Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzybniku – wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku 780 mb, szerokość jezdnia 3,0-3,5m. Zakres robót obejmował dwa odcinki na których wykonano:

Odcinek nr 1 o długości 168 m: rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej/ z płyt betonowych, wykonanie koryta,
– stabilizacja podłoża gr. 20-30 cm, stabilizacje podłoża podbudowę tłuczniową, nawierzchnię asfaltobetonową/płyt betonowych, przebudowa odwodnienia wzdłuż jezdni, umocnienie skarp.
Odcinek nr 2 o długości 610m rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej/oczyszczenie nawierzchni z gruntu naworzonego z pól, wykonanie koryta, stabilizacji podłoża, podbudowy tłuczniowej/wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchni asfaltobetonowej

Wartość robót: 456 919,72 zł

Skip to content