TRWA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DO WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”, z późniejszymi zmianami (aktualizacje Uchwał do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem).
Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Rudnik.

 

Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Rudnik. W przypadku współwłasności lub lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wymagana jest również zgoda odpowiednio wszystkich współwłaścicieli lub administratora budynku mieszkalnego na realizację zadania (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

–  kocioł na paliwo stałe, spełniające określone wymagania jakościowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasy),

– kocioł na biomasę (np. pellet), spełniające określone wymagania jakościowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasy),

– kocioł gazowy kondensacyjny lub pulsacyjny,

– kocioł olejowy kondensacyjny,

– kocioł elektryczny indukcyjny,

– pompa ciepła.

Dotacja udzielona zostanie w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł na jeden budynek/lokal mieszkalny.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik w godzinach pracy urzędu, w formie elektronicznej przez e- PUAP, lub przesłać pocztą w terminie do końca marca 2024r.

Do wniosku należy dołączyć:

1) Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu;

2) Wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin);

3) Dokumentację fotograficzną: co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) likwidowanego źródła ciepła;

4) Zgoda na realizację zadania (o ile jest wymagana) – Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielenia dotacji (Regulamin stanowi załącznik do Uchwały) dostępnym poniżej oraz na stronie internetowej urzędu www.gmina-rudnik.pl w zakładce:Gminne dofinansowanie do wymiany źródła ciepła”.

Uwaga!

 • Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie – zostaną odrzucone.
 • Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Rudnik.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek

 2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do Regulaminy

 3. Zgoda właściciela/współwłaściciela na realizację zadania – załącznik nr 3 do Regulaminu

 4. Zawiadomienie o zakończeniu zadania

 5. Protokół odbioru końcowego

Akty prawne:

 

Wójt Gminy Rudnik                         

/-/ Piotr Rybka                              

SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z EKODORADCĄ

Ekodoradca Subregionu Zachodniego wraz z Urzędem Gminy Rudnik zapraszają mieszkańców na spotkania konsultacyjne, które odbywać się będą w przedostatnie wtorki każdego miesiąca w godzinach 12:00 – 15:00.

Ekodoradca będzie Państwu służył:

 • przekazaniem wiedzy o uchwale antysmogowej i wynikających z niej obowiązkowych działań mieszkańców,
 • informacją o dostępnych formach wsparcia i dotacjach na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i instalację fotowoltaiczną,
 • pomocą w doborze optymalnego i ekologicznego źródła ciepła,
 • doradztwem, jak podnieść efektywność energetyczną budynku,
 • edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,

Najbliższe spotkanie już 20.09.2022 r. w Gminnym Centrum Informacji, ul. Mickiewicza 2

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Urząd Gminy w Rudniku przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Szanowni Mieszkańcy,
zbliża się koniec terminu składania deklaracji o źródłach ogrzewania. Deklaracje można złożyć online za pośrednictwem internetu na stronie https://ceeb.gov.pl/, lub osobiście w urzędzie gminy w Rudniku na parterze w pok. nr 7 (deklaracje można pobrać w urzędzie)
Prosimy o nieodkładanie sprawy na ostatni moment.
 
 

CEEB (Centralna ewidencja emisyjności budynków) – obowiązek składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła przez mieszkańców

30 czerwca 2022r. to ostateczny termin składania deklaracji dotyczącej posiadania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez właścicieli i zarządców budynków.

Do ewidencji należy zgłosić wszystkie budynki, które posiadają źródła ciepła lub instalacje spalania paliw, m.in.:

 1. budynki mieszkalne,
 2. kotły do ogrzewania suszarni rolniczych,
 3. ogrzewane hale wykorzystywane w działalności gospodarczej itp.

Terminy składania deklaracji:

 1. dla budynków, które już istnieją – 12 miesięcy (od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022),
 2. dla nowo powstałych budynków – 14 dni,
 3. dla budynków, w których nastąpi wymiana kotła – 14 dni od wymiany.

Deklaracje w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Gminy lub wydrukować ze strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl w zakładce zatytułowanej „do pobrania”.

Poniżej tekstu również umieszczono formularze do wydruku.

 1. formularz A – przeznaczony jest dla budynków zamieszkałych,
 2. formularz B – przeznaczony jest dla budynków pozostałych,

Wypełnioną deklarację należy złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

 

Zbiórka odpadów komunalnych

Wójt Gminy Rudnik informuje, że w dniach 13.12.2021r. – 22.12.2021r. przy nowo powstającym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudniku przy ul. Przemysłowej 5 uruchomiona została dla osób fizycznych dodatkowa możliwość zbiórki, gdzie przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości maksymalnie 300 kg na rok na gospodarstwo domowe.

– zużyte opony w ilości maksymalnie 8 szt na rok na gospodarstwo domowe;

–  meble i inne odpady wielkogabarytowe;

– odpady niebezpieczne;

– przeterminowane leki i chemikalia;

– odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

  domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  

   monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

–  zużyte baterie i akumulatory.

Punkt nie będzie przyjmował odpadów zmieszanych!

Rozładunek odpadów we własnym zakresie. Pracownik PSZOK wyłącznie nadzoruje składanie odpadów we właściwych kontenerach/miejscach.

Godziny otwarcia punktu:

poniedziałek (13.12.2021r.) –                                   15.00 – 18.00

wtorek (14.12.2021r.) –                                              9.00 – 12.00

środa (15.12.2021r.) –                                                 9.00 – 12.00

czwartek (16.12.2021r.) –                                           9.00 – 12.00

piątek (17.12.2021r.) –                                                9.00 – 12.00

sobota (18.12.2021r.) –                                               8.00 – 13.00

poniedziałek (20.12.2021r.) –                                   nieczynne

wtorek (21.12.2021r.) –                                              8.00 – 10.00

środa (22.12.2021r.) –                                                9.00 – 12.00

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY „CZYSTE POWIETRZE” W RUDNIKU

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY „CZYSTE POWIETRZE” W RUDNIKU

W Urzędzie Gminy w Rudniku działa Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja  przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program przewiduje dofinasowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy w Rudniku i jest czynny:

 • wtorek w godzinach 8:00 – 14:00
 • czwartek w godzinach 11:00– 16.00

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na termin-

 nr tel. 32 410 64 28

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze, STOP SMOG i inne dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfosigw.katowice.pl/

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca pracownik Urzędu następnie przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Procedura wnioskowania poprzez gminny punkt konsultacyjny:

 1. Zadzwoń pod numer telefonu: 32 410 64 28  i umów się na osobiste spotkanie z Ekodoradcą.
 2. Przygotuj dane niezbędne do przygotowania wniosku (lista znajduje się poniżej).
 3. Ekodoradca przygotuje dla Ciebie wniosek, następnie ustali termin spotkania celem podpisania wniosku.
 4. Wniosek zostanie przekazany przez Urząd Gminy w Rudniku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
 5. Pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformuje Cię o statusie Twojego wniosku (nastąpi to w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku).
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymasz listownie pismo z informacją o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji. 

LISTA INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:

 • DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
 1. dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania);
 2. adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu;
 3. dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 4. adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji Gl1R/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku);
 5. numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 6. rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku);
 7. całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 8. jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 9. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 10. osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (obecnie za 2022 rok), źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu); 
 11. osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Rudnik jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

 

 • DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

W zakresie wymiany źródła ciepła

 W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.

W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.

 

 • ROZLICZENIE DOTACJI I WYPŁATA ŚRODKÓW

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Katowicach.

Aby wypełnić wniosek o płatność, należy umówić się na spotkanie z Ekodoradcą w Urzędzie Gminy w Rudniku. Na wizytę należy dostarczyć faktury oraz dokumenty do rozliczenia, na ich podstawie Ekodoradca wypełni dla mieszkańca wniosek o płatność. Komplet dokumentów mieszkaniec wysyła samodzielnie listem poleconym do placówki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice).

Ekodoradcy Urzędu Gminy w Rudniku pomagają mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. 

 

Zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2024r. realizacja programu w Gminie Rudnik wygląda następująco:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 278

Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 232

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 3 058 116,93 zł

 

 Przydatne linki:

 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w konkursie: fotograficznym i plastycznym pn. „Kompost przyjacielem ogrodu”.

               W ramach działań edukacyjnych związanych z uruchomieniem PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) zapraszamy młodzież szkolną (od 4 klasy szkoły podstawowej wzwyż) oraz dorosłych z Gminy Rudnik do uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Kompost przyjacielem ogrodu” i konkurs dla dzieci z przedszkoli  i szkół podstawowych (klasy 1-3) Gminy Rudnik do uczestnictwa w konkursie plastycznym  „Kompost przyjacielem ogrodu”.

 W załączeniu regulaminy do pobrania:

 

Uwaga! Spotkanie w sprawie usuwania azbestu!!!

Urząd Gminy w Rudniku zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy złożyli wniosek w ramach programu  pn. „UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY RUDNIK” na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 17 czerwca br. o godzinie 17:00 na hali sportowej przy ZSP w Rudniku.

Prosimy o państwa obecność

Urząd Gminy w Rudniku

 

Skip to content