XXXIX sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się XXXIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 maja 2022r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

I.  Otwarcie XXXIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

II.  Przyjęcie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch sesji Rady Gminy.

IV. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

V.  Informacja Wójta z działalności między sesjami.

VI. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2022;

 3. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Rudnik na rok 2022r.;

 4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu;

 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku za 2021 rok;

 6. udzielenia dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji
  w Raciborzu;

 7. zmiany uchwały Nr XXXV/328/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego Transportu zbiorowego;

 8. określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

 9. podatku od środków transportowych na 2022 rok.

VII.  Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

VIII.  Zakończenie obrad.

Odbył się międzyprzedszkolny konkurs „Mam talent. Coś Wam Pokażę”.

W czwartek 12 maja 2022 r. w Samorządowym Przedszkolu w Grzegorzowicach, a właściwie w salce wiejskiej obok przedszkola, odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs „Mam talent. Coś Wam pokażę”. I dzieci pokazały, bardzo dużo:). Na konkurs przybyli uczestnicy ze wszystkich przedszkoli Gminy Rudnik. Na początku pani dyrektor Danuta Jegliczka oficjalnie wszystkich powitała, został przeczytany wiersz Pawła Gołuch „Mam talent”, a dzieci z naszego przedszkola wprowadziły w klimat śpiewając piosenkę „Nasze talenty” oraz tańcząc  belgijkę. Później rozpoczęła się prawdziwa rywalizacja – przedszkolaki prezentowały talenty aktorskie oraz językowe występując z inscenizacjami oraz recytując wiersze w gwarze śląskiej, śpiewały, tańczyły, był pokaz origami oraz magii. Wszystkie prezentowane talenty były na bardzo wysokim poziomie, ale największe brawa zyskały najmłodsze uczestniczki z Przedszkola w Gamowie – zaledwie 3-letnie. Ponieważ występy były na bardzo wysokim poziomie, uczestnicy z wszystkich przedszkoli otrzymali równorzędne 1 miejsce oraz cenne nagrody dla przedszkola i  indywidualne. Po występach był słodki poczęstunek oraz chwila zabawy.

Więcej zdjęć na stronie https://grzegorzowice.przedszkolna.net w zakładce WYDARZENIA.

Dziękuję wszystkim sponsorom oraz osobom, które pomogły mi w przygotowaniu konkursu.

M.B.

 

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

 1. Analiza wykonania budżetu i sprawozdania finansowego na 2021r.

 2. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

1. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Rudnik.

 • Nasadzenia przeprowadzone w latach 2018 – 2021, ich rezultat.

 • Zagospodarowanie nieużytków.

2. Mała retencja, możliwości zachęt dla osób prywatnych i firm odtwarzających tereny łąkowe w terenach zalewowych.

3. Sprawy bieżące.

 

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Organizacja dyżuru letniego w przedszkolach na terenie gminy.

 2. Sprawy bieżące.

Restrukturyzacja małych gospodarstw: niebawem start naboru -będzie można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw. 

Od 16 maja 2022 r. będzie można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Dziesiąty już nabór wniosków o tę formę wsparcia z budżetu PROW potrwa do 14 lipca 2022 r.

O pomoc będą mogli starać się rolnicy posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą skorzystać z tego wsparcia, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

Należy także pamiętać, że o to dofinasowanie nie mogą ubiegać się beneficjenci następujących programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł. Kwota ta zostanie wypłacona w dwóch ratach –  80 proc. rolnik dostanie po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy i 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Wnioski od 16 maja do 14 lipca 2022 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji – osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP

Przypominamy, że pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W ramach dotychczasowych dziewięciu naborów złożono niemal 75,5 tys. wniosków a do tej pory na konta beneficjentów trafiło z tytułu tego dofinansowania ponad 2,9 mld zł.

Wiecej informacji – otwórz

 

Zaproszenie na Liturgię Wielkanocną w obrządku bizantyjsko-ukraińskim.

Szanowni Państwo,
 
w związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, które w obrządku wschodnim (greko-katolickim) obchodzone są tydzień później niż w Kościele zachodnim (rzymsko-katolickim), organizujemy dla naszych gości z Ukrainy Liturgię Wielkanocną w intencji pokoju na Ukrainie w obrządku bizantyjsko-ukraińskim, która odbędzie się w nadchodzącą niedzielę tj. 24 kwietnia br. o godzinie 13:00 w kościele pw. Św. Jerzego w Sławikowie.
 
Do udziału w uroczystościach zapraszamy wszystkich serdecznie!
 
Dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie Gminy Rudnik po uroczystościach kościelnych odbędzie się poczęstunek.

OZE – wzór umowy dla mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” na instalacje solarne/pompy ciepła na c.w.u.

Szanowni Mieszkańcy biorący udział w projekcie OZE,

W związku z planowanym przez Urząd Gminy w Rudniku  podpisaniem umów o montaż instalacji solarnych i pomp ciepła na c.w.u., przedstawiamy w celu informacyjnym obowiązujący wzór umowy w tym zakresie w celu zapoznania się z treścią i warunkami umowy. Nie należy go wypełniać, ponieważ umowy będą drukowane w Urzędzie Gminy.

O terminie rozpoczęcia podpisywania umów będziemy informować w osobnym komunikacie.

 

Wzór umowy na instalację solarną/pompę ciepła do c.w.u. do pobrania

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 21 kwietnia 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej SPZLA.

 2. Sprawy bieżące.

Skip to content