Komunikat GOPS w Rudniku w sprawie dodatku osłonowego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można skorzystać z dodatku osłonowego. Świadczenie będzie przyznawane na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego:

 • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1500 zł miesięcznie na osobę.

Dodatek będzie przysługiwał również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, wtedy kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.

Jeden dodatek osłonowy przysługuje w przypadku gospodarstw wieloosobowych. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.

Przepisy ustawy przewidują, że wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób oraz źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym.

Dodatek osłonowy w 2024r. wyniesie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 lub 286 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 lub 429 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 lub 607,75 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 lub 822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących źródła ogrzewania t.j.: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Papierowe wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku – dodatek osłonowy (wersja edytowalna)

Wzór wniosku – dodatek osłonowy (wersja PDF)

Spotkanie wigilijne dla Seniorów Gminy Rudnik

W dniu 19 grudnia 2023 r. w domu przyjęć „Mirena” w Rudniku , przy pięknie wystrojonym stole, odbyła się Wigilia Seniorów z Gminy Rudnik. Spotkanie opłatkowe była okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowej atmosfery Świąt, a przede wszystkim radości z narodzin Syna Bożego oraz obchodów Nowego Roku. Było też dobrą okazją do integracji między Seniorami, wspomnień o minionym czasie, a także rozmów o planach i nadziejach.
W spotkaniu wziął udział Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku ks. Piotr Malawski, Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka, Zastępca Gminy Rudnik Tomasz Kruppa, dzielnicowy asp. szt. Grzegorz Antkowiak oraz organizatorzy wigilijki – pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z panią kierownik Aleksandrą Affa na czele.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powitała przybyłych gości, dziękując, że w okresie pełnym przygotowań do nadchodzących świąt znaleźli czas na to spotkanie. Złożyła życzenia spokojnych świąt w rodzinnym gronie oraz dużo zdrowia, miłości, a także realizacji zamierzeń w nadchodzącym 2024 roku.
Wójt Gminy złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczno – noworoczne. Podkreślił, iż jest to taki czas w roku, na który każdy oczekuje. – Życzył, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upłynęły w dobrej, życzliwej i rodzinnej atmosferze.
Spotkanie uświetniła młodzież rudnickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, wystawiając wzruszające jasełka, podczas których wspólnie śpiewano kolędy.
Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku ks. Piotr Malawski odmówił modlitwę i zainicjował tradycję łamania się opłatkiem, a następnie przystąpiono do degustacji świątecznych potraw. Panowała radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera.

GOPS w Rudniku informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa”.

         

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Wszelki szczegóły oraz treść programu dostępna jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDNIKU OGŁASZA WSTĘPNY NABÓR DO PROGRAMU: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2024

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych jako forma zapewnienia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym za pomocą usługi asystenckiej.

Adresatami programu są:

1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności, o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami zgodnie z art 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r. poz.100, z późn. zm)

Głównym celem  usługi asystencji jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia w życie społeczne. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem telefonu 32/ 410 64 25.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01 września 2023r.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę

Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza dodatkowy nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza dodatkowy nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   Opieka wytchnieniowa  ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach zapewniając czasowe zastępstwo. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej do dnia 25.07.2023 pod nr Tel./Fax: (32) 410-64-25, e-mail: gops@gmina-rudnik.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 100 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy  Rudnik

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

2 565,36 ton żywności;

500 paczek żywnościowych;

nie wydano  posiłków;

 

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 5 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1 warsztaty  edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • edukacji finansowej – – spotkań dla – uczestników
 • żywieniowo dietetycznych -….-.. spotkań dla – uczestników
 • kulinarnych – …-… spotkań dla …-…. uczestników
 • niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 5 uczestników
 • innych działań aktywizujących – …-… spotkań dla –  uczestników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku ogłasza wstępny nabór do programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Głównym celem w/w usług jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku pod nr tel.: 032 410 64 25

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04 listopada 2022 roku.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.Skip to content