TYTUŁ PROJEKTU:

BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH PUBLICZNYCH W GMINIE RUDNIK W RAMACH UMOWY NA DOFINANSOWANIE REAIZACJI PROJEKTU NR UDA-RPSL.04.01.01-24-0677/18-01

DOFINANSOWANIE – WSPARCIE ŚRODKAMI WSPÓLNOTOWYMI – 686.710,44 ZŁ

Gmina planuje wybudować infrastrukturę służącą produkcji i dystrybucji energii ze źródeł OZE w ilości 10 instalacji, tj. ilość wybudowanych jednostek wytwarzania en. elektrycznej z OZE wyniesie 10 szt.

Projekt przyczyni się to do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o 91,1600 MgCO2/rok, stopień redukcji PM10 wyniesie 0,0045 Mg/rok.

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez realizację inwestycji w instalację paneli fotowoltaicznych w budynkach publicznych,
  2. zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym poprzez zapewnienie dostępu do przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną na potrzeby produkcji energii elektrycznej.

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU:

– liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 10 szt.

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) – 91,16 t.

– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 116,73805 MWhe/rok

 

TERMIN REALIZACJI;

-termin rozpoczęcia projektu: 2018.10.10

– termin zakończenia projektu – 2020.10.12

 

POSTĘP ROBÓT: PRACE BUDOWALNO – INSTALACYJNE W TRAKCIE REALIZACJI, PLANOWANE ZAKOŃCZENIE PRAC 31.08.2020

 

Skip to content