Urząd Gminy Rudnik przypomina o przeprowadzeniu w dniach od 1 do 10 października obowiązkowej deratyzacji. W myśl § 24 uchwały Rady Gminy Rudnik VIII/43/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik właściciele oraz zarządcy nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzenia jesiennej deratyzacji.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze itp. a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Korytarze piwnicze, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych (§ 24 ust. 1).

Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa wyżej, przeprowadzają ich właściciele na własny koszt (§ 24 ust. 2). Powszechną deratyzację ustala się na dzień od pierwszego do dziesiątego października każdego roku, dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni (§ 24 ust.3).

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca te powinny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Skip to content