Diamentowe Gody Państwa Marii i Gerarda Rudek z Rudnika

W dniu 16 listopada bieżącego roku Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Maria i Gerard Rudek z Rudnika. Ślub cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pietrowicach Wielkich, kościelny również w Pietrowicach Wielkich skąd pochodzi Pani Maria. Pan Gerard to rodowity Rudniczanin. Jubilaci poznali się na odpuście w Gamowie. Pani Maria przez 20 lat aż do emerytury pracowała w sklepie w Strzybniku oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Pan Gerard natomiast przez 40 lat pracował w Rafamecie w Kuźni Raciborskiej. Jubilaci doczekali syna i córki oraz 3 wnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Marii i Gerardowi Rudek życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

LIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 listopada 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdanie z wspólnego posiedzenia Komisji.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2024 rok;

 2. podatku od środków transportowych na 2024 rok;

 3. zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik;

 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;

 5. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok;

 6. przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2024 – 2028;

 7. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;

 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Rudnik – Etap II;

 9. zbycia nieruchomości lokalowej położonej w Szonowicach;

 10. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, działek nr 498/2 i 480/2 a.m.6 na działkę nr 124/1 a.m.2 położonych w Brzeźnicy;

 11. zmiany uchwały Nr XLVIII/415/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 12. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu;

 13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 14. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 15. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 16. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rudniku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 314/16.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2023r. o godz. 1500 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych do budżetu na 2024r.

 2. Omówienie projektu budżetu na rok 2024.

 3. Sprawy bieżące.

GOPS w Rudniku informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa”.

         

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Wszelki szczegóły oraz treść programu dostępna jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

AKCJA ZIMA 2023/2024

Na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik zimowe utrzymanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Rudnik z dnia 17 listopada 2021r.

Wykaz miejsc z ustawionymi pojemnikami z mieszanka soli i piaski

 1. Rudnik ul. Szkolna – podjazd w obrębie szkoły – 2 szt.
 2. Rudnik ul. Abp J. Gawliny – podjazd w obrębie kościoła – 1 szt.
 3. Strzybnik ul. Zamkowa – podjazd do ul. Długa – 1 szt.
 4. Łubowice ul. Wolności – podjazd do ul. Zamkowa – 2 szt.
 5. Grzegorzowice ul. Powstańców Śląskich – podjazd pod tzw. „Bocianie Gniazdo” – 1 szt.
 6. Szonowice ul. Wygon – 1 szt.
 7. Ponięcice ul. Łąkowa- podjazd do bloków – 1 szt.

Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik

Drogi zarządzane przez Wójta Gminy Rudnik należą do V standardu – ostatniego  w klasyfikacji Zimowego Utrzymania Dróg. Standard V zobowiązuje zarządcę dróg, by jezdnia odśnieżana była na całej szerokości, w miejscach zasp, odśnieżony został co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijania. Jezdnia posypywana jest na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu:

 • Po ustaniu opadów:
  • luźnego do 12 godzin,
  • zajeżdżonego,
  • języki śniegowe,
  • zaspy do 12 godzin,
  • dopuszczalne przerwy w komunikacji do 12 godzin.
 • Od stwierdzenia zjawiska:
  • gołoledź do 8 godzin,
  • śliskość pośniegowa do 10 godzin.

Wykaz osób nadzorujących pracę jednostek sprzętowych:

 1. Tomasz Kostka Kierownik ZWiUK w Rudniku, tel. stacjonarny: 324106418, tel. Kom. 696428160
 2. Dominika Kwaśnica, tel. stacjonarny: 324106428 wew.128  

Kontakt pod nr stacjonarnym wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Gminy Rudnik

Na drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Rudnik akcja prowadzona jest przez Powiatowy Zarząd Dróg  Raciborzu.  Informacje o przejezdności tych dróg udziela dyżurny pod nr  324301241 ,324140020. Pod tymi numerami można zgłaszać również utrudnienia z przejazdem.

Na drodze krajowej nr 45 na terenie Gminy Rudnik akcja prowadzona jest przez GDDKIA. Informacje o przejezdności dróg i zgłaszanie utrudnień pod nr oddziału Katowice tel. (32) 258 62 81 lub Punktu Informacji Drogowej tel. (32) 259 67 06

 

Do pobrania:

 

 

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas kierowaniem pojazdami oraz życzymy bezpiecznej podróży

UG Rudnik

ZWiUK w Rudniku

Kierownika SPZLA ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

 
Załączniki:
 
 
 
 
 

Komunikat Pani Dyrektor SPZLA ws wznowienia działalności gabinetu fizjoterapii i rehabilitacji

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z ogromną przyjemnością pragnie poinformować, że wznawiamy działalność gabinetu fizjoterapii i rehabilitacji w Grzegorzowicach przy ul. Młyńskiej 1.

Udało nam się pozyskać w nasze zasoby personelu, Panią magister fizjoterapii Iwonę Meisner, która posiada ogromne doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Pani Iwona jako członek Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej posiada kilkunastoletnie doświadczenie w ocenie i skutecznym zarządzaniu leczeniem pacjentów prowadząc do optymalnego powrotu do zdrowia. Posiada doświadczenie z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, ćwiczeń ogólnousprawniających dzieci i dorosłych, diagnostyki i ćwiczeń indywidualnych, a także korekcyjnych – wady postawy. Prowadzi terapie indywidualne z pacjentami po schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych oraz z dziećmi z wadami postawy.

Już teraz zachęcamy do zapisów pod numer telefonu  606 725 477 celem umówienia wizyty.

Działalność gabinetu fizjoterapii  i rehabilitacji wznawia się od 02 listopada 2023r.

W załączeniu znajduje się cennik najważniejszych usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Cennik usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych

REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA

1)

Porada/ konsultacja diagnostyczno- terapeutyczna z zakresu rehabilitacji/ fizykoterapii

                                                            120,00 zł

2)

Terapia indywidualna (kręgosłup, biodra, barki, kolana, stopy, dłonie itp.)

60 min.

140,00 zł

3)

Ćwiczenia indywidualne usprawniające

30 min.

60,00 zł

60 min.

100,00 zł

4)

Korekcja wady postawy

45 min.

100,00 zł

5)

Masaż leczniczy

15 min.

50,00 zł

30 min.

80,00 zł

45 min.

100,00 zł

6)

Drenaż limfatyczny

a) manualny

30 min.

100,00 zł

60 min.

200,00 zł

b) pneumatyczny

30 min.

60,00 zł

60 min.

120,00 zł

7)

Kinesiology taping

40,00 zł

8)

Magnetoterapia (zabieg z użyciem pola magnetycznego)

15 min.

20,00 zł

30 min.

40,00 zł

9)

Elektroterapia (zabieg z użyciem prądu elektrycznego) w tym:

 

a) TENS,

b) Galwanizacja,

c) Jonofereza,

d) Elektrostymulacja,

e) Diadynamik;

1 zabieg do 15 min.

20,00 zł

10)

Laseroterapia (zabieg z użyciem lasera)

1 zabieg do 10 min.

20,00 zł

11)

Krioterapia

35,00 zł

12)

Ultradźwiękoterapia (zabieg z użyciem ultradźwięków)

1 zabieg do 10 min.

20,00 zł

13)

Lampa

1 zabieg do 15 min.

20,00 zł

 

Możliwość dojazdu do pacjenta na wizyty domowe, po uprzednim umówieniu się w gabinecie fizjoterapeuty lub pod nr telefonu: 606 725 477 – Pani Iwona Meisner

Dla osób korzystających z usług fizjoterapeutycznych mających deklarację lekarza POZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczenia Ambulatoryjnego w Rudniku przewidziano rabat na wszystkie usługi fizjoterapeutyczne w wysokości 10%.

Apel do mieszkańców gminy Rudnik

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku apeluje do mieszkańców całej gminy o racjonalne podlewanie ogródków i nienapełnianie basenów. Ze względu na występujące gorące dni i początek wakacji zbyt dużo mieszkańców jedocześnie zaczęło napełniać swoje baseny, co doprowadziło do opróżnienia zbiorników magazynujących, zaś pompy mimo iż pracują w 100%, nie są w stanie przy kilkukrotnie wyższym poborze niż zazwyczaj i w tak krótkim czasie ponownie je zapełnić. Z tego powodu zaczynają występować przerwy w dostawach wody w poszczególnych sołectwach. Zapewniamy, iż stałe monitorujemy sytuację.

Prosimy zatem o racjonalne korzystanie z wody. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.🚰⚠️❗️❗️❗️

Koło Gospodyń Wiejskich „Rudnickie Jabłonki” w Rudniku

Nazwa: Koło Gospodyń Wiejskich „Rudnickie Jabłonki” w Rudniku,

47-411 Rudnik,
ul. Mickiewicza 2
tel. 791280022
Data założenia: 13 października 2021 r. 
 

Zarząd KGW Rudnickie Jabłonki:

 

Przewodnicząca KGW „Rudnickie Jabłonki” – Beata Stępień

 

Z-ca Przewodniczącej KGW „Rudnickie Jabłonki” –  Alina Lach- Kapuśniak

 

Skarbnik KGW „Rudnickie Jabłonki” – Edyta Marcinek

 

Sekretarz KGW „Rudnickie Jabłonki” – Katarzyna Rzepka

 

Administrator mediów społecznościowych KGW  „Rudnickie Jabłonki” – Dorota Rucińska

Galeria zdjęć Koła Gospodyń Wiejskich

„Rudnickie Jabłonki” w Rudniku

 

WordPress PopUp Plugin Skip to content