Granty PPGR – wkrótce laptopy trafią do uczniów.

Gmina Rudnik pragnie poinformować, że dotarły do nas laptopy zakupione w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dla dzieci i wnuków pracowników byłych PGR, którzy wnioskowali o sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. Laptopy wymagają zweryfikowania ze specyfikacją zamówienia i oznakowania koniecznymi logotypami. Przekazanie zakwalifikowanym uczniom zostanie dokonane w dniu podpisania umowy z Gminą Rudnik – wnioskujący będą informowani telefonicznie o wyznaczonej dacie podpisania umowy. Uczniowie pełnoletni będą podpisywać umowy osobiście, uczniowie niepełnoletni – umowy będą podpisywać rodzice. W obu przypadkach konieczne jest okazanie dowodu osobistego osoby podpisującej umowę. Wnioskujących prosimy o oczekiwanie na kontakt telefoniczny z Urzędu Gminy; do wszystkich będą wykonywane telefony do skutku, a w przypadku problemu ze skontaktowaniem się, będą wysyłane powiadomienia pisemne.

Ważny komunikat w sprawie OZE – uwaga na agitujących oszustów!

UWAGA Mieszkańcy! Na terenie Gminy znowu agitują oszuści!

Docierają do nas ponownie niepokojące informacje nt. podszywających się firm pod dofinansowanie gminne.

Informujemy, iż w dniu 5.09.2022 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik” w którym udział wzięło 13 przedsiębiorstw.

W związku z skomplikowaną procedurą wyłonienia wykonawców poszczególnych instalacji, gmina jest nadal w trakcie sprawdzania poprawności złożonych ofert i wyłonienia najlepszych z nich.

Obecnie gmina nie ma wyłonionych firm do przeprowadzania prac projektowych i montażowych.

O rozpoczęciu realizacji projektu zostaną Państwo powiadomieni osobiście przez pracowników Urzędu Gminy Rudnik!

Zalecamy ostrożność w kontaktach z takimi firmami i osobami.

Wszystkie informacje nt. projektu znajdą Państwo na gminnej stronie internetowej oraz gminnym Facebooku.

W razie wątpliwości prosimy także o sprawdzanie informacji telefonicznie w urzędzie (tel. 32 410 64 28  wew. 131)

Informacja GOPS w Rudniku o dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać od 21 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku

Komu przysługuje dodatek dla gospodarstw domowych?

 Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Co należy rozumieć przez pojęcie gospodarstwo domowe?

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

WAŻNE!

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych?

 • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek od wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można pobrać osobiście w tut. Ośrodku lub pobrać na stronie internetowej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001974

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP;
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku pod numerem: 32 410 64 25

Autor tekstu: GOPS w Rudniku

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie pracy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski

Wszelkie informacje na temat pracy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/wazne-informacje-dla-obywateli-ukrainy-zainteresowanych-podjeciem-pracy-w-polsce

Materiały do pobrania:

ULOTKA

PREZENTACJA

ANKIETA PL

ANKIETA UA

 

Odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gamowie

W związku z zakończeniem ustawowego czasu powierzenia stanowiska dyrektorskiego Pani Danucie Neukirch, konieczne było przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora w przedszkolu w Gamowie.  Konkurs odbył się w czwartek 28 lipca. W wyniku konkursu dyrektorem została ponownie Pani Danuta Neukirch.

Pani Dyrektor gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów na niwie zawodowej, skutecznego realizowania własnej koncepcji rozwoju Zespołu oraz powodzenia w zarządzaniu placówką!

Odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzowicach

Od 1 września 2022 r.  Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach oraz przedszkola: w Grzegorzowicach i w Brzeźnicy, będą funkcjonować wspólnie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzegorzowicach. Nowym zespołem zarządzać będzie jeden dyrektor, a konkurs na to stanowisko odbył się w czwartek 28 lipca. W wyniku konkursu dyrektorem została Pani Mariola Ciszek, która od 2013 r. jest dyrektorem Szkoły  w Grzegorzowicach, a wcześniej piastowała to stanowisko również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Babicach w gminie Nędza.

Pani Dyrektor gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów na niwie zawodowej, realizowania własnej koncepcji rozwoju Zespołu oraz powodzenia w zarządzaniu placówką!

Skip to content