Zwołuje się VIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 czerwca 2019r. na godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie VIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej;
 • wspólnej Komisji.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Debata nad raportem o stanie Gminy Rudnik za rok 2018.
 3. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik;
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu; terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018;
 3. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2018r.;
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibę w Rudniku za 2018r.;
 5. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudnik;
 6. przekazania do korzystania sołectwom Gminy Rudnik z nieruchomości Gminy Rudnik oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Rudnik;
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;
 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;
 9. zmiany Uchwały Nr VII/53/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”;
 10. zmiany Uchwały Nr VII/54/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”;
 11. utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy.
 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.
Skip to content