Wójt Gminy – Piotr Rybka

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem wszystkich pracowników Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. upoważnianie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 14. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rad.

 

Zastępca Wójta- Tomasz Kruppa

Zastępca Wójta wykonuje zadania i kompetencje określone przez Wójta.

Do zadań Zastępcy Wójta należy:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
 2. zastępowanie Wójta podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta,
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad określonymi w Regulaminie komórkami organizacyjnymi,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej – w zakresie odrębnego upoważnienia Wójta,
 5. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy – w zakresie udzielonych przez Wójta pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy,
 6. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 7. załatwianie spraw oraz udzielanie informacji publicznej – w zakresie odrębnego upoważnienia Wójta,
 8. reprezentowanie Gminy, w tym podczas uroczystości – w zakresie określonym przez Wójta,
 9. współdziałanie – w zakresie powierzonych zadań i udzielonych upoważnień/pełnomocnictw – z Radą, Wójtem, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi nie podległymi bezpośrednio Zastępcy Wójta,
 10. załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji,
 11. załatwianie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
 12. koordynacja pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Wójta Gminy Rudnik,
 13. nadzorowanie i koordynacja ewakuacji lub przyjęcia ludności na terenie Gminy Rudnik,
 14. koordynowanie działań w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego według decyzji Wójta Gminy Rudnik.

Przy wykonywaniu swoich zadań i kompetencji Zastępca Wójta działa w granicach określonych odrębnymi imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

Kompetencje zastępcy Wójta wynikają w głównej mierze z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm., dalej jako u.s.g.).

 

Sekretarz Gminy – Joanna Kosel

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy,
 3. opracowywanie projektów wydzielenia samodzielnych stanowisk pracy,
 4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
 8. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 9. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami, referendami,
 11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli wewnętrznych,
 12. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianiu obywatelom dokumentów na zasadach określonych w statucie gminy,
 13. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 14. Sekretarz jest kierownikiem Referatu Organizacyjno-Prawnego.
Skip to content