Podziękowania dla bryg. Andrzeja Charuka – Naczelnika Wydziału KP PSP w Raciborzu

W Strzybniku odbyło się 27 stycznia br. zebranie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, którego gośćmi byli bryg. Andrzej Charuk, kpt. Radosław Bar oraz Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.
 
Bryg. Andrzej Charuk pełnił funkcję opiekuna gminy z ramienia raciborskiej PSP.
W związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne, nowym opiekunem gminy został kpt. Radosław Bar.
 
Składamy serdeczne podziękowania bryg. Andrzejowi Charukowi za bardzo dobrą współpracę i udzielone wsparcie.
 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Na prośbę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwania nawisów lodowych oraz sopli. 

Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków. Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. 

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń prosimy o spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Informacja KRUS dot. zgłaszania wypadków związanych z działalnością rolniczą do KRUS

Rolniku zgłaszaj NIEZWŁOCZNIE wypadki związane z działalnością rolniczą do Placówki Terenowej KRUS, w której jesteś ubezpieczony.

Z uwagi na nieterminowe zgłaszanie przez rolników wypadków zaistniałych przy pracy w gospodarstwie rolnym KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Placówka Terenowa w Raciborzu informuje, że wypadki powinny być zgłaszane niezwłocznie.

Niejednokrotnie późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności skutkują odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

W celu zapobiegania w/wym sytuacjom informujemy, że rolnik czy domownik powinien bez zbędnej zwłoki zgłosić wypadek związany z prowadzeniem działalności rolniczej do tej placówki KRUS, w której jest ubezpieczony.

Wypadki związane z prowadzeniem działalności rolniczej można zgłaszać do KRUS nie tylko osobiście, ale również przez telefon, a także za pośrednictwem platformy e-PUAP)

Telefon kontaktowy KRUS Racibórz 32 453 94 19 czynny w godzinach pracy placówki.

Źródło : KRUS Racibórz

Skip to content