Informacja  dotycząca  Nagród  Wójta  dla  uczniów

Wraz z końcem nauki w szkole rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Rudnik dla uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik. Uczniowie mogą zdobyć nagrodę w czterech kategoriach. Termin składania wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudniku mija 10 lipca.

Poniżej  Wniosek do pobrania i Regulamin Programu, zawierający szczegóły Programu: w jakich kategoriach uczeń może zdobyć nagrodę i jakie warunki musi spełnić, aby tę nagrodę otrzymać. Załączniki do wniosku to np. kopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń lub inne, dokumentujące osiągnięcia ucznia i spełnienie warunków danego kryterium.

Czekamy na wnioski!

Pliki do pobrania:

Regulamin

Wniosek o nagrodę

INFORMACJA O OGŁOSZONYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA INSTALACJE OZE

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informujemy, że w dniu 15.06.2022r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik ” – w formule ” zaprojektuj i wybuduj”.  Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.07.2022r.

Wszystkie informacje dotyczące przetargu dostępne są pod linkiem:

 

https://bip.gmina-rudnik.pl/article/odnawialne-zrodla-energii-dla-mieszkancow-gminy-rudnik-w-formule-zaprojektuj-i-wybuduj

Pozostało jeszcze kilka dni na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zostało już tylko 9 dni!!!

Jak można złożyć deklarację – elektronicznie  pod adresem internetowym  https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej za pośdrenictwem Urzędu Gminy. 

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji – właściciele budynków mieszkalnych i budynków niemieszkalnych

Termin upływa 30 czerwca 2022 r.!!!

 

Urząd Gminy pozyskał dofinansowanie z FOGR-u na modernizację drogi transportu rolnego.

15 czerwca br. wójt Piotr Rybka oraz skarbnik gminy pani Danuta Biczysko odebrali z rąk wicemarszałka województwa śląskiego Dariusza Starzyckiego oraz członków zarządu województwa Beaty Białowąs i Izabeli Domogała umowę na dofinasowanie modernizacji dróg transportu rolnego. Urząd Gminy w Rudniku pozyskał 180 880,00 zł dofinansowania z Województwa Śląskiego na budowę lokalnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach dofinansowania modernizacji etap I – 645 mb zostanie poddana droga gminna nr 116 transportu rolnego obręb Strzybnik, od miejscowości Strzybniczek w kierunku ul. Ciszej w Rudniku. Modernizacja drogi w znaczny sposób wpłynie na poprawę infrastruktury transportu rolnego i turystycznego w naszej gminie.

żródło: UG Rudnik, UMWS, fot. Tomasz Żak, redakcja@naszraciborz.pl

XLI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XLI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 czerwca 2022r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2021.

 7. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;

 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021;

 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2021r.;

 4. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 5. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2022/2023.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Wnioski na instalacje w ramach projektu OZE

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Rudnik informuje, że można składać jeszcze nowe wnioski na instalacje w ramach projektu OZE. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Projektu, Regulamin, wzory wniosków oraz umów dostępne są w zakładce OZE na stronie internetowej Gminy. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami Projektu oraz składania wniosków.

Przypominamy, że obecnie trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy już złożyli wnioski na instalacje solarne oraz pomp ciepła.

Godziny podpisywania umów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 10.00 do 14.00

w środę: od godz. 12.00 do 16.30.

piątek: od godz.10.00 do 13.30

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin

Komunikat w sprawie losowania wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Urząd Gminy Rudnik po zakończonym naborze uzupełniającym przeprowadzi w dniu dzisiejszym o godz. 12.00 w sali narad losowanie jedynie dla złożonych wniosków w zakresie instalacji fotowoltaicznej o mocy 5kW, ponieważ ilość złożonych wniosków w liczbie 62 przekroczyła ilość wolnych miejsc,  (planowane 37 miejsc).

Natomiast wszystkie złożone i przyjęte wnioski, dotyczące  instalacji solarnej,  instalacji pompy ciepłej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 3kW i 4kW, które w ramach weryfikacji spełnią warunki określone w Regulaminie, zostały przyjęte do realizacji i nie będą podlegały losowaniu.

Do pobrania: Protokół z wstępnego rozpatrzenia wniosków w sprawie naboru na dofinansowania pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 -środki REACT-EU.

Wyniki losowania zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy Rudnik dnia 17 marca br. do godziny 15:00.

Ze względu na dużą ilość, weryfikacja wniosków pod kątem spełniania warunków regulaminu naboru uzupełniającego wniosków od mieszkańców, zostanie przeprowadzona do 25 marca 2022r.

 

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI DO WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W TERMINIE OD 07.02.2022 R. DO 18.03.2022 R.

Wójt Gminy Rudnik ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rudnik na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”, z późniejszymi zmianami (aktualizacje Uchwał do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem).
Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Gminy Rudnik.

 

Wnioskodawcami mogą być: właściciele, współwłaściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Rudnik. W przypadku współwłasności lub lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wymagana jest również zgoda odpowiednio wszystkich współwłaścicieli lub administratora budynku mieszkalnego na realizację zadania (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

 

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

–  kocioł na paliwo stałe, spełniające określone wymagania jakościowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasy),

– kocioł na biomasę (np. pellet), spełniające określone wymagania jakościowe zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasy),

– kocioł gazowy kondensacyjny lub pulsacyjny,

– kocioł olejowy kondensacyjny,

– kocioł elektryczny indukcyjny,

– pompa ciepła.

 

Dotacja udzielona zostanie w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł na jeden budynek/lokal mieszkalny.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik w godzinach pracy urzędu, umieścić w skrzynce podawczej przed wejściem do Urzędu, w formie elektronicznej przez e- PUAP, lub przesłać pocztą w terminie od 07.02.2022 r. do 18.03.2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

1) Oświadczenie – Załącznik nr 2 do Regulaminu;

2) Wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin);

3) Dokumentację fotograficzną: co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) likwidowanego źródła ciepła;

4) Zgoda na realizację zadania (o ile jest wymagana) – Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielenia dotacji (Regulamin stanowi załącznik do Uchwały) dostępnym poniżej oraz na stronie internetowej urzędu www.gmina-rudnik.pl w zakładce:Gminne dofinansowanie do wymiany źródła ciepła”.

Uwaga!

 • Wnioski złożone przed bądź po wyznaczonym terminie – zostaną odrzucone.
 • Wymiana starego pieca może odbyć się dopiero po zawarciu umowy z Gminą Rudnik.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek

 2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do Regulaminy

 3. Zgoda właściciela/współwłaściciela na realizację zadania – załącznik nr 3 do Regulaminu

 4. Zawiadomienie o zakończeniu zadania

 5. Protokół odbioru końcowego

Akty prawne:

 

Wójt Gminy Rudnik                         

/-/ Piotr Rybka                              

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa i sposób oznakowania dróg i ewentualne zmiany organizacji ruchu na terenie gminy Rudnik.

 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii.

 3. Sprawy bieżące.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Rozliczenie „Akcji Zima”, utrzymanie terenów zielonych.

2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021. Absolutorium.

 2. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 14 czerwca 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie świetlic gminnych (Sławików i Ligota Książęca).

 2. Sprawy bieżące.

Skip to content