Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli

Z ostatniej chwili!
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało nowe wytyczne dla dyrektorów przedszkoli. Co najważniejsze, aktualne wytyczne zmniejszyły metraż powietrzni przypadający na jedno dziecko nie mniej niż 1,5m2. To dobra wiadomość dla dyrektorów i rodziców. Oznacza to, że w większości placówek, będzie można przyjąć pierwotnie zaplanowaną ilość dzieci.
Więcej na stronie MEN
Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl
 
GOV.PL
Aktualne wytyczne GIS dla dyrektorów przedszkoli – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl
 
Źródło: www.gov.pl

Nowy dyrektor placówki w Rudniku

Od dnia 1 września b.r. w Rudniku rozpocznie działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny, który powstał z połączenia Szkoły Podstawowej w Rudniku, Przedszkola w Rudniku i Przedszkola w Szonowicach, którymi zarządzać od teraz będzie jeden dyrektor. Do konkursu, który miał miejsce w środę 12 sierpnia, przystąpiły 2 kandydatki: Aleksandra Woźniak i Weronika Żymełka.
W efekcie konkursu wyłoniony został dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku, którym została Weronika Żymełka. Nowa dyrektor jest znana nam już z wcześniejszej pracy w Przedszkolu w Grzegorzowicach, zaś do dnia konkursu była nauczycielem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli, gdzie pełniła funkcję społecznego wicedyrektora.
Pani Dyrektor gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów na niwie zawodowej, skutecznego realizowania własnej koncepcji rozwoju Zespołu oraz powodzenia w zarządzaniu placówką. Ustępującej Pani Dyrektor serdecznie dziękujemy za współpracę, osobisty wkład w rozwój Szkoły Podstawowej w Rudniku i dbałość o dobro uczniów tej szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności!
 
Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi i ekran
 
 

Uczniowie z Gminy Rudnik osiągnęli dość wysoką średnią z egzaminu ośmioklasisty

 
Kolejno liczba uczniów i średnia

Zmarła Maria Kapłanek wieloletnia Prezes Oddziału ZNP w Rudniku

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…”
 
Z wielkim smutkiem informujemy, iż 15 lipca 2020r. zmarła
Kol. Maria Magdalena Kapłanek wieloletnia Prezes Oddziału ZNP w Rudniku, dyrektor, vice-dyrektor i nauczyciel szkół w Gamowie, Grzegorzowicach i Szonowicach.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 18 lipca w kościele w Rudniku o godzinie 9:30.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

„Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…”

 
 
 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

„Dobry Start”

Od dziś można składać wnioski na świadczenie „Dobry Start” na wrześniową wyprawkę do szkoły. Od 1 lipca wnioski składać można poprzez bankowość internetową lub portal Emp@tia, natomiast do 1 sierpnia drogą tradycyjną za pomocą wniosku w formie papierowej w GOPS-ie w Rudniku.

Witajcie wakacje!

W dniu dzisiejszym kończy się dla uczniów rok szkolny 2019/2020. Był to trudny rok szkolny, który zapisze się na kartach historii jako rok eksperymentalnego nauczania na odległość. Wszyscy macie prawo odczuwać zmęczenie: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Dlatego życzymy Wam wszystkim prawdziwie bajecznych, beztroskich, ale i bezpiecznych wakacji! Niech każdy wakacyjny dzień będzie przepełniony radością i swobodą! Spełnijcie marzenia o ciekawych podróżach i pięknych przygodach.

Udanych wakacji!

 

Dzień Dziecka w ZSP Brzeźnicy

 
      Rada Rodziców zorganizowała miłą niespodziankę wszystkim dzieciom. Przygotowała wspaniałe, kolorowe paczki dla uczniów i przedszkolaków. Dzięki zaangażowaniu mam, paczki dotarły do szkoły i każdego domu. Mamy nadzieję, że ta akcja pozostanie długo w pamięci dzieci. Uczniowie uczęszczający na zajęcia w szkole spędzili czas w miłej atmosferze, podczas różnych zadań i zabaw przygotowanych przez ich wychowawczynie.
 
 
Autor: Maria Koloch

Ogłoszenie w sprawie dyżuru przedszkoli w czasie wakacji

Regulamin dyżuru wakacyjnego

Samorządowego Przedszkola w Rudniku
w lipcu 2020r.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci na dyżur wakacyjny – lipiec 2020r. określa:

 • Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

 • § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.),

 • art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

 • Zarządzenie Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r.z Załącznikiem – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 2

Przedszkole w Rudniku będzie pełnić dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu.

Liczba miejsc na okres wakacji – lipiec wynosi 16.

O przyjęciu dzieci będą decydowały następujące kryteria:

 1. Dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 2. Dzieci rodziców pracujących zawodowo lub we własnym gospodarstwie rolnym

 3. Dzieci uczęszczające do danego przedszkola

 4. Kolejność zgłoszeń

W okresie dyżuru przedszkole będzie czynne w godzinach od 7 do 16.

Dyżur odbędzie się, jeżeli liczba zgłoszonych dzieci wyniesie co najmniej 7.§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka w okresie letnim, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej www.gmina-rudnik.pl, na mailach danej grupy, What`s App lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 8.06 do 23.06.2020r.

 2. Lista dzieci przyjętych na okres letni podana zostanie do publicznej wiadomości dnia 23.06.2020r.

§ 5

Na dyżur letni nie będą przyjmowane dzieci rodziców mieszkających poza Gminą Rudnik.

§6

Wnioski o przyjęcie do przedszkola na okres letni wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

§ 7

Pozostałe zasady organizacji dyżuru letniego określa Załącznik do Zarządzenia Nr RZW.061.2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2020r. – Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego w 2020 roku dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik.

§ 8

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

Renata Rybka

(podpis dyrektora przedszkola)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim

Wnoszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Rudniku na lipiec 2020 r.

Przewidywany pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od ……… do ………

 1. Informacje o dziecku

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

 

PESEL

 

Adres zamieszkania

 
 1. Informacje o rodzicach/opiekunach

 

Dane matki/opiekunki

Dane ojca/opiekuna

Imię i nazwisko

   

Adres zamieszkania

   

Telefon kontaktowy

   

Miejsce pracy (pełna nazwa)

   

Telefon do zakładu pracy

   
 1. Dodatkowe informacje o dziecku

Ważne zdaniem rodziców:

 1. informacje zdrowotne…………………………………………………………………

 2. informacje o żywieniu ……………………………………………………………….

 3. inne informacje o dziecku……………………………………………………………

 1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr dowodu osobistego

 1.  
     
 1.  
     
 1.  
     
 1. Zobowiązanie rodziców/opiekunów

Zobowiązuję się do:

 • przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez upoważnione osoby w ustalonych przez przedszkole godzinach,

 • uiszczenia opłaty za pobyt w przedszkolu,

 • przestrzegania postanowień statutu placówki.

……………………………………

(miejscowość, data)

……………………..………….….…………………….

(czytelny podpis ojca/opiekuna, matki/opiekunki )

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że:

 1. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego jako rodzic/ opiekun prawny

wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………

jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących

objawów chorobowych.

…………………..podpisy rodziców /opiekunów 1. Dziecko jest zdrowe i w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów

 1. O zmianach dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny niezwłocznie poinformujemy dyrektora Przedszkola.

…………………..podpisy rodziców/opiekunów 1. Pracujemy zawodowo, w miesiącu lipcu nie możemy zapewnić opieki naszemu dziecku i nie korzystamy z urlopu wypoczynkowego

…………………..podpisy rodziców/opiekunówKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Samorządowe Przedszkole w Rudniku. Jednocześnie informujemy, że Mają Państwo prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Przedszkola. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit.c RODO).Mają Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.oswiata@interia.pl

Skip to content