Pani senator Ewa Gawęda odwiedziła naszą gminę.

W czwartek 26 sierpnia na zaproszenie wójta gminy Piotra Rybki, naszą gminę odwiedziła senator Ewa Gawęda. Była okazja do rozmów o planach Gminy, nie tylko inwestycyjnych oraz poznania specyfiki gminy. Poruszane były zagadnienia oczyszczalni ścieków, dróg, zbiorników retencyjnych.

Wizytę wzbogaciły odwiedziny sołectw Gminy Rudnik, gdzie Pani senator  miała okazję poznać z jednej strony ich atuty, a z drugiej –  problemy mieszkańców.

Zdalna XXX sesja Rady Gminy Rudnik

Uprzejmie informuję, że zwołuje się zdalną XXX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 sierpnia 2021r. na godz. 15.00 z sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. dzierżawy nieruchomości, części działki nr 165 położonej w Sławikowie;

 2. zbycia nieruchomości, działki nr 255 położonej w Sławikowie;

 3. zbycia nieruchomości, działki nr 94/1 położonej w Szonowice;

 4. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2021/2022;

 5. podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 8. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Sląskiemu;

 9. scalania i podziału nieruchomości położonych w Rudniku w rejonie drogi krajowej nr 45.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 2. Sprawy bieżące.

Skip to content