Zwołuje się zdalną XXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 28 października 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Gminy z dnia 29 września i 9 października br.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Rewizyjnej;

 • Oświatowej

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik;

 2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi;

 4. przyjęcia”Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik”;

 5. zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz na realizację RDRP;

 6. zmiany Uchwały Nr XIX/176/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 7. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik;

 8. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Skip to content