LIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 29 listopada 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdanie z wspólnego posiedzenia Komisji.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. podatku od nieruchomości na 2024 rok;

 2. podatku od środków transportowych na 2024 rok;

 3. zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik;

 4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
  w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;

 5. przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2024 rok;

 6. przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2024 – 2028;

 7. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;

 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Rudnik – Etap II;

 9. zbycia nieruchomości lokalowej położonej w Szonowicach;

 10. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, działek nr 498/2 i 480/2 a.m.6 na działkę nr 124/1 a.m.2 położonych w Brzeźnicy;

 11. zmiany uchwały Nr XLVIII/415/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 12. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Śląskiemu;

 13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 14. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 15. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 16. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Rudniku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 314/16.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2023r. o godz. 1500 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. Propozycje stawek podatkowych i opłat lokalnych do budżetu na 2024r.

 2. Omówienie projektu budżetu na rok 2024.

 3. Sprawy bieżące.

GOPS w Rudniku informuje o rozpoczęciu naboru wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa”.

         

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Wszelki szczegóły oraz treść programu dostępna jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

LVIII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LVIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 8 listopada 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LVIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 5. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Gminy Rudnik – Etap I.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

AKCJA ZIMA 2023/2024

Na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik zimowe utrzymanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Rudnik z dnia 17 listopada 2021r.

Wykaz miejsc z ustawionymi pojemnikami z mieszanka soli i piaski

 1. Rudnik ul. Szkolna – podjazd w obrębie szkoły – 2 szt.
 2. Rudnik ul. Abp J. Gawliny – podjazd w obrębie kościoła – 1 szt.
 3. Strzybnik ul. Zamkowa – podjazd do ul. Długa – 1 szt.
 4. Łubowice ul. Wolności – podjazd do ul. Zamkowa – 2 szt.
 5. Grzegorzowice ul. Powstańców Śląskich – podjazd pod tzw. „Bocianie Gniazdo” – 1 szt.
 6. Szonowice ul. Wygon – 1 szt.
 7. Ponięcice ul. Łąkowa- podjazd do bloków – 1 szt.

Standardy Zimowego Utrzymania Dróg Zarządzanych przez Wójta Gminy Rudnik

Drogi zarządzane przez Wójta Gminy Rudnik należą do V standardu – ostatniego  w klasyfikacji Zimowego Utrzymania Dróg. Standard V zobowiązuje zarządcę dróg, by jezdnia odśnieżana była na całej szerokości, w miejscach zasp, odśnieżony został co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijania. Jezdnia posypywana jest na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu:

 • Po ustaniu opadów:
  • luźnego do 12 godzin,
  • zajeżdżonego,
  • języki śniegowe,
  • zaspy do 12 godzin,
  • dopuszczalne przerwy w komunikacji do 12 godzin.
 • Od stwierdzenia zjawiska:
  • gołoledź do 8 godzin,
  • śliskość pośniegowa do 10 godzin.

Wykaz osób nadzorujących pracę jednostek sprzętowych:

 1. Tomasz Kostka Kierownik ZWiUK w Rudniku, tel. stacjonarny: 324106418, tel. Kom. 696428160
 2. Dominika Kwaśnica, tel. stacjonarny: 324106428 wew.128  

Kontakt pod nr stacjonarnym wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Gminy Rudnik

Na drogach wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Rudnik akcja prowadzona jest przez Powiatowy Zarząd Dróg  Raciborzu.  Informacje o przejezdności tych dróg udziela dyżurny pod nr  324301241 ,324140020. Pod tymi numerami można zgłaszać również utrudnienia z przejazdem.

Na drodze krajowej nr 45 na terenie Gminy Rudnik akcja prowadzona jest przez GDDKIA. Informacje o przejezdności dróg i zgłaszanie utrudnień pod nr oddziału Katowice tel. (32) 258 62 81 lub Punktu Informacji Drogowej tel. (32) 259 67 06

 

Do pobrania:

 

 

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas kierowaniem pojazdami oraz życzymy bezpiecznej podróży

UG Rudnik

ZWiUK w Rudniku

Kierownika SPZLA ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

 
Załączniki:
 
 
 
 
 

LVII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 października 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylająca uchwałę Nr LII/454/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.05.3023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 2. zmiany uchwały Nr LIV/470/2023 Rady Gminy Rudnik o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 3. zmiany uchwały Nr LIII/466/2023 Rady Gminy Rudnik o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 4. zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik;

 5. zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 8. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Św. Anny w Gamowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 9. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łubowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 10. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Modzurowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 11. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jerzego w Sławikowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

WordPress PopUp Plugin Skip to content