Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

„Dobry Start”

Od dziś można składać wnioski na świadczenie „Dobry Start” na wrześniową wyprawkę do szkoły. Od 1 lipca wnioski składać można poprzez bankowość internetową lub portal Emp@tia, natomiast do 1 sierpnia drogą tradycyjną za pomocą wniosku w formie papierowej w GOPS-ie w Rudniku.

Witajcie wakacje!

W dniu dzisiejszym kończy się dla uczniów rok szkolny 2019/2020. Był to trudny rok szkolny, który zapisze się na kartach historii jako rok eksperymentalnego nauczania na odległość. Wszyscy macie prawo odczuwać zmęczenie: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dlatego życzymy Wam wszystkim prawdziwie bajecznych, beztroskich, ale i bezpiecznych wakacji! Niech każdy wakacyjny dzień będzie przepełniony radością i swobodą! Spełnijcie marzenia o ciekawych podróżach i pięknych przygodach.

Udanych wakacji!

 

Dzień Dziecka w ZSP Brzeźnicy

 
      Rada Rodziców zorganizowała miłą niespodziankę wszystkim dzieciom. Przygotowała wspaniałe, kolorowe paczki dla uczniów i przedszkolaków. Dzięki zaangażowaniu mam, paczki dotarły do szkoły i każdego domu. Mamy nadzieję, że ta akcja pozostanie długo w pamięci dzieci. Uczniowie uczęszczający na zajęcia w szkole spędzili czas w miłej atmosferze, podczas różnych zadań i zabaw przygotowanych przez ich wychowawczynie.
 
 
Autor: Maria Koloch

Ogłoszenie w sprawie dyżuru przedszkoli w czasie wakacji

Regulamin dyżuru wakacyjnego

Samorządowego Przedszkola w Rudniku
w lipcu 2020r.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci na dyżur wakacyjny – lipiec 2020r. określa:

 • Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

 • § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.),

 • art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

 • Zarządzenie Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r.z Załącznikiem – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 2

Przedszkole w Rudniku będzie pełnić dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.

Liczba miejsc na okres wakacji – lipiec wynosi 16.

O przyjęciu dzieci będą decydowały następujące kryteria:

 1. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. Dzieci rodziców pracujących zawodowo lub we własnym gospodarstwie rolnym

 3. Dzieci uczęszczające do danego przedszkola

 4. Kolejność zgłoszeń

W okresie dyżuru przedszkole będzie czynne w godzinach od 7 do 16.

Dyżur odbędzie się, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wyniesie co najmniej 7.§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka w okresie letnim, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej www.gmina-rudnik.pl, na mailach danej grupy, What`s App lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 8.06 do 23.06.2020r.

 2. Lista dzieci przyjętych na okres letni podana zostanie do publicznej wiadomości dnia 23.06.2020r.

§ 5

Na dyżur letni nie będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających poza Gminą Rudnik.

§6

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na okres letni wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

§ 7

Pozostałe zasady organizacji dyżuru letniego określa Załącznik do Zarządzenia Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r. – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 8

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

Renata Rybka

(podpis dyrektora przedszkola)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim

Wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Rudniku na lipiec 2020 r.

Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ……… do ………

 1. Informacje o dziecku

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

PESEL

 

Adres zamieszkania

 
 1. Informacje o rodzicach/opiekunach

 

Dane matki/opiekunki

Dane ojca/opiekuna

Imię i nazwisko

   

Adres zamieszkania

   

Telefon kontaktowy

   

Miejsce pracy (pełna nazwa)

   

Telefon do zakładu pracy

   
 1. Dodatkowe informacje o dziecku

Ważne zdaniem rodziców:

 1. informacje zdrowotne…………………………………………………………………

 2. informacje o żywieniu ……………………………………………………………….

 3. inne informacje o dziecku……………………………………………………………

 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

 1.  
     
 1.  
     
 1.  
     
 1. Zobowiązanie rodziców/opiekunów

Zobowiązuję się do:

 • przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych przez przedszkole godzinach,

 • uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu,

 • przestrzegania postanowień statutu placówki.

……………………………………

(miejscowość, data)

……………………..………….….…………………….

(czytelny podpis ojca/opiekuna, matki/opiekunki )

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

 1. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego jako rodzic/ opiekun prawny

wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących

objawów chorobowych.

…………………..podpisy rodziców /opiekunów 1. Dziecko jest zdrowe i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów

 1. O zmianach dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny niezwłocznie poinformujemy dyrektora Przedszkola.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów 1. Pracujemy zawodowo, w miesiącu lipcu nie możemy zapewnić opieki naszemu dziecku i nie korzystamy z urlopu wypoczynkowego

…………………..podpisy rodziców/opiekunówKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

Funkcjonowanie Przedszkoli od 1 czerwca b.r.

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca b.r. wznawia swoją działalność Samorządowe Przedszkole w Rudniku. W związku ze zgłaszanymi potrzebami rodziców, będących pracownikami grup zawodowych, uprzywilejowanych w dostępie dzieci do świadczeń opiekuńczych w przedszkolach w okresie stanu epidemicznego, utworzone zostały 2 grupy dzieci, wyczerpujące limit miejsc, ograniczony Wytycznymi sanitarnymi GIS dla przedszkoli i żłobków z dnia 4 maja 2020 r. Pozostałe przedszkola gminne: w Gamowie, w Grzegorzowicach i w Brzeźnicy pozostają zamknięte do dnia 14 czerwca 2020 r.

W przypadku pozostałych pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rudniku, tel. 32 410 64 28

I miejsce Alicji

    Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje…” została rozstrzygnięta! 21 maja komisja konkursowa wyłoniła laureatów w każdej z 4 kategorii wiekowych. W tym roku w konkursie wzięło udział 627 prac dzieci i młodzieży z całej Polski. Cieszymy się sukcesem Alicji Piwowar, która zajęła 1. miejsce w kategorii dzieci przedszkolne. W konkursie wzięli udział‚ także uczniowie: Marta, Ania, Patryk i Kryspin. Prace w formie fotografii można zobaczyć na stronie: spbbrzeznica.pl. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunowi Pani dr. M.Koloch.


Wyniki:

http://www.muzeumpieniezno.pl/konkurs-plastyczny/

E.R.

Wyniki naboru uzupełniającego w Przedszkolu w Gamowie

W związku z uzupełniającym naborem na wolne miejsca do Samorządowego Przedszkola w Gamowie, w dniu 13.05. 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej, w którym rozpatrzono wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola. 

W załączeniu znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych. 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail  do Przedszkola w Gamowie, z potwierdzeniem woli pozostawienia dziecka  pod opieką  Przedszkola w Gamowie.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Skip to content