INFORMACJA RUDNICKIEGO GOPS-u NA TEMAT BONU ENERGETYCZNEGO

Od sierpnia 2024 r. będzie można ubiegać się o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać:

 1. papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku przy ul. Gawliny 2.
 2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski należy składać terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania.

Komu przysługuje bon energetyczny?

Na podstawie art. 2 ww. ustawy, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo

– gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) za 2023 rok nie przekraczała kwoty 2500 zł,

– gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Zasada złotówka za złotówkę

Jeżeli wysokość przeciętnego dochodu za 2023 rok na osobę przekraczała ww. kwoty kryterium dochodowego, to bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.

W sytuacji, gdy po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł bon nie przysługuje.

Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • 400 zł dla 2-3 osobowych,
 • 500 zł dla 4-5 osobowych,
 • 600 zł dla 6 osobowych i większych.

Jeśli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 • 800 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 • 1000 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 • 1200 zł – gospodarstwu domowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Informacja o przyznanym bonie energetycznym nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu bonu energetycznego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę bonu energetycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

 

 

Program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących – informacja GOPS w Rudniku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024.

Cel programu:

 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne. 

Zadania i działania realizowane w programie: 

 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych; 
 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym; 
 • Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne; 
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn. 

Grupa docelowa:

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewidziane efekty i rezultaty:

zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 OPL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku współpracująca z Bankiem Żywności w Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie   wspiera osoby potrzebujące z województwa Śląskiego  , na terenie powiatu  raciborskiego w gminie Rudnik.

Dodatkowo OPL Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku wraz z Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne:

 • Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta.
 • Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym.
 • Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle).
 • Dyżury konsultacyjne.

Więcej informacji o działalności Banków Żywności oraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl  oraz w mediach społecznościowych na //www.facebook.com/share/p/nZjnbr1iRpy97xbS/

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt  z pracownikami:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku osobiście lub pod tel. 32-410-64-25

 

 

Informacja GOPS w Rudniku dotycząca nowego zadania jakim są „usługi sąsiedzkie”

USŁUGI SĄSIEDZKIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku informuje, że w związku z wejściem w życie Uchwały Nr LXIV/542/2024 Rady Gminy Rudnik  z dnia 27 marca  2024 r.  w spawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania  usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania, przystępuje do realizacji nowego zadania z zakresu pomocy społecznej jakim są „usługi sąsiedzkie”.

Usługi sąsiedzkie są to proste usługi mające charakter podstawowy i wspomagający, nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną porządkowanie domu, przyrządzanie posiłków, pranie odzieży, palenie w piecu, wspólne spędzanie czasu wolnego, pomoc przy robieniu zakupów, informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach, załatwianie spraw urzędowych). Usługi te świadczyć mogą osoby wskazane przez stronę.

 

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich

Pomoc w formie usług sąsiedzkich przyznawana będzie w pierwszej kolejności osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą zostać również udzielone osobom w rodzinie, gdzie rodzina nie może z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienie, zasoby i możliwości zapewnić odpowiedniej pomocy.

Usługi sąsiedzkich zgodnie z Uchwała Rady Gminy Rudnik  przyznaje się w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin w tygodniu.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

 1. jest pełnoletnia;
 2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym* ani zstępnym* osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie; ( *Wstępny – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie; Zstępny – dzieci, wnuki, prawnuki)
 4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
 5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w przypadku jego braku zorganizowanie szkolenia leży po stronie organizatora usług sąsiedzkich),
 7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Świadczenie usług sąsiedzkich odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenie.

Nieodpłatne  usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 776 zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 600 zł na osobę w rodzinie.

Odpłatność za usługi osób, których dochód kształtuje się powyżej 100%  kryterium określa w/w uchwała 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z zapotrzebowaniem w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024  planuje objąć usługami sąsiedzkimi  5  środowisk,  osób w wieku 60 lat i więcej. ( Decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 

32 410 64 25

 

                                                                                                                                                             Aleksandra Affa

Kierownik GOPS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku ogłasza nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

       Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   Opieka wytchnieniowa  ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach zapewniając czasowe zastępstwo. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

       Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel: 32/410 64 25

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku
ul. Gawliny 2, 47-411 Rudnik

     Tel./Fax: (32) 410-64-25, e-mail: gops@gmina-rudnik.pl  

Komunikat GOPS w Rudniku w sprawie dodatku osłonowego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można skorzystać z dodatku osłonowego. Świadczenie będzie przyznawane na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1500 zł miesięcznie na osobę.

Dodatek będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, wtedy kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.

Jeden dodatek osłonowy przysługuje w przypadku gospodarstw wieloosobowych. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.

Przepisy ustawy przewidują, że wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób oraz źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym.

Dodatek osłonowy w 2024r. wyniesie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 lub 286 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 lub 429 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 lub 607,75 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 lub 822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących źródła ogrzewania t.j.: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Papierowe wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku – dodatek osłonowy (wersja edytowalna)

Wzór wniosku – dodatek osłonowy (wersja PDF)

Spotkanie wigilijne dla Seniorów Gminy Rudnik

W dniu 19 grudnia 2023 r. w domu przyjęć „Mirena” w Rudniku , przy pięknie wystrojonym stole, odbyła się Wigilia Seniorów z Gminy Rudnik. Spotkanie opłatkowe była okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowej atmosfery Świąt, a przede wszystkim radości z narodzin Syna Bożego oraz obchodów Nowego Roku. Było też dobrą okazją do integracji między Seniorami, wspomnień o minionym czasie, a także rozmów o planach i nadziejach.
W spotkaniu wziął udział Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku ks. Piotr Malawski, Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka, Zastępca Gminy Rudnik Tomasz Kruppa, dzielnicowy asp. szt. Grzegorz Antkowiak oraz organizatorzy wigilijki – pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z panią kierownik Aleksandrą Affa na czele.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powitała przybyłych gości, dziękując, że w okresie pełnym przygotowań do nadchodzących świąt znaleźli czas na to spotkanie. Złożyła życzenia spokojnych świąt w rodzinnym gronie oraz dużo zdrowia, miłości, a także realizacji zamierzeń w nadchodzącym 2024 roku.
Wójt Gminy złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczno – noworoczne. Podkreślił, iż jest to taki czas w roku, na który każdy oczekuje. – Życzył, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upłynęły w dobrej, życzliwej i rodzinnej atmosferze.
Spotkanie uświetniła młodzież rudnickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, wystawiając wzruszające jasełka, podczas których wspólnie śpiewano kolędy.
Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku ks. Piotr Malawski odmówił modlitwę i zainicjował tradycję łamania się opłatkiem, a następnie przystąpiono do degustacji świątecznych potraw. Panowała radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera.

GOPS w Rudniku informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa”.

         

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Wszelki szczegóły oraz treść programu dostępna jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDNIKU OGŁASZA WSTĘPNY NABÓR DO PROGRAMU: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2024

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych jako forma zapewnienia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym za pomocą usługi asystenckiej.

Adresatami programu są:

1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami zgodnie z art 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r. poz.100, z późn. zm)

Głównym celem  usługi asystencji jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia w życie społeczne. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem telefonu 32/ 410 64 25.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01 września 2023r.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę

Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Skip to content