poprzez adres mailowy inspektora danych osobowych Gminy Rudnik, podany w punkcie 2.

7. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej sprawie nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

8. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia. 

10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:


a) podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,

c) podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz),

d) podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
— tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

Słownik
Kontrahent Gminy Rudnik – oznacza pracodawcę, u którego Państwo są zatrudnieni lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracują lub Państwa firmę jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

RODO (Rozporządzenie) – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Skip to content