Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pn.: „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa śląskiego.

            Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

            W celu rozeznania zainteresowania programem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn.: „Ciepłe mieszkanie” wśród mieszkańców gminy, Gmina Rudnik przygotowała deklarację, która pozwoli na oszacowanie wysokości wsparcia oraz zorientowanie się co do liczby chętnych mieszkańców, którzy zechcą skorzystań z dofinansowania.

Na podstawie złożonych deklaracji oraz zawartych w nich informacji w zakresie planowanych prac, Gmina Rudnik złoży do WFOŚiGW w Katowicach wniosek o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje dotyczące programu:

 • Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW, a następnie udzielić dotacji beneficjentom końcowym osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajdującym się na terenie gminy, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000,00 zł.
 • Warunkiem koniecznym dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 oraz:
  • zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego,
  • podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu, w budynku ( w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

W ramach zakupu i montażu jednego, nowego, ekologicznego źródła ciepła kwalifikują się następujące instalacje:

– pompa ciepła typu powietrze/woda,

– pompa ciepła typu powietrze/powietrze,

– kocioł gazowy kondensacyjny,

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

– ogrzewanie elektryczne,

– podłączenie lokalu do wspólnego, efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo mogą być wykonane:

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u., instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła,

– zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

– dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 • Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.
 • Wysokość dotacji dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i może wynieść odpowiednio:

 

 • na poziomie podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000,00 zł

dla Beneficjenta końcowego, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000,00 zł

 • na poziomie podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000,00 zł

dla Beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

1 673,00 zł  w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 • na poziomie najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500,00 zł

dla Beneficjenta końcowego, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty: 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta końcowego, przez wójta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek ten musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Gmina Rudnik znajduje się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021r. Zostały stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

W związku z powyższym gmina skorzysta z prawa do wyższego o 5 pkt procentowych dofinansowania w każdym z ww. poziomów.

 • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla lokalu którego dotyczy wniosek istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on już podłączony do sieci ciepłowniczej.
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego. Beneficjent końcowy zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty w gminie, z którą zawarł umowę o dofinansowanie.

 

Wszystkie zainteresowane osoby będące właścicielem lokalu mieszkalnego prosimy o składanie deklaracji w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Deklaracje można składać osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą na adres:

Urząd Gminy Rudnik

 1. Kozielska 1

47-411 Rudnik

mail: urzad@gmina-rudnik.pl

Informacje o programie udzielane są pod numerem telefonu: 32 410 64 28 wew.  131 lub 116

Wzór deklaracji oraz wszystkie ważne informacje dotyczące programu w załączeniu.

więcej informacji na temat Programu priorytetowego na stronie rządowej – kliknij link: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/ 

Skip to content