Zmieniły się zasady Operatora dotyczące wymagań co do zweryfikowania stanu faktycznego danych, podanych w oświadczeniu.

W związku z powyższym konieczne jest złożenie w Urzędzie Gminy w Rudniku dodatkowych dokumentów:

1. potwierdzających zatrudnienie wskazanej osoby w PGR, przy czym za prawidłowe potwierdzenie uznaje się umowę o pracę, świadectwo pracy, legitymację ubezpieczeniową – zawierające dane i pieczątkę byłego PGR lub „zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych”, czyli np. zaświadczenie KRUS, ZUS, KOWR lub przedsiębiorstw, które przejęły dokumentację po byłym PGR i na tej podstawie mogą potwierdzić zatrudnienie w byłym PGR.

2. informacji, na podstawie której możliwa będzie weryfikacja pokrewieństwa w linii prostej i zameldowania w gminie Rudnik – wg formularza pomocniczego, dostępnego na stronie: gmina-rudnik.pl w Aktualnościach. Możliwe jest również udokumentowanie pokrewieństwa, przedstawiając odpisy skrócone (nie muszą być aktualne)

a) aktu urodzenia ucznia,

b) aktu małżeństwa rodzica – z których wprost wynika fakt pokrewieństwa.

Osoby, które nie mają meldunku w gminie Rudnik, jak również osoby, których rodzice lub dziadkowie /pradziadkowie (wskazani w oświadczeniu) nie są zameldowani w gminie Rudnik, proszone są o złożenie kompletu odpisów skróconych akt (urodzenia, ślubu) oraz aktualnego zaświadczenia o zameldowaniu z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca swojego zameldowania.

UWAGA! W przypadku, kiedy osobą wskazaną w oświadczeniu jako pracownik byłego PGR jest pradziadek/ prababcia, do weryfikacji danych konieczne jest przedstawienie odpisu skróconego aktu małżeństwa DZIADKA/ BABCI, czyli dziecka pracownika PGR oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych z danymi adresowymi i podpisem dziadka/babci (formularz Zgody na przetwarzanie danych osobowych – na stronie: gmina-rudnik.pl).

3. w przypadku opiekunów prawnych – dokumentu, które wskazuje osobę wypełniającą złożone oświadczenie jako opiekuna prawnego ucznia wskazanego w oświadczeniu.

Dostarczenie powyższych dokumentów (lub kopii dokumentów) jest możliwe osobiście, listownie, poprzez ePUAP lub też jako załącznik do maila, podając w treści e-maila dane z oświadczenia, którego dokumenty dotyczą – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia do godz.15.00.

Oświadczenia, do których Gmina nie otrzyma wskazanej powyżej dokumentacji, nie mogą zostać uwzględnione przy składaniu wniosku przez Gminę Rudnik.

Formularz do pobrania

Skip to content