Stanowiska:

Inspektor d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu

Do osoby na stanowisku inspektora d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
  1. przygotowywania projektów w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek,
  2. przygotowywania projektów kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. organizowania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. organizowania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  6. przygotowywania projektów aktów powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
  7. przygotowywania projektów ocen dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  8. sprawowanie nadzoru administracyjnego w zakresie objętym ustawa o systemie oświaty.
 2. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
 4. realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
 5. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Inspektor d/s zamówień publicznych

Do osoby na stanowisku inspektora d/s zamówień publicznych należy:

 1. koordynacja postępowań w zakresie zamówień publicznych, w tym nadzoru nad właściwym stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
 2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych urzędu gminy,
 3. współpraca z właściwymi pracownikami Urzędu Gminy w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 4. prowadzenie centralnego rejestru umów,

Inspektor d/s obrony cywilnej

Do osoby na stanowisku inspektora d/s obrony cywilnej należą zadania związane z obronnością kraju a w szczególności dotyczące:

 1. przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek klęsk żywiołowych lub wojny,
 2. współdziałania z organami wojskowymi,
 3. administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
 4. orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
 5. tworzenia formacji obrony cywilnej,
 6. nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
 7. świadczeń na rzecz obrony,
Pełnomocnik d/s informacji niejawnych
Do osoby na stanowisku pełnomocnika d/s informacji niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. ochrona systemów i sieci informatycznych,
 3. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 5. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 6. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Skip to content