Zwołuje się XXXVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 czerwca 2018r. na godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;

 3. udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.;

 4. zmiany w budżecie gminy na rok 2018;

 5. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

 6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 7. rozpoznania skargi mieszkanki Rudnika.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content