Referat Organizacyjno – Prawny 

Do zadań Referatu Organizacyjno-Prawnego należy:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  2. prowadzenie ewidencji korespondencji,
  3. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
  4. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,
  5. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
  6. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
  7. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, bądź kierowanie ich do właściwych Referatów.
 2. zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
  1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami i samodzielnymi stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
  2. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
  3. przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
  4. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
  5. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady,
  6. protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań,
  7. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
  8. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
  9. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  3. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  4. ewidencja czasu pracy pracowników.
 4. prowadzenie archiwum,
 5. prowadzenie obsługi w zakresie informatyki w urzędzie.
 6. przygotowywanie projektów, przechowywanie i udostępnianie i ogłaszanie aktów prawa miejscowego,
 7. prowadzenie ewidencji ludności,
 8. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w tym:
  1. ewidencja przedsiębiorców,
  2. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  3. ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
 9. prowadzenie gospodarki materiałowej, a w szczególności:
  1. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
  2. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
  3. prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

Referat Finansowy

Do zadań Referatu Finansowego należą sprawy z zakresu księgowości budżetowej i podatkowej oraz płace, a w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,
 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 9. rozliczanie inwentaryzacji,
 10. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 11. przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy w tym:
  1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
  2. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  3. przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
  4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
  5. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
  6. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
  7. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i płat.
 14. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji wydatków osobowych i nagród z zakładowego funduszu nagród,
 15. nadzorowanie obsługi świadczeń rodzinnych realizowanych przez GOPS.

Referat Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury

Do zadań Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Infrastruktury należą:

 1. zadania z zakresu gospodarki przestrzennej i w tym:
  1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
  2. ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
  3. przygotowywanie kosztorysów ofertowych,
  4. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  5. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
  6. komunalizacja gruntów,
  7. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  8. tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim . zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
  9. wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne,
  10. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych,
  11. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
  12. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
  13. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  14. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  15. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  16. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
  17. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  18. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  19. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  20. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
  21. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 2. zadania z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa w tym:
  1. zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
  2. ochrony i kształtowania środowiska,
  3. ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 3. nadzorowanie prac z zakresu drogownictwa,
 4. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji.

Do osoby na stanowisku inspektora d/s oświaty, kultury, turystyki i sportu należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
  1. przygotowywania projektów w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymywania tych jednostek,
  2. przygotowywania projektów kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  4. organizowania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. organizowania bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  6. przygotowywania projektów aktów powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
  7. przygotowywania projektów ocen dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  8. sprawowanie nadzoru administracyjnego w zakresie objętym ustawa o systemie oświaty.
 2. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,
 4. realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
 5. prowadzenie innych spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.
Skip to content