Urząd Gminy w Rudniku przeprowadza aktualizację danych dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości. Aktualizacja dotyczy powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz pozostałych budynków (w tym: gospodarczych, garaży i innych). W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości proszony jest o dokonanie niezbędnych
pomiarów i weryfikację danych, zawartych w złożonych informacjach podatkowych. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a zadeklarowanym, należy złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) zawierającą skorygowane (prawidłowe) dane, która jest podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości. Informujemy, że w przypadku gospodarstw rolnych, budynki gospodarcze podlegają ustawowemu zwolnieniu z podatku. Właściciel gospodarstwa rolnego składa informację IN-1, podając w załączniku ZIN-2 powierzchnię użytkową budynku gospodarczego podlegającą zwolnieniu. Informacje należy składać do 30 listopada 2021 roku.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu IN-1, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania. Niezłożenie informacji podatkowej w ogóle lub po terminie może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 54 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem przestępstwo lub wykroczenie karno-skarbowe popełnia osoba, która uchylając się od opodatkowania, nie ujawni właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszę o kontakt pod nr tel:. (32) 410 64 28 wew. 21 lub 22 Wzory aktualnie obowiązujących informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) znajdują się tutaj: http://bip.gmina-rudnik.pl/podatek-

Jak obliczyć powierzchnię?

Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa Powierzchnia użytkowa budynków, to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Do powierzchni użytkowej budynku nie wlicza się powierzchni klatek schodowych. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m zalicza się w 100%; powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40m do 2,20m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość pomieszczenia jest mniejsza niż 1,40m, powierzchnię tę pomija się.

Sposób obliczania powierzchni użytkowej przedstawiony w formie graficznej – kliknij poniżej:

Sposób obliczania powierzchni użytkowej

Skip to content