Spotkanie autorskie z panem Wiesławem Drabikiem. Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00 w GCI w Rudniku. Na spotkanie zapraszamy dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. 
Poniżej druk zgody rodziców na udział dzieci w spotkaniu.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………..…tel. rodzica …....................................
(imię i nazwisko)
podanych na karcie zgłoszenia/ formularzu przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Rudniku ul. Arcybiskupa Gawliny 2, 47-411 Rudnik w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji : Spotkania autorskiego z pisarzem Wiesławem Drabikiem
w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w GCI w Rudniku.


Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów
filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć,uroczystości, programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudniku
na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach w celu informacji i promocji biblioteki. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach w celu informacji i promocji biblioteki.


Wyrażam zgodę na samodzielne dojście na zajęcia i powrót do domu.

Klauzula Informacyjna
Informujemy, że Pani/a dane osobowe są przetwarzane i administrowane zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudniku z siedzibą przy ul. Arcybiskupa Gawliny 2 w Rudniku. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) w celach
promocji Biblioteki. Dane będą przetwarzane przez okres ważności zgody oraz w celach archiwalnych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, usunięcie a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się
na podstawie zgody, jednakże ich podanie jest niezbędne do udziału w wydarzeniu. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iodo@gmina-rudnik.pl

…........................................................
Podpis rodzica/ opiekuna

-----------------------------------------------------------------------

Skip to content