Zwołuje się  XLIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 stycznia 2023r. na godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XLIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Rudnik na rok 2023;

 2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

 3. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

 4. nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Rudnik nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

 5. wyrażenia woli przystąpienia Gminy Rudnik do Raciborskiego Klastra Energii;

 6. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu kosztów przewozu i opieki niepełnosprawnych: dzieci, uczniów oraz młodzieży;

 7. skargi na działalność Wójta Gminy Rudnik (nr Kpe-1909/22);

 8. zmiany WPF Gminy Rudnik;

 9. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 10. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na 2023 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content