INFORMACJA RUDNICKIEGO GOPS-u NA TEMAT BONU ENERGETYCZNEGO

Od sierpnia 2024 r. będzie można ubiegać się o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać:

 1. papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku przy ul. Gawliny 2.
 2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski należy składać terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania.

Komu przysługuje bon energetyczny?

Na podstawie art. 2 ww. ustawy, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo

– gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) za 2023 rok nie przekraczała kwoty 2500 zł,

– gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Zasada złotówka za złotówkę

Jeżeli wysokość przeciętnego dochodu za 2023 rok na osobę przekraczała ww. kwoty kryterium dochodowego, to bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

W sytuacji, gdy po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł bon nie przysługuje.

Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • 400 zł dla 2-3 osobowych,
 • 500 zł dla 4-5 osobowych,
 • 600 zł dla 6 osobowych i większych.

Jeśli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznanym bonie energetycznym nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę bonu energetycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

Program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących – informacja GOPS w Rudniku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024.

Cel programu:

 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne. 

Zadania i działania realizowane w programie: 

 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych; 
 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym; 
 • Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne; 
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn. 

Grupa docelowa:

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewidziane efekty i rezultaty:

zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 OPL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku współpracująca z Bankiem Żywności w Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie   wspiera osoby potrzebujące z województwa Śląskiego  , na terenie powiatu  raciborskiego w gminie Rudnik.

Dodatkowo OPL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku wraz z Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne:

 • Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta.
 • Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym.
 • Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle).
 • Dyżury konsultacyjne.

Więcej informacji o działalności Banków Żywności oraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl  oraz w mediach społecznościowych na //www.facebook.com/share/p/nZjnbr1iRpy97xbS/

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt  z pracownikami:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku osobiście lub pod tel. 32-410-64-25

 

 

Pies czuje tak jak Ty – uwaga na zwierzęta podczas upałów

Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia ludzi, ale także dla zwierząt. Odwodnienie, poparzenia, udar to tylko niektóre z zagrożeń, które wynikają z niewłaściwej opieki nad zwierzęciem latem. Szczególnie w trudnych warunkach są zwierzęta żyjące na uwięzi, pozostawione same sobie, często bez kropli wody zdatnej do picia. Buda, która stoi na otwartym słońcu i jest pokryta blachą nagrzewa się i temperatura w środku sięga nawet 70*C. Metalowy łańcuch rozgrzewa się do podobnych temperatur i może powodować poparzenia na skórze zwierzęcia.

Dlatego apelujemy, żeby latem zwrócić jeszcze większą uwagę na zwierzęta!

Nie mamy żadnej wątpliwości, że najlepszym dla zwierzęta jest stała obecność przy nim. Natomiast jeśli zwierzę przebywa na zewnątrz powinno mieć stworzone odpowiednie warunki.
Zwierzę musi mieć stały dostęp do wody zdatnej do picia. Nie zapomnij jej wymieniać. Jeśli pies wylewa wodę, przytwierdź naczynie.

Miejsce do schronienia powinno być zacienione. Jeśli pies przebywa w budzie, powinna być odizolowana, pokryta papą lub drewnem. Blacha i wszystkie inne metalowe przedmioty nagrzewają się do wysokich temperatur i mogą powodować poparzenia.

Jeśli pies przebywa w ogrodzonej przestrzeni, pamiętajmy, aby wielkość kojca była dostosowana do wielkości psa. Pies powinien móc się swobodnie poruszać oraz mieć miejsce do egzystencji.

W Ustawie o ochronie zwierząt ustawodawca wskazał, że pies na uwięzi nie może być dłużej niż 12 godzin na dobę a uwięź nie może być krótsza niż 3 metry. Nie ma wątpliwości jednak, że najlepiej zrezygnować z tego rozwiązania.
Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego psa przed upałami oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny (art. 37 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).

Jeżeli na stałe utrzymujesz psa w warunkach zagrażających jego zdrowiu a nawet życiu lub powodującym cierpienie jest to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust.2 pkt 17 i 19 ustawy o ochronie zwierząt).

ZWieRZ Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt

Wybierz życie, zapisz się na mammografię!

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Lekarze przekonują, że warto regularnie się badać, ponieważ wczesne wykrycie choroby może uratować życie – przebieg choroby oraz rokowania szczególnie zależą od tego, kiedy zostanie ona wykryta i jak szybko rozpocznie się leczenie.

Regularne badania profilaktyczne są bardzo ważne. Z finansowanej przez NFZ mammografii skorzystać mogą kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie były na tym badaniu. Wystarczy, że wcześniej się zarejestrują, a na miejsce wezmą dowód potwierdzający ich tożsamość.

– Mammografia to badanie rtg, które trwa około 5 minut. Dla zdecydowanej większości kobiet jest ono bezbolesne. Polega na wykonaniu czterech zdjęć rentgenowskich – po dwa dla każdej piersi – tłumaczy Dorota Sepko, wiceprezes Stowarzyszenia Moja Mammografia. – Warto z niego skorzystać, ponieważ wczesne wykrycie ewentualnych zmian, w sposób diametralny wpływa na przebieg i skuteczność leczenia.

W mammobusie do dyspozycji kobiet jest komfortowa poczekalnia oraz przebieralnia. Do badania nie trzeba się wcześniej przygotowywać. Na miejscu jest technik elektroradiologii, który najpierw przeprowadza wywiad lekarski, a następnie wykonuje mammografię.

– Co ważne, w mammobusach mamy nowoczesny i bardzo dokładny sprzęt cyfrowy. Wynik badania jest zazwyczaj po około dwóch tygodniach od wizyty. Panie otrzymują go online – mówi Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust spółka z o.o. – Jeśli lekarz zauważy na wykonanych zdjęciach coś niepokojącego, to pacjentka wraz z wynikiem otrzymuje zalecenia, co dalej powinna zrobić i gdzie powinna się zgłosić.

Według ekspertów mammografię należy wykonywać raz na dwa lata. Istotne jest też, aby udać się do lekarza od razu, gdy zaobserwuje się niepokojące objawy, m.in. zmiany w kształcie piersi lub ich położeniu, zmarszczenie skóry lub zmianę jej koloru, wciągnięcie brodawki sutkowej, zaczerwienienie, owrzodzenie, czy guzek albo stwardnienie, które różni się wyraźnie swoją konsystencją od reszty ciała. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy guzek lub zmiana skóry to rak. Zawsze jednak wymaga badania lekarskiego.

Sprawdź, kiedy mammobus będzie u Ciebie:

 • 19.07.2024, Rudnik, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Słoneczna 1

Aby się zapisać, należy zadzwonić pod numer 58 767 34 44 lub wypełnić formularz online na stronie https://www.genevatrust.pl/site/rejestracja.php. Listę innych miejsc, do których przyjadą mammobusy, można znaleźć na stronie internetowej NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/mammobusy/.

Po wykryciu choroby trzeba działać natychmiast. Zdrowie mamy tylko jedno. Wspólnie możemy przeciwdziałać rakowi piersi i chronić zdrowie kobiet! #WybieramŻycie

Ruszą prace przy zabytkach sakralnych

W tym tygodniu podpisane zostały umowy pomiędzy Gminą, a trzema parafiami w naszej Gminie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, na które Gmina Rudnik pozyskała środki z programu krajowego Polski Ład.

Do końca listopada bieżącego roku wykonane zostaną prace, ujęte w umowach:

w Parafii Św. Trójcy w Modzurowie: renowacja witraży w kościele – całkowity koszt zadania 212 500 zł.

w Parafii Św. Jerzego w Sławikowie: remont 4 kaplic cmentarnych – całkowity koszt zadania 220 190 zł.

w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łubowicach: renowacja witraży w kościele – całkowity koszt zadania 250 000 zł.

Zmiana sołtysa w Sławikowie

We wtorek 9 lipca w Sławikowie odbyło się zebranie wiejskie. Jednym z punktów zebrania był wybór sołtysa. Pani Aniela Grabowska, która pełniła tę funkcję w sołectwie Sławików od 21 lat, wraz z zakończeniem swojej kadencji zrezygnowała z kontynuowania dalszego piastowania tego urzędu i podziękowała za dotychczasową współpracę wszystkim, z którymi w czasie tych  21 lat współpracowała.  Ze swojej strony pragniemy złożyć Pani Anieli serdeczne podziękowania za lata wspólnego działania, wszelką okazaną pomoc i wytrwałość w prowadzeniu sołeckich przedsięwzięć!

Nową Sołtys w Sławikowie została pani Agnieszka Koczy, której gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy oraz powodzenia w pracy na rzecz lokalnej społeczności przy aktywnym wsparciu  Rady Sołeckiej i mieszkańców.

 

Skip to content