SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z EKODORADCĄ

Ekodoradca Subregionu Zachodniego wraz z Urzędem Gminy Rudnik zapraszają mieszkańców na spotkania konsultacyjne, które odbywać się będą w przedostatnie wtorki każdego miesiąca w godzinach 12:00 – 15:00.

Ekodoradca będzie Państwu służył:

  • przekazaniem wiedzy o uchwale antysmogowej i wynikających z niej obowiązkowych działań mieszkańców,
  • informacją o dostępnych formach wsparcia i dotacjach na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i instalację fotowoltaiczną,
  • pomocą w doborze optymalnego i ekologicznego źródła ciepła,
  • doradztwem, jak podnieść efektywność energetyczną budynku,
  • edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,

Najbliższe spotkanie już 20.09.2022 r. w Gminnym Centrum Informacji, ul. Mickiewicza 2

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Konsultacje społeczne dot. utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w Rudniku

W dniach od 28.07.2022 r. do 05.08.2022 r.  trwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rudnik realizowane w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych”.

Uwagi w formie pisemnej można składać w pokoju nr 7 (parter) Urzędu Gminy Rudnik.

Uwagi w formie elektronicznej można składać na adres email: 

inwestycyjne.rudnik@gmail.com

Ponadto zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAw9vCyap0RqzkRa3KixPwRKHMOKZwgoknHj5muynJrH5y2g/viewform?usp=sf_link

TERENY INWESTYCYJNE W MIEJSCOWOŚCI RUDNIK

W dniach od 28.07.2022 r. do 05.08.2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rudnik w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych”.

W ramach konsultacji dnia 10 sierpnia br. w godz. 15:15 – 17:00 w Gminnym Centrum Informacji odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi podmiotami.
Ponadto będą zbierane uwagi w formie pisemnej i elektronicznej oraz badania ankietowe.

Zapraszamy

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy – należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.Nabór dodatkowy wniosków do projektu “Unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest na terenie Gminy Rudnik”.

 

Pliki do pobrania:

PROCEDURA GRANTOWA.pdf

Deklaracja (wniosek) udziału w projekcie.pdf

Formularz rozliczenia grantu.pdf

Umowa o powierzenie grantu.pdf

Oświadczenie.pdf

Zgoda współwłaściciela na udział w projekcie.pdf

Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.pdf

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”.

Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może się ubiegać o wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

Wnioski o udzielenie pomocy do 15 lipca 2022 r. należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą lub przez kuriera, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Za termin złożenia wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia, uznaje się datę wpływu dokumentu do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.

Nabór rozpoczął się 2 lipca 2022 r.

Skip to content