Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
47 – 411 Rudnik, ul.Kozielska 1
tel: (32) 410 64 18 wew. 124

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które przejawiają inicjatywę i aktywność w realizowaniu planowanych zadań.

OBECNY SKŁAD KOMISJI to:
Przewodniczący: Michał Sroka,
sekretarz: Helena Korycik
członkowie: Stefan Absalon

Spotkania komisji ustalane są na bieżąco.

Komisja powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. Zmianami), Uchwały Zarządu Gminy Rudnik oraz Zarządzeń Wójta Gminy Rudnik: nr 3/2003 z dnia 14 stycznia 2003r,(odwołanie ze składu Janusza Gałązkę, Alfreda Rosę, Irenę Steczkiewicz i Marka Dudę), nr 45/03 z dnia 24 października 2003r (powołanie w skład komisji Karinę Lassak), nr 100/05 z dnia 27 czerwca 2005r (odwołanie ze składu Helenę Dzięcioł, powołanie w skład komisji Helenę Korycik), nr 016/2019 z dnia 1 lutego 2019r. (odwołanie ze składu komisji Karinę Lassak).

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu: dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, obozy itp.

2.Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego: przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie, wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań, kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego, niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym, przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin, kierowanie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem do Świetlic środowiskowych. kierowanie osób po przemocy do specjalistów, informowanie o możliwości uzyskania schronienia w mieszkaniu kryzysowym, współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień, wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,

4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych: przyjmowanie wniosków o środki finansowe, dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej – współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.
Przewodniczącemu i członkom komisji przysługuje za każdorazowy udział w posiedzeniu komisji wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie listy obecności po odtrąceniu naliczonego podatku.

Skip to content