Zwołuje się XIII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 19 grudnia 2019r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

  1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej;

  2. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rudnik;

  3. zmiany uchwały Nr XII/103/2019 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2020 rok;

  4. uchylenia Uchwały Nr XX/138/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.10.2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny;

  5. zmiany WPF Gminy Rudnik na rok 2019;

  6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik 2020 rok;

  7. Uchwała budżetowa Gminy Rudnik na 2020r.;

  8. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;

  9. zmiany uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Rudnik z dnia 20.12.2018r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego.

 3. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 4. Zakończenie obrad.

Skip to content