Zapytania radnych mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie jednak mając na uwadze chaos i rozgardiasz panujący podczas sesji z dużym prawdopodobieństwem może dojść do znacznych zniekształceń i przekłamań treści składanych ustnie zapytań dlatego pisemne odpowiedzi mogą także nie odpowiadać intencjom pytającego stąd aby uniknąć nieporozumień Wójt wnosi o ich pisemne składanie. Z powodu naruszania podczas sesji statutu gminy (paragrafy: 47,48,49, 51, 52, 58) udzielanie bezpośrednich ustnych odpowiedzi na zapytania jest niemożliwe dlatego zgodnie z paragrafem 47 ust. 3 będą udzielane tylko pisemnie.

W odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego Rady z dnia 22 maja przekazujmy pełne brzmienie paragrafu 47 Statutu Gminy Rudnik:

  1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
  2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

  3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 46 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

Wójt poinformował radę, że jeżeli przewodniczący uporządkuje obrady Rady Gminy Rudnik i nie będzie dochodzić do naruszania przepisów prawnych wtedy rozważy możliwość udzielania bezpośrednich ustnych odpowiedzi na zapytania radnych.

Uwagi zawarte we wniosku przewodniczącego wójt traktuje jako dalszy ciąg bezprecedensowej kampanii bezprawnych nacisków skierowanych przeciwko pracownikom Urzędu Gminy Rudnik rozpoczętej przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Rudniku.

Skip to content