Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Mickiewicza w miejscowości Rudnik – chodnik i kanalizacja deszczowa na długości 50,4 mb. Zakres robót obejmował: rozebranie nawierzchni bitumicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej z wykonaniem dodatkowych studzienek ściekowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej, odtworzenie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika.

Wartość robót 65 436,00 zł.

Skip to content