KRUS przypomina – 31 maja 2023 upływa termin złożenia oświadczenia o kwocie granicznej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2022 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Szczegóły poniżej 

Komunikat KRUS złożenie oświadczenia dot. rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 2022

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych – 1 czerwca rusza nabór wniosków

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy. 

Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Do pobrania

Pomoc w sektorze zbóż i nasion oleistych_zapowiedź naboru

Scalanie gruntów na terenie Gminy Rudnik w miejscowościach Rudnik, Strzybnik i Szonowice.

Gmina Rudnik informuje, że Starostwo Powiatowe w Raciborzu planuje w najbliższym czasie złożyć wniosek o dofinansowanie scalania gruntów na terenie gminy Rudnik w miejscowościach Rudnik, Strzybnik i Szonowice.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców gminy oraz wszystkie zainteresowane osoby, będące właścicielami gruntów na terenie miejscowości Rudnik, Strzybnik i Szonowice do składania wniosków dot. scalenia gruntów do Starosty Raciborski za pośrednictwem Wójta Gminy Rudnik. Wnioski można składać w terminie do dnia 22 maja 2023r. w pokoju nr 7 na parterze w godz. pracy urzędu. Wnioski mogą składać wszyscy właściciele/ współwłaściciele gruntów, niezależnie od tego czy są właścicielami gruntów rolnych czy budowlanych oraz niezależnie od powierzchni posiadanego gruntu. W przypadku współwłasności gruntu wnioski muszą zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Prosimy o składanie wniosków dla każdego obrębu/ miejscowości oddzielnie. Druk wniosku udostępniono poniżej.

Wstępne informacje na temat projektu w ramach, którego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027. Scalanie gruntów polegać ma na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwa oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalania przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.


Przeprowadzenie procesów scalenia ułatwiać ma prowadzenie produkcji rolnej i ograniczać koszty ponoszone w gospodarstwach, a także otwierać drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomagać ma w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw. Działanie służyć ma realizacji poprawy wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Beneficjent działania scalanie gruntów:
Starosta

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-27

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-rolnictwa

Druk wniosku do pobrania: pobierz

 

Wizyta Pani Senator Ewy Gawęda na terenie Gminy Rudnik.

W dniu 6 marca br. na zaproszenie Wójta Gminy Rudnik Piotra Rybka odbyła się wizyta robocza Pani Senator Ewy Gawęda w gminie Rudnik. Tematem spotkania były m.in. stopień realizacji inwestycji z pozyskanych dofinansowań w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” (budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, remont przedszkola w Brzeźnicy, modernizacja dróg na terenie gminy), organizacja uroczystości 800-lecia istnienia sołectwa Sławików i Gamów, a także ratowanie zabytków na terenie gminy w ramach możliwości pozyskania środków finansowych w trwającym obecnie naborze Rządowego Programu odbudowy Zabytków, do którego gmina Rudnik planuje złożyć wnioski.

W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Radą Sołecką, Panią Sołtys wsi Gamów, celem omówienia organizacji upamiętnienia 800-lecia powstania miejscowości Gamów. Ponadto odbyła się wizja lokalna w terenie, w tym w Strzybniku oraz w Szonowicach związana z podjęciem działań związanych z zabezpieczeniem obiektów zabytkowych: spichlerzy i budynków gospodarczych w Strzybniku oraz pałacyku i parku przypałacowego w Szonowicach. Wójt zapoznał Panią Senator z poczynionymi staraniami gminy na rzecz ratowania zabytkowej nieruchomości, gdzie urząd gminy od 2019 roku wnioskuje o bezpłatne przejęcie pałacyku w Szonowicach od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz lobbuje by utworzyć w tym obiekcie np. siedzibę Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnej Powiatu Raciborskiego, Centrum Szkoleniowego Sztuki i Techniki Agrarnej lub Szkoły Rolniczej obejmującej swym zasięgiem zarówno województwo śląskie jak i opolskie .

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony rolników odnośnie działań podjętych przez gminę Rudnik dotyczącymi kompleksu Szonowice V , opracowanego przez KOWR z siedzibą w Częstochowie projektu podziału gruntów pod dzierżawę, projekt przedstawia kompleks w skład którego wchodzą nieruchomości w postaci pałacu, stajni, budynków gospodarczych i warsztatów wpisanych w Wojewódzki Rejestr Zabytków wraz z gruntami ornymi.

Wójt Gminy Rudnik informuje, iż w ramach opieki i ratowania zabytków będących na terenie gminy Rudnik obowiązek ten realizuje, gdyż należy to do zadań własnych gminy. Zgodnie z opracowaniem KOWR-u, w skład kompleksu Szonowice V wchodzą aż 34 środki trwałe. Poza tymi środkami trwałymi w ramach kompleksu wchodzi nieruchomość rolna w postaci gruntów ornych, którymi gmina nie wiąże zainteresowania, co jest zbieżne z oczekiwaniem rolników, którzy podczas tegorocznego spotkania na Zamku Piastowskim w Raciborzu wnioskowali do KOWR-u o wydzielenie i wyodrębnienie z kompleksów gruntów ornych nieruchomości będącymi budynkami w szczególności tych, które widnieją w rejestrze zabytków. W chwili obecnej projekt KOWR-u przewiduje dzierżawę gruntu ornego wraz z nieruchomościami wchodzącymi w skład tzw. kompleksu, co stawia w większości przypadków przyszłego dzierżawcę na koszty utrzymania i remontów tych budynków, zwłaszcza tych wpisanych w rejestr zabytków. Celem gminy jest, aby grunty orne kompleksu Szonowice V zostały po akceptacji ministerstwa i KOWR-u wyodrębnione i udostępnione rolnikom pod dzierżawę, zaś budynki, w tym pałac przeznaczone na użyteczność publiczną związaną z edukacją rolników.

Ponadto do wizji lokalnej pałacu w Szonowicach zaproszony został obecny dzierżawca i zarządca nieruchomości Pan Prezes firmy  Agromax Bogusław Berka. Dzięki jego uprzejmości umożliwiony został dostęp do wnętrza pałacu, gdzie pracownicy administracyjni firmy Agromax kompleksowo zapoznali Panią Senator z historią budynku, jego wcześniejszym przeznaczeniem, dokonanymi pracami zabezpieczającymi przed jego erozją oraz stanem technicznym budynku.

Przygotowana przez władze gminy kompleksowa wizja w terenie pozwoliła na rzeczowe omówienie problematyki i zaznajomienie z zabytkiem jakim jest pałac, by móc poprzez działania Pani Senator w sposób skuteczny lobbować w Ministerstwie Rolnictwa oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz ratowania i zagospodarowania poprzez w/w ministerstwa nieruchomości w celu wspierania instytucjonalnego i praktycznego zarazem lokalnej jaki i ponadlokalnej działalności rolniczej.

Poniżej przedstawiamy do wiadomości złożone przez Urząd Gminy w Rudniku pismo przedstawiające zarys koncepcyjny zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa będący w zasobie KOWR-u – nieruchomości w Szonowicach i Strzybniku oraz Projekt programu restrukturyzacji gospodarstw rolnych Rudnik oraz Tworków – Wojnowice prezentowany przez KOWR 17 stycznia br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas spotkania z rolnikami.

Do pobrania:

Skip to content