Informacja o laptopach pozyskane w projekcie „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”

Od dnia 24 października b.r. klasy IV-VIII Szkół Podstawowych realizują kształcenie w systemie zdalnym. Aby kształcenie na odległość było skuteczne, uczniowie muszą dysponować sprzętem, który umożliwia uczestniczenie wirtualnie w lekcji, w czasie rzeczywistym.

Część uczniów, za pośrednictwem Szkół, już w marcu i maju b.r.  otrzymała sprzęt IT, pozyskany przez Gminę Rudnik, wtedy, kiedy po raz pierwszy wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych, a Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła program pomocowy „Zdalna szkoła”.

 W I edycji projektu pn. „Zdalna szkoła”, Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł, co pozwoliło na zakup 25 laptopów dla potrzebujących uczniów. Już w trzecim dniu od terminu składania wniosków mogliśmy przekazać pozyskany sprzęt Dyrektorom szkół.

W II edycji projektu pn. „Zdalna szkoła+” Gmina Rudnik pozyskała 45.000,00 zł., za którą to kwotę zakupiła 18 kolejnych laptopów, przekazanych do najbardziej potrzebujących uczniów.

Dzięki pozyskanemu sprzętowi o dobrych parametrach, uczniowie mogą aktywnie włączyć się w codzienne zajęcia szkolne, prowadzone na odległość.

Pozyskane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Rudnik.

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć
w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczonych od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu, nie później jednak niż do upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co ważne, 70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.

Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dotacji, może zajmować się m.in. sprzedażą produktów nierolniczych, naprawą pojazdów samochodowych, budownictwem, sprzedażą detaliczną, fryzjerstwem, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych, usługami cateringowymi, opieką nad dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, a także działalnością weterynaryjną, informatyczną, architektoniczną, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi czy technicznymi. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem obejmuje ponad 400 pozycji, tzw. kodów PKD.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl,  w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA URZĘDU od 26 października 2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudnik!

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem od dnia 26 października 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rudnik będzie zamknięty dla petentów. Przed urzędem jest udostępniona „skrzynka podawcza” do której można składać pisemne sprawy mieszkańców. Skrzynka będzie opróżniana raz dziennie. W sprawach wymagających osobistego stawienia, odbywać się będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i tylko w miejscu do tego wyznaczonym. W celu umówienia spotkania w Urzędzie Gminy Rudnik prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (32) 457 84 98,
(32) 410 64 28, (32) 410 64 18 lub kontakt mailowy
urzad@gmina-rudnik.pl

W wyjątkowo ważnych sprawach urzędnicy będą się kontaktować z nadawcą wiadomości. Dlatego prosimy aby do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail).

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej KASA URZĘDU GMINY jest czynna w godzinach:

poniedziałek od 9:00 do 13:00

Sroda od 11:00 do 16:00

numer telefonu (32) 410 64 28 wew. 118

Apelujemy, aby wpłaty za odpady komunalne, podatek, wodę, ect. dokonywać tylko poprzez bankowość internetową.

Porady prawne dla mieszkańców w tutejszym Urzędzie Gminy, zostają zawieszone do odwołania.

Powyższe działania zostały podjęte w trosce o mieszkańców naszej gminy, jak również aby zapewnić ciągłość pracy urzędu oraz jednostek i działań (dostarczenie wody, usługi komunalne, etc) mu podległych. Prosimy Państwa o wyrozumiałość. Decyzja podjęta przez Wójta Gminy Rudnik jest zgodna z ogólnopolskimi działaniami, opartymi na odpowiedzialnym i adekwatnym do skali ryzyka podejściu. Może wydawać się radykalna, ale jest niezbędna dla zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Rudnik.

W razie pytań lub wątpliwości polecamy kontakt z Urzędem Gminy poprzez:

 • telefon:(32) 457 84 98, (32) 410 64 28, 32 410 64 18, Fax: 32 410 64 18 wew.123
 • pocztę: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik
 • pocztę elektroniczną: urzad@gmina-rudnik.pl
 • platformę ePUAP lub SEKAP

Urząd Stanu Cywilnego będzie pracować w ograniczonym zakresie. Wizyty będą umawiane wyłącznie telefonicznie tel.(32) 410 64 18 wew. 112 lub 113) i tylko w przypadku spraw niecierpiących zwłoki (rejestracja urodzeń, zgony). W pozostałych sprawach prosimy o możliwe ich odroczenie, do czasu gdy zagrożenie epidemiczne zostanie odwołane.

Apelujemy, aby w przypadkach złego samopoczucia, kaszlu, kataru, gorączki lub innych objawów chorobowych, bezwzględnie rezygnować z osobistej wizyty
w Urzędzie.

W przypadku osobistej wizyty w Urzędzie Gminy prosimy o zachowanie poniższych zasad:

 • na spotkanie należy przybyć punktualnie,
 • klienci oczekujący w budynku lub przed budynkiem Urzędu zobowiązani są do zachowania odpowiednich, bezpiecznych odległości,
 • aby wejść do budynku, należy zasłonić nos i usta,
 • po wejściu do budynku Urzędu obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
 • przy stanowisku obsługi znajdować się może tylko 1 klient (nie dotyczy opiekunów/kuratorów osób niepełnosprawnych, starszych oraz małoletnich),
 • na terenie Urzędu klient może poruszać się tylko w obecności pracownika biura związanego z przedmiotem wizyty,
 • po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Urzędu – do wyjścia klienta odprowadzi pracownik urzędu.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa telefon oraz e-mail, pod którymi można zgłosić osoby potrzebujące:

Pracownicy GOPS-u będą wspomagać osoby starsze i niepełnosprawne, które mogą potrzebować pomocy ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego. Telefony czynne w godzinach pracy ośrodka.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku będzie zamknięty dla penitentów. Wszelkie informacje, zgłoszenia awarii przyjmowane będą na bieżąco telefonicznie pod nr tel. (32) 410 64 18 wew. 111 lub 126 lub tel. kom. 696 428 160 lub droga mailową : zwiuk@gmina-rudnik.pl

 

                                                                                         Wójt Gminy Rudnik

                                                                                             Piotr Rybka

 

Trwają konsultacje społeczne ws. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik „.

Trwają konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Projekty uchwał udostępnia się mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudnik https://bip.gmina-rudnik.pl oraz w Urzędzie Gminy Rudnik w pokoju nr 6.

Potwierdzanie przez Wójta umów dzierżawy zawieranych przez rolników

Wójt Gminy Rudnik informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy.

          Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków (dla Gminy Rudnik prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu).

          Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy dla Gminy Rudnik, będzie dokonywane w Referacie inwestycji ( pokój nr 7 )

telefon  32 410 64 18 wew. 131

          Nadmienia się również, że na podstawie wyżej wymienionych przepisów Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Wójt Gminy Rudnik władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rudnik. Na wydanie potwierdzenia w/w umowy Wójt ma 7 dni od dnia złożenia wniosku.

          Informujemy, że potwierdzenie zawarcia umowy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Rudnik, na stronie internetowej gminy pod zakładką „PRZYDATNE DOKUMENTY”  oraz na BIP Gminy Rudnik pod zakładką  Wnioski do pobrania ), do którego załączyć należy umowę dzierżawy.

 

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych – pobierz

 

fot.: www.tygodnik-rolniczy.pl

SPZLA informuje

OŚRODEK ZDROWIA W SZONOWICACH  NIECZYNNY DO ODWOŁANIA

OŚRODEK ZDROWIA  W ŁUBOWICACH DZIAŁA W TRYBIE ZAMKNIĘTYM  – MOŻLIWE TYLKO TELE- PORADY

 tel. 32 410 67 29

CZYNNY OŚRODEK ZDROWIA W RUDNIKU

tel. 32 410 64 70

 

PONIEDZIAŁEK  lek. Wacław Szwajka     11 00 – 16 00

WTOREK              lek. Wacław Szwajka        9 00 – 13 00

ŚRODA                  lek. Wacław Szwajka        8 00 – 13 00

                             

CZWARTEK         lek. Wacław Szwajka        9 00 – 13 00

PIĄTEK                 lek. Wacław Szwajka        11 00 – 16 00

 

PIELĘGNIARKI W RUDNIKU PRACUJĄ

W GODZINACH  8 00 – 17 45

  

LABORATORIUM W RUDNIKU CZYNNE 

WTOREK –       7 45 – 8 45

CZWARTEK  – 7 45 – 8 45

Skip to content