Kierownictwo

Wójt Gminy Rudnik – Piotr Rybka

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu – narad z udziałem wszystkich pracowników Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz samodzielnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 12. upoważnianie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 14. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników samorządowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
 15. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Zastępca Wójta- Tomasz Kruppa

Zastępca Wójta wykonuje zadania i kompetencje określone przez Wójta.

Do zadań Zastępcy Wójta należy:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
 2. zastępowanie Wójta podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta,
 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad określonymi w Regulaminie komórkami organizacyjnymi,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej – w zakresie odrębnego upoważnienia Wójta,
 5. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy – w zakresie udzielonych przez Wójta pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy,
 6. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 7. załatwianie spraw oraz udzielanie informacji publicznej – w zakresie odrębnego upoważnienia Wójta,
 8. reprezentowanie Gminy, w tym podczas uroczystości – w zakresie określonym przez Wójta,
 9. współdziałanie – w zakresie powierzonych zadań i udzielonych upoważnień/pełnomocnictw – z Radą, Wójtem, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi nie podległymi bezpośrednio Zastępcy Wójta,
 10. załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji,
 11. załatwianie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
 12. koordynacja pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Wójta Gminy Rudnik,
 13. nadzorowanie i koordynacja ewakuacji lub przyjęcia ludności na terenie Gminy Rudnik,
 14. koordynowanie działań w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego według decyzji Wójta Gminy Rudnik.

Przy wykonywaniu swoich zadań i kompetencji Zastępca Wójta działa w granicach określonych odrębnymi imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

Kompetencje zastępcy Wójta wynikają w głównej mierze z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm., dalej jako u.s.g.).

Sekretarz- Joanna Kosel

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. opracowywanie projektów podziału Referatów na stanowiska pracy,
 3. opracowywanie projektów wydzielenia samodzielnych stanowisk pracy,
 4. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 5. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
 8. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
 9. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami, referendami,
 11. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli wewnętrznych,
 12. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianiu obywatelom dokumentów na zasadach określonych w statucie gminy,
 13. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 14. Sekretarz jest kierownikiem Referatu Organizacyjno-Prawnego.

Skarbnik- Danuta Biczysko

Do zadań Skarbnika należy:

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 3. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 4. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 5. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Wójta.
 6. Skarbnik jest kierownikiem Referatu Finansowego.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego -Sabina Zięć

Do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 6. stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 7. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
 8. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

Godziny Urzędowania

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 9.00 – 17.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

Referaty

Referat Organizacyjno – Prawny 

Do zadań Referatu Organizacyjno-Prawnego należy:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  2. prowadzenie ewidencji korespondencji,
  3. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  4. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,
  5. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
  6. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  7. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, bądź kierowanie ich do właściwych Referatów.
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
  1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami i samodzielnymi stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
  2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
  3. przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
  4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
  5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady,
  6. protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań,
  7. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
  8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
  9. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  4. ewidencja czasu pracy pracowników.
 4. prowadzenie archiwum,
 5. prowadzenie obsługi w zakresie informatyki w urzędzie.
 6. przygotowywanie projektów, przechowywanie i udostępnianie i ogłaszanie aktów prawa miejscowego,
 7. prowadzenie ewidencji ludności,
 8. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w tym:
  1. ewidencja przedsiębiorców,
  2. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  3. ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 9. prowadzenie gospodarki materiałowej, a w szczególności:
  1. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
  2. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  3. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy z zakresu księgowości budżetowej i podatkowej oraz płace, a w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 9. rozliczanie inwentaryzacji,
 10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy w tym:
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
  7. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i płat.
 14. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wydatków osobowych i nagród z zakładowego funduszu nagród,
 15. nadzorowanie obsługi świadczeń rodzinnych realizowanych przez GOPS.

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury

Do zadań Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury należą:

 1. zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i w tym:
  1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
  2. ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  3. przygotowywanie kosztorysów ofertowych,
  4. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  5. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  6. komunalizacja gruntów,
  7. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  8. tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim . zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
  9. wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
  10. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych,
  11. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
  12. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
  13. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  14. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  15. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  16. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
  17. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  18. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  19. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  20. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
  21. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 2. zadania z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa w tym:
  1. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
  2. ochrony i kształtowania środowiska,
  3. ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 3. nadzorowanie prac z zakresu drogownictwa,
 4. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji.

Do osoby na stanowisku inspektora d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
  1. przygotowywania projektów w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek,
  2. przygotowywania projektów kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. organizowania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. organizowania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  6. przygotowywania projektów aktów powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
  7. przygotowywania projektów ocen dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  8. sprawowanie nadzoru administracyjnego w zakresie objętym ustawa o systemie oświaty.
 2. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
 4. realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
 5. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Stanowiska

Stanowiska:

Inspektor d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu

Do osoby na stanowisku inspektora d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
  1. przygotowywania projektów w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek,
  2. przygotowywania projektów kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. organizowania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. organizowania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  6. przygotowywania projektów aktów powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
  7. przygotowywania projektów ocen dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  8. sprawowanie nadzoru administracyjnego w zakresie objętym ustawa o systemie oświaty.
 2. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
 4. realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
 5. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Inspektor d/s zamówień publicznych

Do osoby na stanowisku inspektora d/s zamówień publicznych należy:

 1. koordynacja postępowań w zakresie zamówień publicznych, w tym nadzoru nad właściwym stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych urzędu gminy,
 3. współpraca z właściwymi pracownikami Urzędu Gminy w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 4. prowadzenie centralnego rejestru umów,

Inspektor d/s obrony cywilnej

Do osoby na stanowisku inspektora d/s obrony cywilnej należą zadania związane z obronnością kraju a w szczególności dotyczące:

 1. przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek klęsk żywiołowych lub wojny,
 2. współdziałania z organami wojskowymi,
 3. administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 4. orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
 5. tworzenia formacji obrony cywilnej,
 6. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 7. świadczeń na rzecz obrony,
Pełnomocnik d/s informacji niejawnych

Do osoby na stanowisku pełnomocnika d/s informacji niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. ochrona systemów i sieci informatycznych,
 3. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 6. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Skip to content