Zwołuję się zdalną XVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 7 maja 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Wspólnej;

 • Skarg, Wniosków i Petycji.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

 2. udostępnienia nieruchomości pod infrastrukturę telekomunikacyjną;

 3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, obowiązujących w przedszkolach i szkołach, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym

 4. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej;

 5. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;

 6. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 7. rozpatrzenia petycji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content