Trwają konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Projekty uchwał udostępnia się mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudnik https://bip.gmina-rudnik.pl oraz w Urzędzie Gminy Rudnik w pokoju nr 6.

Skip to content