Zwołuje się IX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 26 sierpnia 2019r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie IX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • oświatowej;

 • komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom; zmiany Uchwały Nr XXXV/236/2002 Rady Gminy Rudnik;

 2. zmiany uchwały nr XXXV/236/2002 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy i Samorządowego Przedszkola w Brzeźnicy w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy;

 3. zmiany uchwały nr XXVI/212/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art.30 ust.6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik;

 4. przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rudnik;

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 6. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;

 7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

 8. udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP;

 9. udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania oraz zakupu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu;

 10. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content