W Urzędzie Gminy rozpoczynamy porządkowanie przestrzeni naszej gminy.
Jednym z kroków jest utworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Żeby jak najlepiej dopasować prawo lokalne do Państwa potrzeb zachęcamy,
żeby porozmawiać w rodzinach i napisać do gminy czy:

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina rozważamy budowę domu/zabudowań zagrodowych na działkach, które obecnie są przeznaczone na cele rolne?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usługi typu sklep/warsztat samochodowy/salon fryzjerski/inne, jakie?

– w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzina planujemy uruchomienie usług typu hodowla zwierząt/tartak/farma fotowoltaiczna/elektrownia wiatrowa/sprzedaż działki na cele tego typu usług/inne jakie?

Prosimy o przekazanie tych informacji do pokoju nr 7 na parterze / pod numer
telefonu 32 4106418 wew.108 / mail:
urzad@gmina-rudnik.pl Przykładowy wniosek o zmianę przeznaczenia działki jest dostępny na stronie internetowej: bip.gmina-rudnik.pl w zakładce Planowanie przestrzenne – Druki, równocześnie zamieszczamy go w niniejszym biuletynie.

Dlaczego pytamy o perspektywę 10 lat? Tworzenie prawa lokalnego w postaci Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego plan miejscowy na dany obszar jest aktualizowany nie częściej niż co kilka lat. Przykładowo jeśli Państwa
dziecko ma obecnie 10 lat i rozważacie przekazanie mu/jej działki lub

jej kawałka gdy dorośnie, z myślą o tym, aby mógł/mogła się na niej wybudować, musicie Państwo sprawdzić teraz jakie jest przeznaczenie Państwa gruntów i jeśli jest ono rolnicze – złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia na budowlane.

Zebrane od Państwa informacje pomogą nam zaplanować, które procedury planistyczne powinny być uruchomione w pierwszej kolejności i na których obszarach gminy jest największe zapotrzebowanie na zmianę przeznaczenia działek.

UWAGA! jJeśli nie mają Państwo pewności, jakie obecnie jest przeznaczenie Państwa działki/działek, prosimy o kontakt z Urzędem: tel. 32 4106418 wew.108, e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl

wór wniosku:

Rudnik, dnia…………………….

…………………………………………..

( imię i nazwisko )

…………………………………………..

(adres zamieszkania)                                                  

………………………………………….. 

( nr telefonu )

                                                           

                                                                URZĄD GMINY RUDNIK Ul. Kozielska 1

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o zmianę w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego gminy Rudnik działki nr ……………………………………………….a.m…………………………….

obręb…………………………………………………………………………..

Działka obecnie przeznaczona jest jako tereny………………………………….

Obecnie przeznaczenie działki proszę zmienić na ….…………………

Przyczyna zmiany:……………………………………………………………………………

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) – zwanego dalej „RODO” – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zmiany w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rudnik z siedzibą w 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1;

2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iodo@gmina-rudnik.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zmiany w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej oraz pracownie urbanistyczne;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                                                            ( podpis Wnioskodawcy )

Skip to content