Wójt Gminy Rudnik informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy.

          Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków (dla Gminy Rudnik prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu).

          Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy dla Gminy Rudnik, będzie dokonywane w Referacie inwestycji ( pokój nr 7 )

telefon  32 410 64 18 wew. 131

          Nadmienia się również, że na podstawie wyżej wymienionych przepisów Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Wójt Gminy Rudnik władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rudnik. Na wydanie potwierdzenia w/w umowy Wójt ma 7 dni od dnia złożenia wniosku.

          Informujemy, że potwierdzenie zawarcia umowy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Rudnik, na stronie internetowej gminy pod zakładką „PRZYDATNE DOKUMENTY”  oraz na BIP Gminy Rudnik pod zakładką  Wnioski do pobrania ), do którego załączyć należy umowę dzierżawy.

 

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Wniosek o potwierdzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych – pobierz

 

fot.: www.tygodnik-rolniczy.pl

Skip to content